Technologická agentura ČR - TREND

TREND - „Technologičtí lídři“

 

Poskytovatel:              Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Cíl programu:

Hlavním cílem programu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích. Hlavního cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje a zavedením jejich výsledků do praxe, zejména do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu. Podpořeny budou projekty rozvíjející nové technologie a materiály, zvyšující míru automatizace a robotizace a využití digitálních technologií.

Podprogram „Technologičtí lídři“

Podprogram je zaměřen na podporu tvorby výsledků VaV a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost u podniků, které již mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje vlastními kapacitami nebo u podniků, které mají zkušenost s nákupem VaV služeb od výzkumných organizací, ale zatím nerozvinuly vlastní VaV činnost.

Kdo může žádat:

 • malé, střední a velké podniky s dvouletou účetní historií.

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • Maximální výše podpory na jeden projekt: 25 mil. Kč.
 • Maximální intenzita podpory na jeden projekt: 70 %.
 • Míra podpory je stanovena dle velikosti žadatele a kategorií činností

 

kategorie činnosti

malý podnik

střední podnik

velký podnik

organizace pro výzkum a šíření znalostí

průmyslový výzkum

70 %

60 %

50 %

90 %

průmyslový výzkum v případě účinné spolupráce

80 %

75 %

65 %

 

experimentální vývoj

45 %

35 %

25 %

90 %

experimentální vývoj v případě účinné spolupráce

60 %

50 %

40 %

 

Alokace:

 • 1,35 mld. Kč

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • osobní náklady – včetně stipendií,
 • náklady na subdodávky,
 • ostatní přímé náklady,
 • nepřímé náklady – lze je vykazovat pouze metodou “flat rate” do výše 20 % ze součtu skutečně vykázaných osobních nákladů a ostatních přímých nákladů příjemce v příslušném roce.

Specifika a omezení:

 • Hlavním uchazečem může být pouze podnik, v rámci této výzvy může podat pouze jeden projekt.
 • Uchazeč musí mít zveřejněnou účetní závěrku v příslušném rejstříku za období 3 let (2019, 2020, 2021), pokud má tuto povinnost dle zákona.
 • Uchazeč nesmí být podnikem v obtížích.
 • Do 24. 5. 2023 musí být uchazeč zapsán v evidenci skutečných majitelů.

Termíny výzvy:

Plánované datum vyhlášení výzvy:                 červen 2024
 

 

Mám zájem o bližší informace: