Technologická agentura ČR - THÉTA

Poskytovatel:               Technologická agentura České republiky (TA ČR)

  Cíl programu:

  Program je zaměřen na projekty aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v nových produktech, výrobních postupech, službách a technologiích v oblastech energetiky. Cílem programu je prostřednictvím výstupů, výsledků a dopadů z podpořených projektů přispět ve střednědobém a dlouhodobém horizontu k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály.

   

  Kdo může žádat:

  • podniky a výzkumné organizace,
  • uchazeči, kteří realizují činnost na území ČR včetně hlavního města Prahy.

   

  Na co lze získat podporu:

  Program THÉTA je rozdělen na 3 podprogramy:

  1. Výzkum veřejného zájmu:

  • cílem podprogramu je podpora výzkumu a vývoje v oblasti spolehlivosti a technologického rozvoje jaderných zařízení, energetické regulace a v dalších relevantních oblastech odvětví energetiky.

  2. Strategické energetické technologie:

  • cílem podprogramu je přispět k transformaci a modernizaci energetického sektoru, a to prostřednictvím podpory výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetických technologií a systémových prvků s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách.

  3. Dlouhodobé technologické perspektivy:

  • cílem podprogramu je podpořit mimo jiné o (zpravidla dlouhodobé) projekty aplikovaného výzkumu, u kterých se neočekává okamžitá aplikace, a které budou podporovat systémová energetická řešení.

   

  Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

  Intenzita podpory bude stanovena dle kategorie žadatele, typu činnosti a dle spolupráce:

  • podpora pro podniky až 80 % v případě účinné spolupráce,
  • výzkumné organizace mohou obdržet až 100% intenzitu podpory,
  • podpora bude poskytnuta formou proplácení ex-ante, tedy zálohou dopředu na každý rok realizace projektu.

  Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

  • osobní náklady na výzkumné pracovníky, techniky a ostatní podpůrný personál v rozsahu nezbytném pro účely projektu (vč. odvodů za zaměstnavatele), stipendia,
  • náklady na nástroje a vybavení v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu (jestliže nejsou tyto nástroje a vybavení používány v rámci projektu po celou dobu své životnosti, jsou za způsobilé náklady považovány pouze daňové odpisy za dobu trvání projektu),
  • náklady na smluvní výzkum, technické poznatky a patenty,
  • dodatečné nepřímé a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál, dodávky a podobné výrobky, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu.

   

  Termíny výzvy:

  Příjem žádostí:      11. 2. 2021 – 12. 5. 2021

   

   

   

   

   

  Mám zájem o bližší informace: