Operační program životní prostředí (OPŽP)

6/2023 Využití a zpracování biologicky rozložitelného odpadu

 

Příjemci: obce, městské části hlavního města Prahy, dobrovolné svazky obcí, kraje, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby, nadace a nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti a svazy a jimi evidované právnické osoby, státní podniky, zájmová sdružení právnických osob, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající

Zaměření podpory:

Podpora zkapacitnění a zefektivnění systému nakládání s biologicky rozložitelnými odpady jako celku, a to především prostřednictvím podpory zařízení pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů (BRO) a aplikace a zapravování kompostu vyprodukovaného ze zařízení na zpracování bioodpadů na zemědělskou půdu.

Typové aktivity:

  • Aktivita A: pořízení techniky potřebné pro aplikaci kompostu na ornou půdu pro zemědělské podniky/podnikatele
  • Aktivita B: pořízení techniky potřebné pro aplikaci kompostu (digestátu či fugátu) na ornou půdu pro provozovatele kompostáren a BPS
  • Aktivita C:
    • intenzifikace a modernizace stávajících kompostáren
    •  výstavba, nových komunitních kompostáren či kompostáren
    • výstavba, intenzifikace a modernizace úpravy digestátu z odpadových BPS, před zapravením do orné půdy

Alokace: 1 600 000 000 Kč

 

Příjem žádostí: 1. 9. 2023 – 1. 5. 2024

Míra podpory:      max. 60 % z celkových způsobilých výdajů – aktivita A

                            max. 70 % z celkových způsobilých výdajů – aktivita B, C

Minimální celkové způsobilé výdaje na projekt: 750 tis. Kč bez DPH

Realizace projektu: nejpozději do 31. 8. 2025

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: