Technologická agentura ČR - DOPRAVA

Poskytovatel:               Technologická agentura České republiky (TA ČR)


Cíl programu:

Hlavním cílem programu je prostřednictvím výstupů, výsledků a dopadů z podpořených projektů rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby, akceleruje technologický a znalostní rozvoj ČR a napomůže tak růstu konkurenceschopnosti ČR.
 


Kdo může žádat:

 • podniky všech velikostí, výzkumné organizace, organizované složky státu a jimi řízené příspěvkové organizace a územně samosprávné celky (města, obce, kraje apod.), další právnické i fyzické osoby, které vykonávají hospodářskou činnost,
 • podniky, které realizují činnost na území ČR včetně hlavního města Prahy.

 

Na co lze získat podporu:

Projekty by měly směřovat do jednoho ze specifických cílů programu:

 • udržitelná doprava (moderní metody řízení dopravy),
 • bezpečná a odolná doprava a dopravní situace (metody směřující k trvalému snížení nehodovosti),
 • přístupná a interoperabilní doprava (vliv kvality dopravy na životní podmínky obyvatel),
 • automatizace, digitalizace, navigační a družicové systémy (rozvoj inteligentní a propojené dopravy).
   

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

Intenzita podpory bude stanovena dle kategorie žadatele, typu činnosti a dle spolupráce:

 • podpora pro podniky až 80 % v případě účinné spolupráce,
 • výzkumné organizace mohou obdržet až 100% intenzitu podpory,
 • podpora bude poskytnuta formou proplácení ex-ante, tedy zálohou dopředu na každý rok realizace projektu.


Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • osobní náklady na výzkumné pracovníky, techniky a ostatní podpůrný personál v rozsahu nezbytném pro účely projektu (vč. odvodů za zaměstnavatele),
 • náklady na smluvní výzkum (náklady na služby výzkumného charakteru),
 • náklady na drobný hmotný a nehmotný majetek,
 • náklady na investiční vybavení jsou podporovány pouze ve formě odpisů (vypočítaných na základě všeobecně uznávaných účetních zásad), jsou-li využívány pro účely projektu a pouze po dobu životnosti projektu,
 • další přímé a nepřímé náklady (dodatečné režijní a ostatní provozní náklady, náklady na materiál, cestovné, náklady na ochranu práv duševního vlastnictví, atd.).
   

Termíny výzvy:

Plánovaný příjem žádostí:  duben 2021

 

 

 

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: