Operační program životní prostředí (OPŽP)

Snížení energetické náročnosti veřejných budov a infrastruktury

 

Oblast zaměření:      Komplexní podpora revitalizace budov veřejného sektoru s cílem snížení konečné spotřeby energie a úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů.

Kdo může žádat:

 • veřejný sektor, včetně obchodních společností vlastněných 100 % veřejným subjektem

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • Podpora je poskytována formou nevratné dotace.
 • Výše dle jednotkových nákladů (bude specifikováno ve výzvě)

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • Komplexní, či návazné stavební úpravy budov vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy.
 • Systémy využívající odpadní teplo.
 • Systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.
 • Rekonstrukce otopné soustavy.
 • Ostatní opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy ve všech aspektech jejího provozu např.:
 • zavedení energetického managementu, včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie;
 • rekonstrukce předávacích stanic tepla.
 • rekonstrukce teplovodních rozvodů v rámci areálových škol, nemocnic apod. s jednou centrální kotelnou.

Opatření je možné kombinovat s aktivitami v 1.1.3, 1.1.4 a 1.2.1 (Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov, Zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu, Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy) do jednoho komplexního projektu. Jako součást komplexního projektu může být způsobilým výdajem i dobíjecí stanice pro vozidla na elektropohon.

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • Stavební práce, dodávky a služby spojené se zlepšováním energetických vlastností obálky budov, s realizací systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, s výstavbou a rekonstrukcí teplovodní otopné soustavy a dalšími opatřeními majícími prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy atp.

Specifika a omezení:

 • Nejsou podporovány projekty realizované na území hl. města Prahy.
 • Realizací projektu musí dojít k min. úspoře 30 % primární energie z neobnovitelných zdrojů oproti původnímu stavu.

Termíny:

Vyhlášení výzvy:                   1. 3. 2023
Příjem žádostí:                     3. 4. 2023 – 1. 3. 2024
Alokace na výzvu:                 3,33 mld. Kč

Mám zájem o bližší informace: