Operační program životní prostředí (OPŽP)

Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění

1.6.2 Péče o chráněná území (přírodní dědictví) NP, CHKO, NPR, NPP, PP, PR a lokality soustavy Natura 2000, včetně ochranného pásma

 

Příjemci: veřejné i soukromé subjekty

Typové aktivity:

  • Managementová opatření a další speciální opatření v chráněných územích, která přispějí k zachování či zlepšení stavu předmětů ochrany.

 

Alokace: cca 10,7 mld. Kč

Míra podpory: max. 85 - 100 % způsobilých výdajů

Předpokládaný termín příjmu žádostí: 3.Q 2022

Mám zájem o bližší informace: