Operační program zaměstnanost (OPZ)

Specifický cíl 1.4: prosazovat přizpůsobení pracovníků, podniků a podnikatel změnám, aktivní a zdravé stárnutí a zdravé a přiměřené pracovní prostředí s ohlede na zdravotní rizika


Aktivity:

 • Další vzdělávání zaměřené na získávání a prohlubování odborných a klíčových kompetencí včetně osvojení nových kompetencí v oblastech spojených se socioekonomickými a environmentálními změnami, 4. průmyslovou revolucí a ve vazbě na potřeby trhu práce;
 • Tvorba a realizace podnikových vzdělávacích programů, včetně přípravy podnikových lektorů a instruktorů;
 • Tvorba a realizace vzdělávacích programů pro zaměstnance, kteří jsou ohroženi propouštěním, včetně zaměstnanců zaměstnavatelů ohrožených transformací ekonomiky či v důsledku globálních vlivů;

Oblast řízení lidských zdrojů

 • Podpora adaptace zaměstnavatelů a pracovní síly na technologické změny (zejména v souvislosti s Průmyslem 4.0) a demografické stárnutí, tj. nástroje podporující celoživotní další vzdělávání, zapracování, transformaci, včetně podpory adaptace starších osob a mezigenerační výměny;
 • Podpora preventivních opatření v případě závažnějších dopadů globálních změn a trendů na trh práce;
 • Budování kapacit sociálních partnerů zejména prostřednictvím vzdělávání, opatření na vytváření sítí a posílení sociálního dialogu a činnosti společně uskutečňované sociálními partnery;
 • Podpora zavádění age managementu (řízení s ohledem na věk, schopnosti a potenciál pracovníků) do podniků;
 • Podpora vytváření přiměřeného pracovního prostředí s ohledem na zdravotní rizika a zdravé stárnutí (včetně podpory zdraví jako součásti firemní kultury s důrazem na vytvoření vhodných podmínek pro práci a kvalitního pracovního prostředí).

Sdílení praxe a přenos zkušeností

 • Podpora odborné praxe a stáží v podnicích;
 • Podpora sdružování podniků s malým a středním počtem zaměstnanců za účelem vzdělávání a výměny zkušeností;
 • Podpora spolupráce podniků a vzdělávacích institucí za účelem slaďování kvalifikační úrovně a kvalifikační struktury pracovní síly s požadavky trhu práce;

Poradenství

 • Poradenské a informační aktivity v podnicích v oblasti celoživotního kariérového poradenství uzpůsobeného různým životním fázím, orientace na trhu práce, možností služeb zaměstnanosti atd., vzdělávací a rekvalifikační programy pro zaměstnance podniků procházejících restrukturalizací nebo končících svoji činnost, včetně propouštěných zaměstnanců;
 • Podpora a poradenství při vytváření a zavádění moderních systémů řízení a rozvoje lidských zdrojů v podnicích včetně podpory implementace systémů celoživotního učení do personální agendy zaměstnavatelů a rozšiřování alternativních forem organizace práce nevedoucích k prekarizaci práce.


Hlavní cílové skupiny:

 • Zaměstnavatelé,
 • Zaměstnanci (včetně zaměstnanců, kteří byli během realizace projektu propuštěni a potencionálních nových zaměstnanců, např. studentů),
 • OSVČ ale
 • Populace v produktivním věku obecně.
 • Důraz bude kladen na podporu zaměstnanců/zaměstnavatelů s malým nebo středním počtem zaměstnanců, a to zejména z důvodu, že tyto podniky hrají důležitou roli při tvorbě nových pracovních míst a jsou důležitým faktorem sociální stability a hospodářského rozvoje s potenciálem k inovacím.

 

 

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: