Operační program životní prostředí (OPŽP)

Podpora udržitelného hospodaření s vodou

Výstavba vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.

 

Příjemci: Obce/města, svazky obcí, obchodní společnosti a zájmová sdružení právnických osob vlastněné z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty = vlastníci vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

Typové aktivity:

  • Výstavba a dostavba kanalizací.
  • Výstavba ČOV.
  • Intenzifikace ČOV.
  • Opatření omezující vypouštění odpadních vod z odlehčení na kanalizaci (akumulační nádrže, retenční nádrže).
  • Výstavba a dostavba vodovodů (přivaděče, rozvodné sítě pitné vody).
  • Výstavba/intenzifikace zdrojů vody.
  • Výstavba úpraven vody.
  • Intenzifikace úpraven vody.

 

Míra podpory:      70 % ze způsobilých výdajů – nová výstavba

                            30 % ze způsobilých výdajů – intenzifikace ČOV (max. 25 mil. Kč)

                            30 % ze způsobilých výdajů – intenzifikace úpraven (max. 50 mil. Kč)

Předpokládaný termín příjmu žádostí: 1. – 2. Q 2022

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: