Operační program životní prostředí

Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám

1.3.1 Tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel.

 

Příjemci: veřejné i soukromé subjekty

Typové aktivity:

  • Vytváření a obnova tůní (mokřadů).
  • Vytváření a obnova malých vodních nádrží.
  • Revitalizace a renaturace vodních toků a niv.
  • Nákup pozemků pro podporu renaturačních procesů vodních toků.

 

Alokace: cca 10 mld. Kč

Míra podpory: max. 100 % způsobilých výdajů, malé vodní nádrže max. 60 % způsobilých výdajů

Předpokládaný termín příjmu žádostí: 3.Q 2022

 

 

Mám zájem o bližší informace: