Ministerstvo průmyslu a obchodu

Program regenerace a podnikatelské využití brownfieldů


Příjemci:
Kraje a obce, které se nacházejí na území strukturálně postižených krajů (Moravskoslezský, Ústecký, Karlovarský) a hospodářsky a sociálně ohrožených území vymezených "Strategií regionálního rozvoje ČR 2021+“.


Zaměření podpory:
Revitalizace zanedbaných a nedostatečně využívaných areálů a jejich přeměna na průmyslové plochy do 10 ha a objekty pro průmysl a podnikání. Prostřednictvím nového využití těchto areálů budou vytvořeny podmínky k hospodářskému oživení znevýhodněných regionů.


Typové aktivity:

  • revitalizace zastaralých a nevyužívaných areálů a jejich přeměna na průmyslové a podnikatelské plochy (o velikosti do 10 ha);
  • rekonstrukce objektů a jejich přeměna na průmyslové a podnikatelské objekty nebo plochy.

Datum ukončení příjmu žádostí: 30.6.2021


Míra podpory:

  • Rekonstrukce max. 7.500 Kč/m3 obestavěného prostoru
  • Demolice max. 750 Kč/m3
  • Na regeneraci okolních pozemků: max. 2.200 Kč/m2

Je možná kombinace výše uvedených druhů podpory u jednoho projektu.


Minimální výše Způsobilých výdajů na jeden Projekt je 1 mil. Kč.

Maximální výše dotace na jeden Projekt je 60 mil. Kč.

 

 

 

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: