Operační program životní prostředí (OPŽP)

Výzva č. 4 – SC 1.5 Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje

 

Příjemci: obce, dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města Prahy, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

Zaměření podpory:

Udržitelné nakládání s odpady.

Typové aktivity:

  • Výstavba a modernizace sběrných dvorů. (opatření 1.5.5)
  • Systémy pro separaci a svoz. (opatření 1.5.5)
  • Zavedení a rozšíření systémů pro oddělený sběr a svoz gastroodpadů. (opatření 1.5.5)
  • Předcházení vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů prostřednictvím domácích kompostérů. (opatření 1.5.5)
  • Budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů (re-use centra). (opatření 1.5.5)
  • Vybudování/rozšíření infrastruktury projektů předcházení vzniku jednorázového nádobí nebo jednorázových obalů. (opatření 1.5.5)
  • Budování zařízení pro úpravu a zpracování čistírenských odpadních kalů z čistíren odpadních vod. (opatření 1.5.7)
  • Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů. (opatření 1.5.8)

 

Alokace: 500 mil. Kč

Míra podpory: max. 85 % celkových způsobilých výdajů

 

Příjem žádostí: 7.9.2022 – 31.12.2023

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace: 31.12.2029

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: