Technologická agentura ČR - THÉTA

Poskytovatel:              Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Cíl programu:

Program je zaměřen na projekty aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v nových produktech, výrobních postupech, službách a technologiích v oblastech energetiky. Cílem programu je prostřednictvím výstupů, výsledků a dopadů z podpořených projektů přispět ve střednědobém a dlouhodobém horizontu k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály.

Kdo může žádat:

 • podniky a výzkumné organizace,
 • uchazeči, kteří realizují činnost na území ČR včetně hlavního města Prahy.

Na co lze získat podporu:

Pátá veřejná soutěž programu THÉTA je rozdělena na 2 podprogramy:

1. Výzkum ve veřejném zájmu:

 • Cílem podprogramu je zkvalitnění rozhodování a řízení v odvětví energetiky ze strany veřejné správy, a to prostřednictvím podpory projektů výzkumu a vývoje vedoucí k tvorbě nástrojů, metodik a podkladových informací a vytvoření, respektive shromáždění znalostí nezbytných pro budoucí tvorbu strategických a koncepčních dokumentů, regulačních rámců a stanovení principů veřejných podpor.

2. Strategické energetické technologie:

 • Podprogram je zaměřen na aplikovaný výzkum a vývoj s bezprostředně následujícími inovacemi. Hlavní zaměření je na nové technologie s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi.

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

Intenzita podpory bude stanovena dle kategorie žadatele, typu činnosti a dle spolupráce:

 • podpora pro podniky až 80 % v případě účinné spolupráce,
 • výzkumné organizace mohou obdržet až 100% intenzitu podpory,
 • podpora bude poskytnuta formou proplácení ex-ante, tedy zálohou dopředu na každý rok realizace projektu.

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • osobní náklady na výzkumné pracovníky, techniky a ostatní podpůrný personál v rozsahu nezbytném pro účely projektu (vč. odvodů za zaměstnavatele), stipendia,
 • náklady na nástroje a vybavení v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu (jestliže nejsou tyto nástroje a vybavení používány v rámci projektu po celou dobu své životnosti, jsou za způsobilé náklady považovány pouze daňové odpisy za dobu trvání projektu),
 • náklady na smluvní výzkum, technické poznatky a patenty,
 • dodatečné nepřímé a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál, dodávky a podobné výrobky, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu.

Termíny výzvy:

Příjem žádostí:       09/2023

 

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: