Operační program životní prostředí (OPŽP)

Posílení biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečištění


Příjemci:
Obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi.


Zaměření podpory:

V rámci specifického cíle bude podporována celá řada aktivit zaměřených na péči o chráněná území, přírodní stanoviště a vzácné druhy, zvýšení kvality ovzduší a snížení počtu kontaminovaných lokalit.

 


Typové aktivity:

V oblasti péče o chráněná území, přírodní stanoviště a vzácné druhy bude podporována zejména:

 • péče o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených druhů;
 • péče o chráněná území (přírodní dědictví;
 • zprůchodnění migračních překážek pro živočichy;
 • omezení šíření invazních nepůvodních a expanzivních druhů;
 • modernizace a rozvoj záchranných stanic pro ohrožené živočichy;
 • monitoring ekosystémů, stanovišť a druhů, sběr podkladů, zpracování koncepčních dokumentů pro péči o chráněná území, zajištění územní ochrany chráněných území (přírodního dědictví);
 • osvětové a informační aktivity a návštěvnická infrastruktura sloužící k zvýšení povědomí o problémech biologické rozmanitosti, problémech konkrétních chráněných území a usměrnění jejich návštěvníků.

V oblasti kvality ovzduší bude podporována zejména:

 • náhrada nebo rekonstrukce stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší včetně realizace dodatečných technologií a změny technologických postupů;
 • pořízení a modernizace systémů pro posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů a pořízení a modernizace systémů pro archivaci a zpracování údajů o znečišťování ovzduší;
 • pořízení a náhrada monitorovacích systémů pro kontinuální měření emisí znečišťujících látek včetně pořízení on-line systémů k jejich prezentaci.

V oblasti kontaminovaných lokalit bude podporován zejména:

 • průzkum rozsahu znečištění horninového prostředí a rizik s ním spojených, včetně návrhu efektivního řešení;
 • odstranění rizik kontaminace ohrožující lidské zdraví, vodní zdroje nebo ekosystémy.

 

Mám zájem o bližší informace: