Operační program životní prostředí

Výzva č. 42 – SC 1.4 Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou

 

Příjemci: Obce, městské části hl. města Prahy, dobrovolné svazky obcí, obchodní společnosti a zájmová sdružení právnických osob vlastněné z více než 50 % veřejným subjektem = vlastníci vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

Zaměření podpory:

Čistírny odpadních vod a kanalizace.

Typové aktivity:

  • Výstavba čistíren odpadních vod. (opatření 1.4.1)
  • Dobudování a výstavba kanalizací. (opatření 1.4.1)
  • Intenzifikace čistíren odpadních vod za účelem zvýšeného odstraňování specifického znečištění (opatření 1.4.2)
  • Opatření omezující vypouštění odpadních vod z odlehčení na kanalizaci (akumulační nádrže, retenční nádrže, chemické předčištění apod.) (opatření 1.4.3)

Alokace: 2 mld. Kč

Příjem žádostí: 30. 8. 2023 – 30. 9. 2023

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace: 31. 12. 2029

Míra podpory:     opatření 1.4.1 a 1.4.3 - 70 % ze způsobilých výdajů, max. 200 mil. Kč

                           opatření 1.4.2 – max. 30 % ze způsobilých výdajů, max. 25 mil. Kč

                           v případě kombinace opatření – max. 200 mil. Kč

 

Mám zájem o bližší informace: