Státní fond podpory investic

Nájemní byty - úvěr

 

Zaměření podpory: Výstavba nájemních bytů, které budou pronajímány za místně obvyklé nájemné.

 

Příjemci: právnické osoby

 

Typové aktivity:

 • novostavba nájemního bytu v bytovém domě,
 • stavební úprava prostor určených k jiným účelům než k bydlení, kterou vznikne nájemní byt, s výjimkou stavebních úprav v rodinném domě,
 • nástavba nebo přístavba, kterou vznikne nájemní byt, s výjimkou nástavby nebo přístavby v rodinném domě, pokud nevznikne z rodinného domu bytový dům;
 • stavební úprava rodinného domu, který je nezpůsobilý k bydlení, pokud vznikne bytový dům s byty způsobilými k bydlení;
 • stavební úprava bytového domu s byty, které nejsou způsobilé k bydlení, pokud vznikne bytový dům s byty způsobilými k bydlení;
 • stavební úprava bytu, který je nezpůsobilý k bydlení, pokud vznikne byt způsobilý k bydlení.

 

Podporu lze tedy využít na vznik nových bytů či rekonstrukci bytů, které nejsou způsobilé k bydlení. Naopak podporu nelze získat na rekonstrukci bytů, které jsou způsobilé k bydlení.

 

Přílohy žádosti:

 • znalecký posudek prokazující nezpůsobilost bytu, rodinného domu nebo bytů v bytovém domě k bydlení, je-li předmětem podpory stavební úprava bytu, rodinného nebo bytového domu, které jsou nezpůsobilé k bydlení
 • projektová dokumentace výstavby
 • rozpočet výstavby
 • znalecký posudek o výši obvyklého nájemného v daném místě

 

Forma a výše podpory:

 1. dotace – až 25 % celkových způsobilých nákladů, nejvýše však 31 mil. Kč na projekt
 2. úvěr – až 90 % celkových způsobilých nákladů, nejvýše však 111,6 mil. Kč na projekt
 3. Celková podpora při kombinaci dotace a úvěru být poskytnuta až do výše 90 % celkových způsobilých nákladů. Přičemž dotace může být maximálně 25 %. Nejvýše však dotace ve výši 31 mil. Kč a úvěr ve výši 80,6 mil. Kč na projekt.

 

Maximální doba splácení úvěru je 30 let.

Úroková sazba se stanovuje ze základní sazby EU pro ČR platné ke dni nabytí účinnosti smlouvy a z příslušné rizikové přirážky určené podle aktuální úvěruschopnosti klienta a podle zajištění úvěru. Úroková sazba je však vždy snížena až o 3procentní body, nejméně však ve výši 1 % a nejvýše ve výši 3 % ročně, zároveň je fixní po celou dobu splácení úvěru.       

 

Podporu lze poskytnout dále jen za podmínky, že podlahová plocha nájemního bytu nepřekročí 120 m2, podporu lze poskytnout pouze do výše nákladů na výstavbu 80 m2 podlahové plochy nájemního bytu;

 

Alokace: 800 mil. Kč

Příjem žádostí: 15. 5. 2023 – 15. 9. 2023

 

Mám zájem o bližší informace: