Státní fond dopravní infrastruktury

Zvyšování bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace

 

Zaměření podpory:

Akce na dopravní infrastruktuře zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy nebo jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace podél silnic I., II., III. třídy nebo místních komunikací schválených v rámci záměrů Národního rozvojového programu mobility pro všechny (dále jen „NRPM“), a dále Akce zaměřené na úpravy dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy a jejího zklidnění na silnicích I., II. nebo III. třídy nebo na místních komunikacích.

Příjemci: obce

Oblast I. - Opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace:

 • Podél silnic I., II. Nebo III. třídy, nebo
 • Podél místních komunikací (mimo místních komunikací IV. třídy, na kterých je umožněn smíšený provoz), ležících na trase, která musí být odsouhlasená v rámci NRPM s doloženou průměrnou intenzitou dopravy vyšší než 500 vozidel/24hodin.

Typové aktivity oblasti I.:

 • Výstavba, rekonstrukce nebo úpravy chodníků,
 • Výstavba, rekonstrukce nebo bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů a veřejné hromadné dopravy podél autobusových zastávek,
 • Výstavba, rekonstrukce nebo stavební úprava vlastních autobusových zálivů.

Akce oblasti I. musí tvořit jednu celistvou a propojenou pěší trasu.

Oblast II. - Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy:

 • Na silnicích I., II. nebo III. třídy, nebo
 • Na místních komunikacích (mimo místních komunikací IV. třídy, na kterých je umožněn smíšený provoz), ležících na trase, která musí být odsouhlasená v rámci NRPM s doloženou průměrnou intenzitou dopravy vyšší než 500 vozidel/24 hodin.

Typové aktivity oblasti II.:

 • Výstavba nebo rekonstrukce přechodů pro chodce, které navazují na chodníky,
 • Výstavba nebo rekonstrukce míst pro přecházení, lávek a podchodů pro chodce, které navazují na chodníky,
 • Nasvětlení přechodů pro chodce, které splňují požadavky dle technických kvalitativních podmínek,
 • Světelní signalizační zařízení řídící provoz samostatného přechodu pro chodce, ale vždy ve vazbě na bezbariérově upravený přechod pro chodce splňující podmínky vyhlášky č. 398/2009 Sb., s přihlédnutím na dopravní význam pozemní komunikace, na intenzitu dopravy a s doložením souhlasu Policie ČR s navrženým řešením,
 • Měřiče rychlosti vozidel s informativními ukazateli okamžité rychlosti vozidel (pouze informativní měřiče bez možnosti jejich využití pro sledování a zpracování podnětů pro zahájení řízení v souvislosti s přestupky řidičů). Měřiče rychlosti musí být umístěny u přechodů pro chodce v bezprostřední blízkosti mateřských škol, škol, zdravotních zařízení, domovů pro seniory a pečovatelských domů a sportovišť. Tyto přechody musí být řádně označeny a musí odpovídat platným normám a předpisům tak, aby byla zajištěna bezpečnost chodců.

Forma a výše podpory: max. 85 % celkových uznatelných nákladů, min. 300 tis. Kč, max. 20 mil. Kč

Přílohy žádosti:

 • základní údaje o dotčené lokalitě,
 • oceněný soupis prací,
 • pravomocné stavební povolení,
 • projektová dokumentace,
 • stanovisko Policie ČR,
 • další dle charakteru akce.

Příjem žádostí: do 30. 6. 2023

 

 

Mám zájem o bližší informace: