Operační program životní prostředí (OPŽP)

Přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnost vůči katastrofám

1.3.4 Zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně.

 

Příjemci: veřejné i soukromé subjekty

Typové aktivity:

  • Zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu včetně dokončovací a rozvojové péče.

 

Alokace: cca 10 mld. Kč

Míra podpory: max. 85 % způsobilých výdajů

Předpokládaný termín příjmu žádostí: 3.Q 2022

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: