smazat

Výzva č. 26 – SC 1.4 Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou

 

Příjemci: Obce, svazky obcí, městské části hl. města Prahy, obchodní společnosti a zájmová sdružení právnických osob vlastněné z více než 50 % veřejným subjektem = vlastníci vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

Zaměření podpory:

Výstavba a modernizace vodovodních přivaděčů a vodovodních řadů, intenzifikace úpraven pitné vody.

Typové aktivity:

  • Výstavba a modernizace vodovodních přivaděčů a vodovodních řadů.
  • Výstavba úpraven vody.
  • Výstavba, intenzifikace nebo revitalizace stávajících vodních zdrojů.
  • Intenzifikace úpraven pitné vody.

 

Alokace: 1 mld. Kč

Míra podpory:        70 % ze způsobilých výdajů – výstavba vodovodních přivaděčů a vodovodních řadů
                               30 % ze způsobilých výdajů – intenzifikace úpraven pitné vody (max. 50 mil. Kč)

Příjem žádostí: 15. 8. - 20. 10. 2022

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace: 31. 12. 2029

 

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: