Operační program životní prostředí (OPŽP)

Podpora udržitelného hospodaření s vodou


Příjemci:

Obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi.

 


Zaměření podpory:

V rámci specifického cíle budou podporovány zejména aktivity směřující ke zvýšení jakostí povrchové i podzemní vody a ke zlepšení zásobování obyvatel pitnou vodou.

 


Typové aktivity:

V oblasti jakosti vody bude podporováno zejména:

  • dobudování a výstavba čistíren odpadních vod,
  • intenzifikace čistíren odpadních vod za účelem zvýšeného odstraňování specifického znečištění,
  • dobudování a modernizace kanalizací,
  • opatření omezující vypouštění odpadních vod z odlehčení na kanalizaci (akumulační nádrže, retenční nádrže, chemické předčištění apod.).

V oblasti zásobování pitnou vodou bude podporována zejména:

  • výstavba a modernizace vodovodních přivaděčů a vodovodních řadů,
  • výstavba a intenzifikace úpraven pitné vody,
  • doplnění technologií pro odstraňování specifických polutantů,
  • výstavba, intenzifikace nebo revitalizace stávajících vodních zdrojů.

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: