Operačního programu Spravedlivá transformace

Ústecký kraj

PŘÍPRAVA PROJEKTŮ PRO VEŘEJNÝ SEKTOR

z Operačního programu Spravedlivá transformace 2021 - 2027

 

Příjemci: obce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace zřízené ÚSC, obchodní společnosti ve 100% vlastnictví ÚSC
 

Zaměření podpory: příprav projektů v oblastech energetických úspor, obnovitelných zdrojů energie, oběhového hospodářství, místní mobility a řemeslných inkubátorů. Žadatelé mohou čerpat podporu v rámci aktivit souvisejících s přípravnou fází projektu – zpracování studií proveditelnosti, projektových dokumentací a dalších podkladových dokumentací nezbytných pro přípravu projektů.
 

Příklady podporovaných aktivit:

Příprava studií proveditelnosti

 Za způsobilé jsou považovány výdaje na zpracování podrobné studie proveditelnosti a veškerých etap budoucího projektu, včetně:

  • architektonického, projektového či obdobného návrhu,
  • krajinné/urbanistické studie,
  • variantní studie záměru a technického řešení,
  • bezprostředně související ostatní podkladové studie a analýzy dle specifických požadavků projektu (např. geologický a hydrologický průzkum, odborný posudek, rozptylová studie, technicko-ekonomická analýza, analýza potenciálu produkce odpadů/cirkulární sken, biologické posouzení, statické posouzení budov aj.).

Příprava projektové dokumentace

Za způsobilé jsou považovány výdaje na navazující projektovou přípravu některé z dílčích etap budoucího projektu, včetně:

  • příprava projektové dokumentace v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
  • zpracování zadávací dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.


Příprava projektů se musí týkat těchto oblastí:

1. Energetické úspory a OZE

Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury; snížení energetické náročnosti/zvýšení činnosti technologických procesů; zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov; zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu; výstavba nových veřejných budov a další uvedené v dotačním programu

2. Oběhové hospodářství

Kompostéry pro předcházení vzniku komunálních odpadů; RE-USE centra pro opětovné použití výrobků včetně aktivit pro opravu a prodlužování životnosti výrobků, podpora prevence vzniku odpadů; podpora prevence vzniku odpadů z jednorázového nádobí nebo jednorázových obalů a další uvedené v dotačním programu

3. Místní mobilita

Výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, včetně doprovodné infastruktury; výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty na hlavních trasách cyklistické dopravy v ČR, včetně doprovodné infastruktury a další uvedené v dotačním programu

4. Řemeslné inkubátory

Podpořit lze tyto projekty: rozšíření prostor a modernizace otevřené řemeslné dílny včetně pořízení nového vybavení; budování nového otevřeného řemeslného inkubátoru – prostory a zázemí dílen pro tradiční řemesla, umění a design, technologie a gastronomie, např.: práce se dřevem, šicí dílna a další uvedené v dotačním programu

 

Termín zahájení realizace projektu může být nejdříve od 2. 1. 2024, termín ukončení realizace projektu je stanoven nejpozději do 31. 3. 2027.

Způsobilost výdajů projektu je od 2. 1. 2024 do 31. 3. 2027.

Forma a výše podpory: 75 % celkových způsobilých výdajů projektu, min. 100 tis. Kč, max. 5 mil. Kč.

Příjem žádostí: od 4. 6. 2024 do 31. 7. 2026 nebo do vyčerpání alokace.

 

Mám zájem o bližší informace: