Operační program životní prostředí (OPŽP)

Podpora přizpůsobení se změnám klimatu prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám 

1.3.2 Tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur, včetně opatření proti vodní a větrné erozi.

 

 

Příjemci: veřejné i soukromé subjekty

 

Typové aktivity:

  • Založení a obnova vegetačních krajinných prvků.
  • Obnova extenzivních sadů.
  • Založení a obnova skladebných prvků ÚSES a interakčních prvků.
  • Založení a obnova zatravněných pásů s doprovodnými dřevinami.
  • Zavádění půdoochranných technologií.

 

Alokace: cca 10 mld. Kč

Míra podpory:    založení skladebných prvků ÚSES – 100 %

                           založení a obnova vegetačních krajinných prvků, obnova ÚSES, zatravněné pásy – 80 %

                           půdoochranné technologie – 20 – 40 %

Předpokládaný termín příjmu žádostí: 3.Q 2022

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: