Operační program životní prostředí (OPŽP)

Přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnost vůči katastrofám


Příjemci:

Obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi.

 


Zaměření podpory:

V rámci specifického cíle budou podporovány zejména aktivity směřující k předcházení a ke zvýšení odolnosti vůči povodním, sesuvům půdy a suchu. Podporovány budou také aktivity směřující ke zvýšení povědomí o změně klimatu.


Typové aktivity:

 • V oblasti přizpůsobení se na sucho a povodňové prevence budou podporována zejména opatření v krajině a zastavěném území:
 • tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně intravilánu;
 • tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur, včetně opatření proti vodní a větrné erozi;
 • úprava lesních porostů směrem k přirozené struktuře a druhové skladbě za účelem posílení jejich stability;
 • zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně;
 • odstranění či eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině;
 • realizace protipovodňových opatření;
 • realizace opatření ke zpomalení odtoku, vsaku, retenci a akumulaci srážkové vody vč. jejího dalšího využití, zelených střech a opatření na využití šedé vody a infiltrace povrchových vod do vod podzemních;
 • zpracování studií a plánů (studie systémů sídelní zeleně, studie odtokových poměrů urbanizovaných území a vsakovacích map, územní studie krajiny, plán územního systému ekologické stability);
 • podpora preventivních opatření proti povodním a suchu
 • podpora povodňové operativy, zvyšování kapacit pro reakce obcí na povodně technickými prostředky, zvyšování povědomí obyvatel o povodňovém riziku, zvyšování resilience citlivých objektů před povodněmi;
 • monitoring a rebilance dlouhodobě využitelných zdrojů podzemních vod pro obce v krystaliniku Českého masivu.

V oblasti sesuvů půdy bude podporována zejména:

 • obnova stability svahů, stabilizace a sanace extrémních svahových nestabilit vzniklých v důsledku přírodních jevů.

V oblasti zvyšování povědomí o změně klimatu budou podporovány zejména:

 • investice do modernizace vzdělávacích environmentálních center.

 

 

Mám zájem o bližší informace: