Operační program Spravedlivé transformace

Obnova území – Koncepce a příprava projektů – Ústecký kraj

 

Zaměření podpory: Koncepce a příprava projektů s cílem umožnit regionům a lidem řešit (negativní) sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace na klimaticky neutrální ekonomiku.

 

Příjemci:

Aktivita 1 –

Pořízení územně plánovacích podkladů a dalších podkladů využitelných v územním plánování: obce, kraje

Pořízení územního plánu nebo jeho změny: obce, kraje

Příprava podkladů pro vznik chráněných území a registraci významných krajinných prvků: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, kraje

 

Aktivita 2 –

Příprava projektů: obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC, organizační složky státu, veřejné výzkumné instituce podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby, státní podniky, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající, fyzické osoby nepodnikající

 

Aktivita 3 –

Plány ÚSES: obce s rozšířenou působností, újezdní úřady

Studie systému sídelní zeleně: obce

Územní studie krajiny: obce s rozšířenou působností

 

Aktivita 4 –

obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC, organizační složky státu, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby, nadace a nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti a svazy a jimi evidované právnické osoby, státní podniky, zájmová sdružení právnických osob, obchodní společnosti a družstva, společenství vlastníků jednotek, společenství vlastníků, fyzické osoby podnikající, fyzické osoby nepodnikající

 

Cílová území: území po těžbě v rámci Ústeckého kraje

 

Podporované aktivity:

Aktivita 1. Plánování a koordinace rozvoje území

  • Pořízení územně plánovacích podkladů a dalších podkladů využitelných v území plánování (např. územní studie, urbanistická studie), pořízení regulačního plánu nebo jeho změny.
  • Pořízení územního plánu nebo jeho změny.
  • Příprava podkladů pro vznik chráněných území a registraci významných krajinných prvků dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (tvorba koncepčních dokumentů pro chráněné  území, zpracování podkladů pro zajištění územní ochrany, označení chráněných území a geodetické zaměření apod.)

Aktivita 2. Příprava projektů

  • Příprava studií proveditelnosti (včetně relevantních podkladů, např. analýz a studií, průzkumů, vícekriteriálních a ekonomických řešení apod.) bezprostředně souvisejících a nezbytných pro předprojektovou přípravu a realizaci projektů způsobilých v rámci obnovy území OPST.
  • Příprava projektové dokumentace a bezprostředně související podkladové dokumentace pro projekty způsobilé v rámci obnovy území.         

Aktivita 3. Zpracování studie sytému sídelní zeleně, územní studie krajiny a plánu územního systému ekologické stability.     

Aktivita 4. Podpora průzkumu rozsahu znečištění horninového prostředí a návrhu řešení sanace kontaminované lokality.

               

Výše podpory:

Aktivita 1:           Min. 500 tis. Kč a max. 5 mil. Kč, max. 80 % z celkových způsobilých výdajů

Aktivita 2:           Min. 500 tis. Kč a max. 5 mil. Kč, max. 75 % z celkových způsobilých výdajů

Aktivita 3:           Min. 190 tis. EUR a max. 95 % z celkových způsobilých výdajů

Aktivita 4:           Min. 750 tis. Kč a max. 85 % z celkových způsobilých výdajů

 

Vyhlášení výzvy: 31. 5. 2023

Příjem žádostí: 31. 5. 2023 – 30. 6. 2024

Nejzazší datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2027

 

 

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: