Operační program životní prostředí (OPŽP)

Ochrana a péče o přírodu a krajinu

 

Příjemci: bez omezení

Zaměření podpory:

4.4.1 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

Typové aktivity:

Zakládání a obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně:

  • zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,
  • jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.

 

Míra podpory: max. 60 % způsobilých výdajů

Termín příjmu žádostí: do 31.5.2022

 

Nejzazší datum pro ukončení realizace: 31.12.2023

 

 

Mám zájem o bližší informace: