Státní fond dopravní infrastruktury

Cyklostezky, cyklopruhy


Příjemci:

 • obec jako budoucí vlastník cyklistické stezky – místní komunikace IV. tř., ve smyslu § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nebo jako vlastník pozemků trvale dotčených výstavbou cyklistické stezky, která bude veřejně přístupnou účelovou komunikací, nebo jako vlastník místní komunikace, na které se zřizuje cyklistický pruh,
 • organizační složka obce (např. městský obvod, městská či místní část),
 • příspěvková organizace zřízená obcí, která vykonává správu tohoto majetku ve vlastnictví obce. V případě, že bude Příjemcem příspěvková organizace zřízená obcí, musí obec písemně pověřit příslušnou organizaci, aby jako Příjemce uzavřela se SFDI Smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI (dále jen „Smlouva“). Pověření podepsané statutárním zástupcem obce musí být doloženo SFDI před podpisem Smlouvy. V případě, že na základě pověření bude Příjemcem příspěvková organizace obce, bude uzavřena třístranná Smlouva mezi SFDI, příspěvkovou organizací obce jako Příjemcem, a obcí, jako zřizovatelem Příjemce,
 • svazek obcí ve smyslu § 49 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pokud je Akce, pro kterou Příspěvek žádá, v souladu s předmětem jeho činnosti,
 • kraj jako vlastník budované cyklistické stezky nebo jako osoba provádějící výstavbu cyklistické stezky nebo jako vlastník silnice, na které se zřizuje cyklistický pruh,
 • příspěvková organizace správa a údržba silnic (dále jen „SÚS“) zřízená krajem, která vykonává správu tohoto majetku ve vlastnictví kraje. V případě, že bude příjemcem SÚS, musí kraj písemně pověřit příslušnou organizaci SÚS, aby jako Příjemce uzavřela se SFDI Smlouvu. Pověření podepsané statutárním zástupcem kraje musí být doloženo SFDI před podpisem Smlouvy. V případě, že na základě pověření bude Příjemcem SÚS, bude uzavřena třístranná Smlouva mezi SFDI, SÚS jako Příjemcem, a krajem, jako zřizovatelem Příjemce.


Zaměření podpory:
Výzva je zaměřena na cyklistické stezky.


Typové aktivity:

 • výstavba cyklistické stezky, v rámci výstavby cyklistické stezky lze také poskytnout příspěvek na:
 • výstavbu neb rekonstrukci sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty (DZ V8c), nebo přejezdů pro cyklisty přimknutých k přechodu pro chodce (DZ V8b), které jsou součástí stezky pro cyklisty a chodce (společné anebo dělené);
 • nasvětlení sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty (DZ V8c), nebo přejezdů pro cyklisty přimknutých k přechodu pro chodce (DZ V8b), které jsou součástí stezky pro cyklisty a chodce (společné anebo dělené). Nasvětlení musí splňovat požadavky dle technických kvalitativních podmínek (dále jen „TKP“) kapitola 15 Osvětlení pozemních komunikací, schváleno: MD–OPK č. j. 9/2015–120–TN/3,
 • v platném znění (splnění TKP bude doloženo světelným výpočtem), ale vždy ve vazbě na bezbariérově upravený sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty, splňující podmínky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (dále jen „vyhláška č. 398/2009 Sb.“),
 • s přihlédnutím na dopravní význam pozemní komunikace, na intenzitu dopravy
 • a s odložením souhlasu Policie ČR s navrženým řešením;
 • oprava cyklistické stezky;
 • zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích nebo na silnicích II. nebo III. třídy.


Předpokládaný termín vyhlášení výzvy: 9/2021

Míra podpory: 85%

     

 

Mám zájem o bližší informace: