Operační program životní prostředí (OPŽP)

Výzva č. 21 – SC 1.4 Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou

 

Příjemci: Obce, svazky obcí, městské části hl. města Prahy, obchodní společnosti a zájmová sdružení právnických osob vlastněné z více než 50 % veřejným subjektem = vlastníci vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

Zaměření podpory:

Vodohospodářské projekty.

Typové aktivity:

  • Výstavba čistíren odpadních vod. (opatření 1.4.1)
  • Dobudování a výstavba kanalizací. (opatření 1.4.1)
  • Intenzifikace čistíren odpadních vod za účelem zvýšeného odstraňování specifického znečištění. (opatření 1.4.2)
  • Opatření omezující vypouštění odpadních vod z odlehčení na kanalizaci. (opatření 1.4.3)

 

Alokace: 1,5 mld. Kč

Míra podpory:      70 % ze způsobilých výdajů – opatření 1.4.1 a 1.4.3
                            30 % ze způsobilých výdajů – opatření 1.4.2 (max. 25 mil. Kč)

Příjem žádostí: 15. 8. - 20. 10. 2022

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace: 31. 12. 2029

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: