Technologická agentura ČR - DOPRAVA

Doprava

 

Poskytovatel:              Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Cíl programu:

Výstupy/výsledky návrhů projektů podaných do této veřejné soutěže musí mít potenciál pro další uplatnění v nových přístupech, technologických postupech a službách vedoucích k posílení společenských a ekonomických přínosů v dopravním sektoru. Veřejná soutěž svým zaměřením pokrývá výzkum celého dopravního systému a všech druhů dopravy, tj. pozemní, vodní a letecké, včetně všech typů dopravních prostředků a dopravní infrastruktury.

Kdo může žádat:

 • podniky všech velikostí, výzkumné organizace, organizační složky státu nebo územně samosprávné celky,
 • podniky, které realizují činnost na území ČR včetně hlavního města Prahy.

Na co lze získat podporu:

Projekty by měly směřovat do jednoho ze specifických cílů programu:

 • udržitelná, přístupná a bezpečná doprava,
 • automatizace, digitalizace a technologicky pokročilá doprava,
 • nízkoemisní a ekologická doprava.

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

Intenzita podpory bude stanovena dle kategorie žadatele, typu činnosti a dle spolupráce:

 • podpora pro podniky až 80 % v případě účinné spolupráce, max. 25 mil. Kč,
 • podpora bude poskytnuta formou proplácení ex-ante, tedy zálohou dopředu na každý rok realizace projektu.

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • osobní náklady (vč. stipendií),
 • náklady na subdodávky (náklady na služby výzkumného charakteru),
 • ostatní přímé náklady (náklady na ochranu práv duševního vlastnictví, náklady na drobný hmotný a nehmotný majetek, náklady na investiční vybavení jsou podporovány pouze ve formě odpisů, náklady na opravy a údržbu hmotného a nehmotného majetku, cestovní náklady),
 • ostatní nepřímé náklady (full cost/flat rate).

Ostatní podmínky výzvy:

 • Návrh projektu v této veřejné soutěži nesmí být zaměřen na výzkum či vývoj vozidel se spalovacím motorem.
 • Každý návrh projektu musí mít alespoň jednoho aplikačního garanta z České republiky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: