Technologická agentura ČR - TREND

Technologická agentura České republiky - TREND

 

Poskytovatel:              Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Cíl programu:

Hlavním cílem programu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích. Hlavního cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje a zavedením jejich výsledků do praxe, zejména do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu.

Podprogram 2 „Nováčci“

Cílem podprogramu je nastartování vlastních VaV aktivit u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní VaV aktivity ani nákup VaV služeb od výzkumných organizací. V podprogramu mohou žádat v roli hl. uchazeče podniky, které v posledních pěti letech nečerpaly podporu na výzkum a vývoj v úhrnu nad 1 mil. Kč.

Kdo může žádat:

  • malé, střední a velké podniky.

 

Na co lze získat podporu (příklady podporovaných aktivit):

  • realizace aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje.

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

  • Maximální výše podpory na jeden projekt: 15 mil. Kč.
  • Maximální intenzita podpory na jeden projekt: 80 %.
  • Míra podpory je stanovena dle velikosti žadatele a kategorií činností.

 

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

  • osobní náklady,
  • subdodávky,
  • nepřímé a ostatní přímé náklady.

 

Specifika a omezení:

  • Hlavním uchazečem může být pouze podnik, v rámci této výzvy může podat pouze jeden projekt.
  • Spoluřešitelem projektu musí být povinně alespoň jedna výzkumná organizace a to pouze v roli dalšího účastníka s minimálním podílem na celkových nákladech 10 %

 

Termíny výzvy:

Datum vyhlášení výzvy:                                   rok 2023
 

    

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: