Technologická agentura ČR - TREND

Poskytovatel:               Technologická agentura České republiky (TA ČR)

 

Cíl programu:

Hlavním cílem programu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích. Hlavního cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje a zavedením jejich výsledků do praxe, zejména do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu. Podpořeny budou projekty rozvíjející nové technologie a materiály, zvyšující míru automatizace a robotizace a využití digitálních technologií.

 

Program TREND se dělí na podprogramy:

Podprogram „Technologičtí lídři“

Podprogram je zaměřen na podporu tvorby výsledků VaV a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost u podniků, které již mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje vlastními kapacitami nebo u podniků, které mají zkušenost s nákupem VaV služeb od výzkumných organizací, ale zatím nerozvinuly vlastní VaV činnost.

 

Podprogram „Technologičtí lídři“ se zaměřením na rozvoj 5G technologií a vyšších

Podprogram je zaměřen na podporu tvorby výsledků VaV a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost u podniků, které již mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje vlastními kapacitami nebo u podniků, které mají zkušenost s nákupem VaV služeb od výzkumných organizací, ale zatím nerozvinuly vlastní VaV činnost. Podprogram je zaměřen na podporu projektů zabývajících se vývojem a aplikací standardů 5. generace a vyšších (dále “5G”). Standardy 5G se rozumí standardy dle specifikací sítí 5. a vyšší generace podle sdružení 3GPP.

 

Kdo může žádat:

  • malé, střední a velké podniky s dvouletou účetní historií.

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

  • Maximální výše podpory na jeden projekt: 25 mil. Kč (Technologičtí lídři); 15 mil. Kč (Technologičtí lídři - 5G).
  • Maximální intenzita podpory na jeden projekt: 70 %.
  • Míra podpory je stanovena dle velikosti žadatele a kategorií činností

 

 

kategorie činnosti

malý podnik

střední podnik

velký podnik

organizace pro výzkum a šíření znalostí

průmyslový výzkum

70 %

60 %

50 %

90 %

průmyslový výzkum v případě účinné spolupráce

80 %

75 %

65 %

 

experimentální vývoj

45 %

35 %

25 %

90 %

experimentální vývoj v případě účinné spolupráce

60 %

50 %

40 %

 

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

  • osobní náklady – včetně stipendií,
  • náklady na subdodávky,
  • ostatní přímé náklady,
  • nepřímé náklady – lze je vykazovat pouze metodou “flat rate” do výše 20 % ze součtu skutečně vykázaných osobních nákladů a ostatních přímých nákladů příjemce v příslušném roce.

 

Termíny výzvy:

Podprogram „Technologičtí lídři“

Datum vyhlášení výzvy:                                   r. 2023

 

 

Podprogram „5G“

Datum vyhlášení výzvy:                                   5. 10. 2022

Datum zahájení příjmu žádostí:                        6. 10. 2022

Datum ukončení příjmu žádostí:                       23. 11. 2022

 

 

Mám zájem o bližší informace: