Technologická agentura ČR - TREND

TREND - „Nováčci“

 

Poskytovatel:              Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Cíl programu:

Hlavním cílem programu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích. Hlavního cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje a zavedením jejich výsledků do praxe, zejména do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu.

Podprogram 2 „Nováčci“

Cílem podprogramu je nastartování vlastních VaV aktivit u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní VaV aktivity ani nákup VaV služeb od výzkumných organizací. V podprogramu mohou žádat v roli hl. uchazeče podniky, které v posledních pěti letech nečerpaly podporu na výzkum a vývoj v úhrnu nad 1 mil. Kč.

Kdo může žádat:

 • malé, střední a velké podniky.

Na co lze získat podporu (příklady podporovaných aktivit):

 • realizace aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje.

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • Maximální výše podpory na jeden projekt: 15 mil. Kč.
 • Maximální intenzita podpory na jeden projekt: 80 %.
 • Míra podpory je stanovena dle velikosti žadatele a kategorií činností:

Typy uchazečů/

Kategorie činností

Průmyslový výzkum

Experimentální vývoj

Maximální

intenzita

V případě

účinné

spolupráce

Maximální

intenzita

V případě

účinné

spolupráce

Malý podnik

70 %

80 %

45 %

60 %

Střední podnik

60 %

75 %

35 %

50 %

Velký podnik

50 %

65 %

25 %

40 %

Výzkumná organizace

90 %

 

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • osobní náklady,
 • subdodávky,
 • nepřímé a ostatní přímé náklady.

Specifika a omezení:

 • Hlavním uchazečem může být pouze podnik, v rámci této výzvy může podat pouze jeden projekt.
 • Spoluřešitelem projektu musí být povinně alespoň jedna výzkumná organizace a to pouze v roli dalšího účastníka s minimálním podílem na celkových nákladech 10 %
 • Hlavním uchazečem může být pouze podnik, který v posledních pěti letech nečerpal přímou či nepřímou veřejnou podporu na výzkum a vývoj v úhrnu nad 1 mil. Kč. Započítává se i podpora poskytnutá propojeným podnikům.

 

 

    

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: