Operační program životní prostředí

Výzva č. 43 – SC 1.4 Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou

 

Příjemci: Obce, městské části hl. města Prahy, dobrovolné svazky obcí, obchodní společnosti a zájmová sdružení právnických osob vlastněné z více než 50 % veřejným subjektem = vlastníci vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

Zaměření podpory:

Čistírny odpadních vod a kanalizace.

Typové aktivity:

  • Výstavba čistíren odpadních vod. (opatření 1.4.1)
  • Dobudování a výstavba kanalizací. (opatření 1.4.1)

Alokace: 1,5 mld. Kč

Příjem žádostí: 6. 9. 2023 – 31. 10. 2023

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace: 31. 12. 2029

Míra podpory: 70 % ze způsobilých výdajů, max. 200 mil. Kč