Operační program zaměstnanost (OPZ)

Specifický cíl 2.1: posílit aktivní začleňování občanů a podpořit tak jejich rovné příležitosti a aktivní účast a nabídnout jim lepší zaměstnatelnost


Aktivity:

 • Podpora sociálního začleňování osob a skupin osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a služeb na sociálně zdravotním pomezí se zaměřením na zapojení těchto osob do ekonomického, sociálního, pracovního života společnosti;
 • Podpora služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou, podpora služeb komunitního charakteru;
 • Rozvoj aktivit, včetně vzdělávání a poradenství, na podporu neformální péče (tj. péče poskytované v rámci rodin nebo komunit osobami blízkými nebo jinými) a sdílené péče (tj. kombinace péče poskytované profesionálními poskytovateli a neformálními pečovateli);
 • Podpora výkonu a rozvoje sociální práce jako aktivity zaměřené na pomoc jednotlivcům, skupinám osob, rodinám či komunitám zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí;
 • Podpora specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách;
 • Podpora sociálního bydlení, podpora dostupného a udržitelného bydlení, podpora sociální práce v oblasti bydlení, podpora nástrojů prevence ztráty bydlení a znovu začlenění do bydlení, udržení si bydlení, podpora rozvoje programů housing led a housing first pro znevýhodněné skupiny osob, propojení jednotlivých nástrojů, které vedou k předcházení ztráty bydlení či jejímu řešení; podpora osob opouštějících zařízení ústavní péče či náhradní rodinnou péči v oblasti bydlení;
 • Vzdělávání a poradenství, aktivizační, asistenční a motivační programy na podporu rodičovských kompetencí, získávání základních sociálních a profesních dovedností, digitální gramotnosti, apod.;
 • Podpora využívání asistivních technologií při řešení situace osob ocitajících se v sociálně nepříznivých situacích s cílem jejich sociálního začleňování a návratu či udržení na trhu práce;
 • Programy právní, numerické a finanční gramotnosti, programy prevence a řešení zadluženosti a předluženosti jednotlivců a domácností (včetně poradenství);
 • Programy prevence rizikových společenských jevů a prevence kriminality; programy pro osoby opouštějící zařízení pro výkon trestu odnětí svobody, pro osoby ve výkonu trestu, probační a resocializační programy;
 • Aktivity přispívající k boji s diskriminací, například vzdělávací aktivity pro pracovníky a další osvětové aktivity zaměřené na destigmatizaci cílové skupiny, na informování o příčinách, formách diskriminace a způsobech prevence a odstraňování diskriminace, poskytování poradenství cílovým skupinám týkající se nediskriminace a rozvoj různých forem služeb pro oběti diskriminace;
 • Programy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, programy podpory transformace systému péče o ohrožené děti ve smyslu rozvoje nástrojů k včasné pomoci rodinám za účelem zabránění odebrání dítěte z péče vlastních rodičů a jejich umístění do náhradní péče, programy zaměřené na rozvoj a profesionalizaci náhradní rodinné péče, programy na podporu aktivní účasti dětí a dospívajících mladých lidí při rozhodování o záležitostech, které se jich týkají;
 • Programy pro osoby ohrožené závislostmi nebo závislé na návykových látkách a nelátkových závislostech (včetně podpory adiktologických služeb) s výjimkou programů primární prevence;
 • Programy pro osoby s duševním onemocněním;
 • Programy na podporu obětí násilí (včetně obětí domácího a genderově podmíněného násilí) a pomoc násilným osobám;
 • Programy na podporu integrace imigrantů a cizinců;
 • Podpora v oblasti sociálního podnikání: vznik a rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání, podpora startu, rozvoje a udržitelnosti sociálních podniků;
 • Podpora činnosti místních aktérů ve venkovském prostoru při řešení lokálních problémů a potřeb osob zejména formou komunitní (sociální) práce a komunitních aktivit, realizace inovativních nápadů a přístupů, aktivizace, vzájemné spolupráce, posilování participativních metod práce postavených na aktivním zapojování lidí (členů komunit) žijících v dané obci/lokalitě do procesu plánování, realizace a vyhodnocování dílčích intervencí.


Hlavní cílové skupiny:

 • Osoby:
  • sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené se zdravotním postižením s duševním onemocněním s poruchami autistického spektra žijící v sociálně vyloučených lokalitách
  • pečující malé děti či osobu blízkou, rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci do 18 let věku se speciálními vzdělávacími potřebami, děti a mladiství ohrožení umístěním do institucionální péče nebo v ní již umístěné, vyrůstající v náhradní rodinné péči
  • dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané ohrožené předlužeností a závislostmi v nebo po výkonu trestu
  • žijící v oblastech se ztíženým přístupem ke zdravotní péči
  • hrožené zdravotními riziky (např. nezdravým životním stylem) s horším přístupem ke zdravotní péči z důvodu sociálního vyloučení žijící v nevyhovujícím či nejistém ubytování
 • Zaměstnavatelé (sociální podniky) a jejich zaměstnanci;
 • Senioři, národnostní menšiny (zejm. Romové), imigranti, cizinci, bezdomovci, oběti trestné činnosti, neformální pečovatelé, veřejnost.

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: