Operační program zaměstnanost (OPZ)

Specifický cíl 1.2: modernizovat instituce a služby trhu práce s cílem posoudit a předvídat potřeby dovednosti a zajistit včasnou, individuálně uzpůsobenou pomoc i podporu při vytváření souladu mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce, jakož i během přechodů  mezi zaměstnáními a během  mobility


Aktivity:

Za účelem naplnění tohoto specifického cíle budou podporovány zejména níže uvedené aktivity:

 • Modernizace, podpora rozvoje a kapacit (analytických, metodických a řídicích) a zavádění klientsky orientovaných a individualizovaných veřejných služeb zaměstnanosti^“ a klíčových institucí pro oblast dalšího vzdělávání s ohledem na potřeby trhu práce;
 • Tvorba, rozvoj a realizace vzdělávacích programů (kontinuálního systému vzdělávání) pro zaměstnance institucí trhu práce a jejich spolupracujících organizací zaměřených na zvýšení kvality poskytovaných služeb a personálního zajištění;
 • Tvorba a rozvoj nových nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti, geografické a profesní mobility uchazečů a zájemců o zaměstnání a osob na trhu práce ohrožených;
 • Zavedení profilace osob na trhu práce a její využívání pro zabezpečení individualizovaných služeb zaměstnanosti a zacílení nástrojů APZ za účelem poskytnutí komplexního poradenství;
 • Zavádění individuální a komplexní poradenské práce (např. case management, kariérové poradenství apod.), včetně vzniku a rozvoje efektivního systému kariérového poradenství v celoživotní perspektivě a zvýšení povědomí o něm;
 • Rozvoj efektivních metod cílení a propojování nástrojů a opatření politiky zaměstnanosti, zejména APZ, včetně propojování s dalšími službami/politikami v oblasti sociálního začleňování (např. sociální bydlení, nepojistné sociální dávky, dluhová problematika, zdravotní stav, rodinná situace, závislosti, digitální gramotnost, aj.);
 • Rozvoj monitorovacích a informačních systémů a klasifikací umožňujících lepší slaďování nabídky a poptávky, vyhodnocování účinnosti realizace aktivních opatření na trhu práce a podpora analytické činnosti a podpora rozvoje digitalizace a zavádění technologických novinek do činnosti veřejných služeb zaměstnanosti zvyšujících jejich efektivitu a dostupnost, včetně zajišťování adekvátního vybavení pro zaměstnance institucí trhu práce;
 • Posílení schopnosti institucí trhu práce predikovat a reagovat na změny na trhu práce včetně zdokonalování systémů pro standardizaci popisů profesí a s nimi souvisejících kvalifikací - Průmysl 4.0, Práce 4.0, sdílená ekonomika a ekonomika platforem, nízkouhlíková/zelená ekonomika („green jobs“), stříbrná ekonomika a další, zánik některých a vznik jiných profesí a druhů a forem zaměstnání;
 • Podpora a rozvoj spolupráce a partnerství při realizaci politiky zaměstnanosti na národní a také regionální úrovni se všemi relevantními aktéry na trhu práce (včetně např. teritoriálních paktů zaměstnanosti) a podpora spolupráce mezi ÚP ČR, vzdělávacími institucemi a zaměstnavateli za účelem sladění nabídky a poptávky na trhu práce a zvýšení propojenosti škol s požadavky trhu práce;
 • Pokračující rozvoj a podpora sítě EURES - kvantitativní a personální posilování jejich kapacit a odborný rozvoj EURES poradců, podpora implementace sítě EURES do veřejných služeb zaměstnanosti, vytváření a zefektivňování činnosti EURES koordinačních kanceláří;
 • Tvorba, rozvoj a realizace systémových opatření v oblasti dalšího vzdělávání, zaměřených především na chybějící systémovou podporu celoživotního učení, podpora nástrojů umožňujících zvyšování kvalifikace, provazování systémů uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení, finanční podporu pro účast v dalším profesním vzdělávání, zavádění prvků kvality do vzdělávacího procesu;
 • Tvorba, rozvoj a realizace opatření v oblasti BOZP a hygieny práce, zejména s ohledem na koncept age managementu a řešení dopadů 4. průmyslové revoluce na trh práce.


Hlavní cílové skupiny:

 • Instituce trhu práce (zejména MPSV a ÚP ČR, dále SÚIP, VÚPSV a VÚBP) a jejich zaměstnanci – vzhledem k potřebě systémového přístupu k řešení problematiky daného specifického cíle je třeba zaměřit se primárně na skupinu institucí veřejných služeb zaměstnanosti a jejich zaměstnanců, protože tato skupina připravuje a následně také přímo provádí nastavení politiky zaměstnanosti v rámci ČR.
 • Relevantní aktéři na trhu práce a jejich zaměstnanci (zejména zaměstnavatele, agentury práce, sociální partnery, poskytovatele vzdělávání, kraje, obce, teritoriální pakty zaměstnanosti, nestátní neziskové organizace, výzkumné instituce) a klíčové instituce pro oblast dalšího vzdělávání – uvedené skupiny mají úzkou vazbu na praktickou stránku a reálné fungování politiky zaměstnanosti a tím pádem je jejich zapojení do podporovaných projektů nezbytné a žádoucí.

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: