Technologická agentura ČR - THÉTA

THÉTA

 

Poskytovatel:              Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Cíl programu:

Veřejná soutěž programu THÉTA 2 je zaměřena na naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory projektů výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky, které jsou zaměřené na zkvalitnění řízení v odvětví energetiky ze strany veřejné správy, nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi a také dlouhodobé technologické perspektivy.

Kdo může žádat:

 • podniky a výzkumné organizace,
 • uchazeči, kteří realizují činnost na území ČR včetně hlavního města Prahy.

Na co lze získat podporu:

První veřejná soutěž programu THÉTA 2 je rozdělena na 3 podprogramy:

Podprogram 1 – Výzkum ve veřejném zájmu (PP1):

 • PP1 je zaměřen na témata zohledňující základní a provázané trendy v energetice, kterými jsou dekarbonizace, decentralizace, digitalizace a demokratizace, a to z pohledu veřejného zájmu.

Podprogram 2 – Energetické technologie pro konkurenceschopnost (PP2):

 • PP2 je zaměřen na přípravu technologií a řešení s rychlým uplatněním v praxi. Podpořené technologie a technologická řešení by měla přispívat k plnění klimaticko-energetických a environmentálních cílů ČR, především v krátkodobém a střednědobém horizontu. Podpora se bude soustředit do nových i tradičních oblastí, v nichž je výzkum a vývoj v ČR již na evropské a světové úrovni nebo může významně využívat konkurenční výhody.

Podprogram 3 - Technologie k zajištění dlouhodobé udržitelnosti energetiky (PP3)

 • PP3 je zaměřen na podporu projektů připravující technologie a řešení, které se v době návrhu projektu nacházejí v nižším stupni technologické připravenosti (TRL, typicky 3 až 5) a u nichž se primárně neočekává rychlá uplatnitelnost výsledků v praxi.

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

Intenzita podpory bude stanovena dle kategorie žadatele, typu činnosti a dle spolupráce:

 • podpora pro podniky až 80 % v případě účinné spolupráce,
 • výzkumné organizace mohou obdržet až 100% intenzitu podpory,
 • podpora bude poskytnuta formou proplácení ex-ante, tedy zálohou dopředu na každý rok realizace projektu.

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • osobní náklady – včetně stipendií,
 • náklady na subdodávky;
 • ostatní přímé náklady;
 • nepřímé náklady.

Termíny výzvy:

Datum vyhlášení výzvy:                                   srpen 2024

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: