Operační program zaměstnanost (OPZ)

Specifický cíl 4.1: řešit materiální deprivaci poskytnutím potravinové a/nebo základní materiální pomoci nejchudším osobám, včetně doprovodných opatření


Aktivity:

Stravování dětí ve školských zařízeních:

 • Pomoc je zacílena na děti formou příspěvku na zajištění bezplatného školního stravování. Do podpořené cílové skupiny budou děti zařazeny na základě posuzované příjmové a sociální situace rodin.
 • Příspěvek formou úhrady jednotkových nákladů není vyplácen zákonným zástupcům, ale partnerským organizacím, kterými jsou MŠ, ZŠ, víceletá gymnázia, střední školy, učiliště vč. internátních zařízení, samostatná stravovací zařízení, příp. dětské skupiny a další. Příspěvek odpovídá výši, kterou hradí zákonný zástupce dítěte a která je stanovena vnitřní směrnicí školského zařízení v návaznosti na související legislativu. Distribuce pomoci probíhá ve stravovacích zařízeních.

Materiální a potravinová pomoc:

 • Distribuce materiální a potravinové pomoci cílovým skupinám. Typy pomoci:
 • Potraviny
 • Základní spotřební zboží, které je určeno pro spotřebu cílových skupin, například ošacení, obuv, hygienické potřeby, školní pomůcky, potřeby pro domácnost a další.
 • Doprovodná opatření mají charakter jakékoli intervence, která umožní cílové skupině zlepšení osobní situace. Jde zejména o poradenství, činnosti sociálních služeb, kurzy apod.


Hlavní cílové skupiny:

 • Osoby, skupiny osob a rodiny s dětmi ohrožené chudobou a materiální nebo potravinovou deprivaci.
 • Dále se bude jednat o jednotlivce, skupiny osob, rodiny s nízkou pracovní aktivitou a rodiny s jedním rodičem,
 • Děti žijící v domácnostech ohrožených chudobou,
 • Senioři v obtížné sociální situaci,
 • Osoby ohrožené ztrátou bydlení nebo bez domova apod.

Příjemce dotace může být veřejnoprávní subjekt nebo NNO, který bude poskytovat sám nebo zajistí ve spolupráci s partnery a spolupracujícími subjekty distribuci materiální a/nebo potravinové pomoci konečným příjemcům. Subjekt poskytující pomoc přímo cílové skupině také poskytuje doprovodná opatření.

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: