Operační program zaměstnanost (OPZ)

Specifický cíl 2.2: zvyšovat rovný a včasný přístup ke kvalitním, udržitelným a cenově dostupný službám; modernizovat systémy sociální ochrany včetně podpory přístupu k sociální ochraně; zlepšit dostupnost účinnost a odolnost systémů zdravotní péče a služeb dlouhodobé zdravotní péče


Aktivity:

 • Podpora transformace systému péče o ohrožené děti a deinstitucionalizace pobytových služeb pro děti (zejména zařízení péče pro děti mladší tří let), rozvoj nových služeb komunitního typu, ambulantních, terénních služeb;
 • Podpora transformace systému sociálních služeb a deinstitucionalizace zařízení poskytujících sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, starší osoby a osoby s mentálním postižením, rozvoj nových služeb komunitního typu, ambulantních, terénních služeb, neformální a sdílené péče a nových typů péče, rozvoj a rozšiřování nástrojů pro identifikaci a odstraňování dopadů deinstitucionalizace na uživatele pobytových služeb a rozvoje individuálního plánování podpory zaměřené na integraci uživatele pobytových služeb do běžného prostředí, řešení dopadů reformy psychiatrické péče na systém sociálních služeb a provázání s návaznými veřejně dostupnými službami;
 • Podpora transformace psychiatrické péče a deinstitucionalizace zařízení poskytujících služby pro osoby s duševním onemocněním, rozvoj a rozšiřování nástrojů pro identifikaci a odstraňování dopadů deinstitucionalizace na uživatele pobytových služeb, rozvoj individuálního plánování podpory zaměřené na integraci uživatele pobytových služeb do běžného prostředí, rozvoj služeb komunitní péče;
 • Podpora dostupnosti a rozvoje sociálních služeb, služeb zaměřených na prevenci ztráty bydlení a udržení bydlení, služeb pro rodiny a děti, služeb na sociálně zdravotním pomezí a zdravotních služeb s ohledem na jejich nerovnoměrné územní pokrytí;
 • Koncepční, strategická a metodická opatření v oblasti sociálních služeb, zdravotních služeb, služeb na sociálně zdravotním pomezí, služeb pro rodiny a děti, služeb na ochranu práv dětí, služeb napomáhajících rozvoji rodičovských kompetencí, služeb péče o ohrožené děti, náhradní rodinné péče, sociální práce, komunitní péče, sociálního bydlení a sociálního podnikání;
 • Zavádění komplexních programů a vytváření podmínek přesahujících jednotlivé oblasti podpory sociálního začleňování osob, zavádění nástrojů mezioborové a meziresortní spolupráce, propojování podpory v oblasti bydlení, zaměstnání, výkonu činnosti sociální práce, vzdělávání a zdravotní péče;
 • Rozvoj nových modelů služeb podporujících sociální začleňování (včetně nových modelů sociálně-právní ochrany dětí), přenos dobré praxe a podpora pilotních projektů k posílení udržitelnosti a vyšší efektivnosti jednotlivých systémů;
 • Rozvoj a rozšiřování systémů kvality, standardizace činností v sociálních službách, službách pro rodiny a děti, sociálně právní ochraně dětí a v dalších navazujících službách (včetně služeb pro neformální pečovatele);
 • Podpora procesu střednědobého plánování služeb (zavádění, realizace a vyhodnocování procesu), včetně tvorby střednědobých strategií/plánů rozvoje služeb;
 • Vzdělávání v oblasti odborné, koncepční, strategické a manažerské u sociálních pracovníků, pracovníků ve veřejné správě, pracovníků poskytujících sociální služby, pracovníků poskytujících či zajišťujících služby spojené se sociálním bydlením, pracovníků pracujících s dětmi, pracovníků ve službách pro rodiny a děti, zdravotnických pracovníků (včetně prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže) a pracovníků dalších organizací v oblasti sociálního začleňování;
 • Zvyšování kvality a organizace postgraduálního vzdělávání zdravotnických pracovníků;
 • Budování kapacit nestátních neziskových organizací, zejména prostřednictvím vzdělávání pracovníků NNO a opatření na zvyšování profesionality, organizačního řízení, plánování, transparentnosti, efektivního fungování, udržitelnosti a vícezdrojového financování NNO;
 • Podpora vzniku a rozvoje služeb na sociálně zdravotním pomezí zejména v oblasti paliativní péče, adiktologie, péče o duševně nemocné, dlouhodobě nemocné, pacienty s demencí a gerontologické pacienty, apod.;
 • Podpora aktivit směřujících k reformě zdravotní primární péče a přizpůsobení oborů aktuálním potřebám a trendům (například vytvoření modelů vzdělávání, doporučených klinických postupů, kompetencí a vzdělávacích plánů, programů na zvýšení dostupnosti primární péče v oblastech s jejím nedostatečným pokrytím);
 • V oblasti podpory zdraví: podpora nastavení a zvyšování kvality preventivních programů a samotná realizace programů zaměřených na zvyšování zdravotní gramotnosti a motivaci občanů k vlastnímu zdraví zaměřených zejména na určité sociální skupiny obyvatel, a prevenci v oblasti duševního zdraví. Zvyšování kvality a zavádění nových programů časného záchytu nemocí.


Hlavní cílové skupiny:

 • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních a zdravotních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování,
 • Sociální pracovníci, pracovníci v sociálních a zdravotních službách,
 • Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice, pracovníci v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví a podpory zdraví a prevence nemocí,
 • Školy a školská zařízení, neformální pečovatelé, rodiče a děti, žadatelé o náhradní rodinnou péči, náhradní rodiče, dobrovolníci.
 • Provozovatelé sociálního (dostupného) bydlení a dalších služeb obecného zájmu;
 • Soudci a vyšší soudní úředníci, policie;
 • Veřejnost.
 • Osoby:
  • sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené
  • se ztíženým přístupem ke zdravotní péči z důvodu sociálního vyloučení (programy preventivní/na podporu zdraví)
  • ohrožené diskriminací v důsledku nepříznivého zdravotního stavu
 • žijící ve vyloučených lokalitách či s nedostatečnými kompetencemi v přístupu ke zdraví

Mám zájem o bližší informace: