Operační program životní prostředí (OPŽP)

Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury

 

Zaměření podpory: Komplexní podpora revitalizace budov veřejného sektoru s cílem snížení konečné spotřeby energie a úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů.

Příjemci: veřejný sektor, včetně obchodních společností vlastněných 100 % veřejným subjektem.

Typové aktivity opatření 1.1.1:

 • Komplexní, či návazné stavební úpravy budov vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy.
 • Systémy využívající odpadní teplo.
 • Systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.
 • Rekonstrukce otopné soustavy.
 • Ostatní opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy ve všech aspektech jejího provozu např.:
  • zavedení energetickéh managementu, včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie;
  • reknstrukce předávacích stanic tepla.
  • reknstrukce teplovodních rozvodů v rámci areálových škol, nemocnic apod. s jednou centrální kotelnou.

Opatření je možné kombinovat s aktivitami v 1.1.3 (Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov), 1.1.4 (Zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu) a 1.2.1 (Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy) do jednoho komplexního projektu. Jako součást komplexního projektu může být způsobilým výdajem i dobíjecí stanice pro vozidla na elektropohon.

Typové aktivity opatření 1.1.3:

 • Modernizace vnitřního osvětlení.
 • Opatření k eliminaci negativních akustických jevů.
 • Vnější stínící prvky.

Typové aktivity opatření 1.1.4:

 • Technologie pro akumulaci, úpravu a rozvod šedých a srážkových vod v budovách za účelem splachování, zálivky, praní a dalších relevantních užití.

Typové aktivity opatření 1.2.1:

 • Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za:
  • tepelné čerpadlo,
  • kotel na biomasu,
  • zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající OZE.

Součástí projektu může být i rekonstrukce otopné soustavy.

 • Instalace solárně – termických systémů.
 • Instalace fotovoltaických systémů.
 • Rekonstrukce, či výměna stávajícího OZE za OZE.
 • Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie.

Forma a výše podpory:

Podpora je poskytována prostřednictvím tzv. jednotkových nákladů (zjednodušené metody vykazování nákladů) pro jednotlivá opatření. Pro projekty jsou stanoveny dvě základní úrovně jednotkových nákladů, dle stupně rozsahu renovace budovy.

Specifické podmínky:

 • Nejsou podporovány projekty realizované na území hl. města Prahy.
 • Realizací projektu musí dojít k min. úspoře 30 % primární energie z neobnovitelných zdrojů oproti původnímu stavu.
 • Pokud je jedním z opatření projektu zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy sloužící pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, musí být v rámci projektu navržen systém větrání v souladu s vyhláškou č.410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s „Metodickým pokynem pro návrh větrání škol“.
 • Nejsou podporována opatření realizovaná v bytových a rodinných domech.
 • Nebudou podporována opatření realizovaná na novostavbách, přístavbách a nástavbách. Omezení se netýká změn dokončených budov, u kterých se zvětší energeticky vztažná plocha na nejvýše 1,4násobek původní energeticky vztažné plochy.

Alokace:

2,5 mld. Kč pro Středočeský, Plzeňský, Jihočeský, Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina a 2,5 mld. Kč pro Ústecký, Karlovarský, Pardubický, Liberecký, Královéhradecký, Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj

Příjem žádostí:  3. 4. 2023 – 1. 3. 2024

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2029

 

 

Mám zájem o bližší informace: