Operační program životní prostředí

Podpora přechodu k oběhovému hospodářství

 

Cíl programu:

V rámci specifického cíle budou podporovány zejména aktivity vedoucí k přechodu na principy oběhového hospodářství a zlepšení uplatňování hierarchie nakládání s odpady, a to prostřednictvím investic zejména do prevence vzniku, znovuvyužití a recyklace odpadu.

 

Kdo může žádat:

 • subjekty podnikající v oblasti nakládání s odpady nebo nakládání s potravinami bez ohledu na jejich právní formu.
   

 

Na co lze získat podporu (příklady podporovaných aktivit):

 • V oblasti prevence vzniku odpadů budou podporovány zejména:
 • kompostéry pro předcházení vzniku komunálních odpadů,
 • RE-USE centra pro opětovné použití výrobků včetně aktivit pro opravy a prodlužování životnosti výrobků, podpora prevence vzniku textilního a oděvního odpadu,
 • budování infrastruktury potravinových bank,
 • podpora prevence vzniku odpadů z jednorázového nádobí nebo jednorázových obalů.
 • V oblasti materiálového a energetického využití odpadů bude podporována zejména:
 • výstavba a modernizace sběrných dvorů, doplnění a zefektivnění systému odděleného sběru/svozu zejména komunálních odpadů včetně podpory door-to-door systémů a zavádění systémů PAYT ("Pay-as-You-Throw"),
 • podpora třídících a dotřiďovacích systémů (včetně úpravy) pro separaci ostatních odpadů,
 • budování zařízení pro úpravu a zpracování čistírenských odpadních kalů z čistíren odpadních vod včetně úpravy vyčištěných odpadních vod pro jejich opětovné využívání,
 • výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů,
 • výstavba a modernizace zařízení pro energetické využití odpadů včetně překládačích stanic,
 • budování a modernizace zařízení pro chemickou recyklaci odpadů.
 • budování a modernizace zařízení pro sběr a nakládání s nebezpečnými odpady.

 

 

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: