Operační program životní prostředí (OPŽP)

OP ŽP – 11. výzva – Obnovitelné zdroje energie ve veřejných budovách

Poskytovatel: MŽP, zprostředkující subjekt SFŽP

Oblast zaměření: zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie

Cíl výzvy:

Cílem výzvy je zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie jak ve veřejných budovách, tak v konečné spotřebě energie ve veřejné infrastruktuře.

Aktivity:

 • A) Opatření 1.2.1 Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy – Cílem je zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie v budovách jako integrální součást komplexní revitalizace budov veřejného sektoru nebo samostatné instalace obnovitelných zdrojů energie.

Podporované aktivity:

  • Výměna zdrje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za:
   • tepelné čerpadlo,
   • kotel na biomasu,
   • zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající OZE

Součástí projektu může být i rekonstrukce otopné soustavy.

  • Instalace slárně – termických systémů.
  • Instalace ftovoltaických systémů.
  • Reknstrukce, či výměna stávajícího OZE za OZE, včetně rekonstrukce otopné soustavy.
  • Zavedení energetickéh managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie.
 • B) Opatření 1.2.2 Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro zajištění dodávek systémové energie ve veřejném sektoru – Cílem je zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie v konečné spotřebě energie ve veřejné infrastruktuře (nikoli v budovách).

Podporované aktivity:

  • Instalace:
   • tepelného čerpadla,
   • kotle na biomasu,
   • zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající OZE,
   • solárně termických systémů,
   • fotovoltaických systémů.
  • K zajištění ddávek systémové energie do veřejné infrastruktury např.:
   • vodohospodářské infrastruktury,
   • kompostáren.

Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků

pro optimalizaci výroby a spotřeby energie.

Způsobilé výdaje vztahující se k opatření 1.2.1:

Za způsobilé výdaje jsou obecně považovány stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, zejména pak:

 • Stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací:
  • ftovoltaického systému;
  • slárně termického systému;

včetně vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou systémy instalovány

 • Stavební práce, dodávky a služby spojené s výměnou zdroje využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající:
  • tepelné čerpadl;
  • ktel na biomasu;
  • zařízení pr kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající OZE.
 • Stavební práce, dodávky a služby spojené s výstavbou a rekonstrukcí teplovodní otopné soustavy.
 • Stavební práce, dodávky a služby spojené s rekonstrukcí či náhradě stávajícího OZE za OZE.
 • Stavební práce, dodávky a služby spojené se zavedením energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie.
 • Náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu).
 • V případě, že je projekt realizován na budově, která je spoluvlastněná subjektem, jenž nespadá mezi oprávněné žadatele (příjemce podpory), jsou max. způsobilé výdaje nastaveny s ohledem na velikost vlastnického podílu oprávněného příjemce podpory.

Způsobilé výdaje vztahující se k opatření 1.2.2:

Za způsobilé výdaje jsou obecně považovány stavební práce, dodávky a služby bezprostředně

související s předmětem podpory, zejména pak:

 • Stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací:
  • ftovoltaického systému,
  • slárně termického systému,
  • tepelnéh čerpadla,
  • ktle na biomasu,
  • dbíjecí stanice pro vozidla na elektropohon,
  • zařízení pr kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající OZE.
 • Stavební práce, dodávky a služby spojené se zavedením energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie.
 • Náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu).
 • V případě, že je projekt realizován na budově (infrastruktuře), která je spoluvlastněná subjektem, jenž nespadá mezi oprávněné žadatele (příjemce podpory), jsou max. způsobilé výdaje nastaveny s ohledem na velikost vlastnického podílu oprávněného příjemce podpory

Specifické podmínky opatření:

Opatření 1.2.1 – Nemovitost dotčená realizací projektu musí být ve vlastnictví či spoluvlastnictví žadatele.

Opatření 1.2.2 – Nemovitost dotčená realizací projektu musí být ve vlastnictví či spoluvlastnictví žadatele, přípustný je i nájem za předpokladu, že vlastníkem nemovitosti je subjekt, který spadá mezi oprávněné žadatele. V případě pořízení technologie, která se stane součástí pronajaté nemovitosti, je žadatel povinen zajistit své vlastnictví výhradou stroje dle občanského zákoníku v platném znění zápisem v katastru nemovitostí.

Kdo může žádat:

 • obce
 • městské části hlavního města Prahy – pouze na projekty realizované mimo území hlavního města Prahy
 • dobrovolné svazky obcí
 • kraje
 • veřejnoprávní instituce
 • příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • organizační složky státu
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty,
 • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby
 • státní podniky
 • obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

Cílové území:

 • území celé České republiky, vyjma hl. města Prahy.

Alokace:

 • 825 mil. Kč
  • z tho alokace na projekty opatření 1.2.1 je 495 mil. Kč
  • a alkace na projekty opatření 1.2.2 je 330 mil. Kč

Forma a výše podpory:

 • podpora je poskytována prostřednictvím tzv. jednotkových nákladů (zjednodušené metody vykazování nákladů) pro jednotlivá opatření. Pro projekty je stanoveno několik úrovní jednotkové dotace, dle technické kvality podporovaného opatření.
 • U Opatření 1.2.2 bud podpora poskytována do maximální hranice 50 % celkových způsobilých výdajů projektů prostřednictvím tzv. jednotkových nákladů (zjednodušené metody vykazování nákladů) na daný typ opatření.

Povinné přílohy:

 • Formulář Prohlášení žadatele k žádosti o podporu
 • Kumulativní rozpočet projektu dle závazného vzoru
 • Informace a údaje podle § 14 odst. 3 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., zejména úplný výpis z evidence skutečných majitelů, jedná-li se o evidující právnickou osobu podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů.
 • Studie stavebně technologického řešení (dle zveřejněného vzoru) nebo projektová dokumentace v úrovni pro stavební povolení (u relevantních projektů), případně dokumentace pro provádění stavby, včetně položkového rozpočtu, nebo v případě uplatnění podmínek FIDIC P&DB (Žlutá kniha) technická zpráva s technickým popisem a rámcový rozpočet – v takovém stupni přípravy, který umožní posouzení opatření a posouzení možnosti poskytnutí podpory na jeho realizaci, průběžnou a závěrečnou kontrolu z věcného, ekonomického a ekologického hlediska, pokud je pro daný projekt relevantní. Struktura a členění rozpočtu budou odpovídat (pokud to předkládaný stupeň technické dokumentace dovoluje) běžnému položkovému rozpočtu, tzn. členění na stavební objekty a provozní soubory dle textové části projektové dokumentace (studie).
 • Energetický posudek dle vyhlášky č. 141/2021 Sb. o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie, zpracovaný energetickým specialistou s příslušným oprávněním podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění.
 • Energetické posouzení (dle zveřejněného vzoru) pro projekty samostatné instalace FVE.
 • Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) dle vyhlášky č. 264/2020 o energické náročnosti budov, v platném znění, pro stav po realizaci projektu s tím, že musí být zřejmé, které energetické zdroje a stavební konstrukce budou projektem řešeny
 • Hodnocené a sledované indikátory (dle zveřejněného vzoru)

Termíny výzvy:

 • Datum zahájení příjmu žádostí:                                            24. 8. 2022 (9:00)
 • Datum ukončení příjmu žádostí:                                           31. 5. 2023 (20:00)
 • Nejzazší datum ukončení realizace:                                      31. 12. 2029
 • Doba udržitelnosti projektu:                                                5 let

    

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: