OPZ+

OPZ+       Podnikové vzdělávání
 

Poskytovatel podpory: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Specifický cíl:

Cílem této Výzvy je prosazovat přizpůsobení pracovníků, podniků a podnikatelů změnám, aktivní a zdravé stárnutí a zdravé a vhodně přizpůsobené pracovní prostředí s ohledem na zdravotní rizika.

Druh výzvy:

Kolová (žádosti o dotaci jsou hodnoceny najednou po uzavření příjmu žádostí a podpořeny jsou v pořadí podle počtu bodů dosažených v kvalitativním hodnocení).

Aktivity:

Další profesní vzdělávání zaměstnanců – realizace vzdělávacích kurzů spojených s rozvíjením znalostí, schopností a dovedností vyžadovaných pro výkon určitého povolání, a to s důrazem na podporu osob starších 55 let. Podporované jsou např. kurzy v oblastech měkkých a manažerských dovedností, jazykového vzdělávání, technického a dalšího odborného vzdělávání.

Kdo může žádat:

Zaměstnavatelé působící na území celé ČR:

 • Obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích:

a) obchodní společnosti – veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení;

b) družstva – družstvo, evropská družstevní společnost.

 • Státní podnik – státní podnik dle zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku.
 • Státní organizace – státní organizace dle zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železnic a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.
 • OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.
 • Evidované právnické osoby dle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí a pokud k datu vyhlášení výzvy prokazatelně existují minimálně jeden rok.

Způsobilé výdaje:

 • Jednotkové náklady pro jednotky „Vzdělávání“ a „Mzdový příspěvek“

 

Jednotka

Jednotkový náklad (v Kč) (se zohledněním rezervy ve výši 15 %) - předběžná částka*

Vzdělávání

365,37

Mzdový příspěvek

288,62

*finální částka bude známa po zveřejnění indexu nárůstu nákladů práce pro rok 2022

 • V žádosti o podporu žadatel uvede k jednotkám „Vzdělávání“ a „Mzdový příspěvek“ počty osobohodin, které plánuje v projektu dosáhnout. Výše podpory není navázána na objem prostředků, které příjemci na dosažení jednotek skutečně dle účetních záznamů vynaložili.

Míra podpory:

 • Dotace bude poskytována ex post na základě počtu dosažených jednotek (osobohodin) a na základě k nim stanovených jednotkových nákladů
  
  

Typ podniku

Výše dotace

 • Obchodní korporace
 • Státní podnik
 • Státní organizace dle zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železnic a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
 • OSVČ

76,735 %

 • Evidované právnické osoby dle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech

95 %

 

Maximální a minimální výše dotace:

 • Dotace na projekt je poskytována min. ve výši 1 mil. Kč a max. 6 mil. Kč v režimu de minimis.

Ostatní podmínky výzvy

 • Počet projektů od jednoho žadatele (1 IČ) v rámci Výzvy je omezen na jednu žádost.
 • Žadatelem nesmí být subjekty, kterým byla poskytnuta veřejná podpora/podpora de minimis v projektech v rámci tematických výzev zaměřených na vzdělávání ve firmách v Operačním programu Spravedlivá transformace.
 • Žadatelem nesmí být subjekty, u nichž platí, že celkový počet jejich pracovníků ke dni vyhlášení výzvy dosahuje hodnoty 0.
 • Zahájení realizace nesmí předcházet datu 1. 3. 2024. Maximální délka realizace projektu je 24 měsíců.
 • Je možné realizovat pouze kurzy dodávané externím vzdělávacím subjektem, není možné realizovat kurzy vedené interním zaměstnancem příjemce nebo zaměstnancem zapojeného subjektu, jehož zaměstnanci jsou účastníky daného kurzu.
 • Podporováno je prezenční i distanční vzdělávání.
 • Podporováno není vzdělávání organizované za účelem dodržení závazné vnitrostátní normy vzdělávání (např. BOZP, školení řidičů - referentů).
 • Podpora se nevztahuje na vzdělávací kurzy zahrnující rozvoj ICT dovedností a dovedností v oblastech Průmyslu 4.0.
 • Příjemce je povinen volit jednotlivé kurzy tak, aby měl obsah kurzu vazbu na pracovní náplň daného účastníka.
 • Zapojení pouze zaměstnanců s pracovní smlouvou, smlouvou o výkonu funkce nebo o služebním poměru.
 • Podporované vzdělávání může probíhat pouze v pracovní dny od 6:00 do 22:00 hodin.
 • Jednoho běhu kurzu se může zúčastnit nejvýše 12 účastníků z cílové skupiny projektu.
 • V rámci jednoho kurzu může být realizováno nejvýše 150 lekcí.
 • Jedna osoba podpořená v souvislosti s realizací projektu může v rámci projektu získat v jednotce „Vzdělávání“ podporu maximálně v rozsahu 160 hodin (jedna hodina má délku 60 min).
 • Účastník musí absolvovat alespoň 70 % rozsahu kurzu.
 • Hodnoceným kritériem je podíl účastníků na počtu pracovníků, zapojení účastníků 55+, sídlo žadatele ve strukturálně postižených regionech a nákladovost vzdělávání.

Termíny výzvy:

 • Datum vyhlášení výzvy                                          rok 2024

 

Mám zájem o bližší informace: