Operační program zaměstnanost (OPZ)

Specifický cíl 1.3: prosazovat rovnováhu mezi muži a ženami na trhu práce, lepší rovnováhu mezi prací a osobním životem - včetně přístupu k péči o děti a péči o závislé osoby


Aktivity:
Oblasti služeb péče o děti

 • Podpora vybudování a provozu, nastavení kvality a následného rozvoje sítě finančně i místně dostupných služeb péče o děti typu dětské skupiny, jesle, mikrojesle, dětské kluby, případně dalších typů, s důrazem na pokrytí stávajícího nedostatku služeb pro děti do tří let, případně pro starší děti dle aktuální demografické situace, zahrnující služby veřejné i podnikové (zaměstnanecké), včetně vzdělávání osob pracujících v podpořených zařízeních péče o děti a osob poskytujících resp. připravujících se na poskytování služeb péče o děti.

Oblast trhu práce

 • Vzdělávací, tréninkové, kvalifikační, rekvalifikační a jiné podpůrné programy pro ženy zejména za účelem snížení horizontální a vertikální segregace trhu práce (např. vzdělávání a zaměstnávání žen na pozici odbornice v oborech STEM, programy trainee, mentoringové programy, stáže a zaměstnávání na genderově nestereotypních pozicích a oborech, mentoringové, koučovací a jiné podpůrné programy s cílem navýšit počet žen na vyšších manažerských postech apod.);
 • Spolupráce se zaměstnavateli za účelem podpory zaměstnávání žen a mužů na pozicích a v oborech, ve kterých jsou méně zastoupeny/i, podpora snižování genderově segmentace trhu práce;
 • Provádění genderově senzitivních analýz trhu práce, průběžné mapování potřeb a trendů na trhu práce s ohledem na snížení horizontální a vertikální segregace trhu práce a platové nerovnosti;
 • Průběžné mapování dopadů digitalizace a robotizace na rovnost žen a mužů a přijímání opatření za účelem snížení a prevence těchto dopadů;
 • Advokační služby pro pomoc obětem diskriminace na trhu práce z důvodu pohlaví, včetně ekonomického, psychologického a právního poradenství;
 • Aktivity vedoucí ke zvýšení povědomí o zaměstnaneckých právech, zejména s ohledem na platovou rovnost;
 • Podpora aktivit zaměřených na vyšší míru zapojení mužů do péče o domácnost, o děti a další závislé osoby;
 • Identifikace a aplikace zahraničních příkladů dobré praxe se zaměřením na rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce;
 • Zvyšování povědomí o otázkách rovnosti žen a mužů a podpora informované celospolečenské diskuse o přetrvávajících nerovnostech;
 • Aplikace inovativních řešení klíčových příčin genderových nerovností na trhu práce, včetně genderových stereotypů.

Zaměstnavatelské sféra

 • Podpora zavádění flexibilních forem práce a jejich využívání v praxi jako nástroje podpory slučitelnosti pracovního a soukromého života (např. vzdělávání, osvěta a poradenství pro zaměstnavatele v této oblasti a zároveň přímo finanční podpora flexibilních forem práce pomocí mzdových příspěvků);
 • Podpora zavádění managementu mateřské a rodičovské (např. zaměstnávání pečujících osob na flexibilní formy práce, udržování pracovních i odborných kompetencí u zaměstnanců čerpajících rodičovskou dovolenou, tvorba a pilotáž systému vzdělávání osob na rodičovské dovolené apod.);
 • Realizace genderových auditů, případně jiných analytických nástrojů u zaměstnavatelů a následných opatření za účelem posílení rovných příležitostí pro ženy a muže v konkrétním podniku;
 • Aktivity vedoucí k posilování role sociálního dialogu při snižování platové nerovnosti žen a mužů (např. zavádění genderové rovnosti do kolektivního vyjednávání, analýza kolektivních smluv z genderové perspektivy, ukotvení praktických opatření na podporu rovnosti žen a mužů v kolektivních smlouvách, apod.).

Legislativní a institucionální oblast

 • Monitoring porušování právních předpisů v oblasti zákazu diskriminace a stejného odměňování za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty a prekarizace pracovních podmínek žen, zejména v nízkopříjmových oborech za účelem důsledného dodržování právních norem v této oblasti;
 • Aktivity vedoucí k posílení institucionálního zajištění rovnosti žen a mužů na trhu práce v orgánech veřejné správy (např. vytvoření celistvé a funkční institucionální struktury a podpůrných struktur pro prosazování rovnosti žen a mužů, tvorba analýz, odborných studií, metodik a sběr statistických dat o situaci žen a mužů, aktivity vedoucí k efektivnímu využívání stávajících metodik v oblasti rovnosti žen a mužů, zavádění genderového rozpočtování a genderového mainstreamingu, vzdělávání zaměstnanců v problematice rovnosti žen a mužů apod.);
 • Tvorba analýz mapujících legislativní, administrativní či jiné bariéry při podpoře nebo zavádění flexibilních forem práce a dalších opatření na podporu rovnosti žen a mužů;
 • Aktivity vedoucí ke zlepšení koordinace místních a celostátních politik týkajících se rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního a soukromého života a jejich implementace či přizpůsobení změnám;
 • Tvorba, ověřování a přenos dobré praxe systémových a legislativních opatření v oblasti rovnosti žen a mužů a slaďování soukromého a pracovního života.

Doprovodná opatření

 • Vzdělávání, zvyšování povědomí, poradenství v oblasti rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce za účelem odstraňování genderových stereotypů a diskriminace na základě pohlaví;
 • Doprovodná opatření vedoucí k podpoře rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce s cílem usnadnění přístupu cílových skupin k hlavní formě podpory v této investiční prioritě (např. zajištění dopravy, ubytování a stravování účastníků, péče o závislé osoby apod.).


Hlavní cílové skupiny:

 • Znevýhodněné ženy, rodiče s malými dětmi,
 • osoby pečující o závislého člena rodiny,
 • zaměstnanci,
 • osoby vracející se na trh práce po mateřské/rodičovské dovolené,
 • neaktivní osoby,
 • zaměstnavatelé,
 • orgány veřejné správy,
 • poskytovatelé služeb péče o děti,
 • vzdělávací a poradenské instituce,
 • nestátní neziskové organizace.

 

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: