Operační program životní prostředí (OPŽP)

Podpora přechodu k oběhovému hospodářství


Příjemci:

Obce jako původci komunálního odpadu, přičemž se může jednat o samotné obce, jejich svazky nebo obchodní korporace vlastněné veřejnými subjekty.

 

Zaměření podpory:

V rámci specifického cíle budou podporovány zejména aktivity vedoucí k přechodu na principy oběhového hospodářství a zlepšení uplatňování hierarchie nakládání s odpady, a to prostřednictvím investic zejména do prevence vzniku, znovuvyužití a recyklace odpadu.

 

Typové aktivity:

V oblasti prevence vzniku odpadů budou podporovány zejména:

 • kompostéry pro předcházení vzniku komunálních odpadů,
 • RE-USE centra pro opětovné použití výrobků včetně aktivit pro opravy a prodlužování životnosti výrobků, podpora prevence vzniku textilního a oděvního odpadu,
 • budování infrastruktury potravinových bank,
 • podpora prevence vzniku odpadů z jednorázového nádobí nebo jednorázových obalů.

V oblasti materiálového a energetického využití odpadů bude podporována zejména:

 • výstavba a modernizace sběrných dvorů, doplnění a zefektivnění systému odděleného sběru/svozu zejména komunálních odpadů včetně podpory door-to-door systémů a zavádění systémů PAYT ("Pay-as-You-Throw"),
 • podpora třídících a dotřiďovacích systémů (včetně úpravy) pro separaci ostatních odpadů,
 • budování zařízení pro úpravu a zpracování čistírenských odpadních kalů z čistíren odpadních vod včetně úpravy vyčištěných odpadních vod pro jejich opětovné využívání,
 • výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů,
 • výstavba a modernizace zařízení pro energetické využití odpadů včetně překládacích stanic,
 • budování a modernizace zařízení pro chemickou recyklaci odpadů.
 • budování a modernizace zařízení pro sběr a nakládání s nebezpečnými odpady.


 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: