Operační program zaměstnanost (OPZ)

Specifický cíl 1.1: zlepšit přístup k zaměstnání pro všechny uchazeče o zaměstnání, zejména mladé lidi a dlouhodobě nezaměstnané a znevýhodněné skupiny na trhu práce a neaktivní osoby podporovat samostatně výdělečné činnosti a sociální ekonomiku


Aktivity:

Vzdělávání

 • Získání rekvalifikace či profesní (resp. dílčí) kvalifikace, při zvyšování, rozšiřování nebo prohlubování dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování a obnovování, a to jak ve specifických, tak obecných dovednostech (včetně měkkých). Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala;
 • Opatření sloužící k prevenci vyloučení z trhu práce a zejména k adaptaci na očekávané změny, tzn. např. další vzdělávání, celoživotní učení, certifikace kompetencí získaných mimo formální vzdělávací systém;
 • Opatření podporující návrat do studia, nebo vedoucí k rozvoji základních kompetencí (např. finanční, numerické, čtenářské a občanské gramotnosti a rozvoji digitálních kompetencí) a další podobná opatření cílící na podporu zlepšování dovedností a zvyšování kvalifikace.


Poradenské a informační činnosti

 • Individuální poradenství pro znevýhodněné skupiny na trhu práce - zavedení případového managementu (case managementu) jako služby, která je šitá na míru potřebám daného klienta, moderními způsoby posuzuje a diagnostikuje jeho situaci a koordinuje a prosazuje různá následná řešení, podpora v adaptaci u zprostředkovaného zaměstnání;
 • Realizace poradenských programů, jejichž cílem je zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů osob pro volbu povolání, zvyšování kvalifikace a pro zprostředkování vhodného zaměstnání, pracovní a bilanční diagnostiky, podpora kariérového poradenství ve spolupráci se školami (pro poslední ročníky škol);
 • Příprava k práci u osob se zdravotním postižením a při výběru vhodných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (za možného využití profilace uchazečů o zaměstnání a targetingu, pracovní rehabilitace, podpora JOB klubů, řízené poradenství ke změně);
 • Poradenství zaměřené na dluhové poradenství a prevenci předlužení a další podpůrné sociální a doprovodné aktivity specializované s ohledem na hendikep cílové skupiny a umožňující začlenění podpořených osob na trh práce a jejich samostatnost;
 • Informační činnosti na podporu zapojení zaměstnavatelů do pracovní integrace cílových skupin.


Motivační aktivity

 • Aktivity zaměřené na zvýšení orientace v požadavcích trhu práce, požadavcích volných pracovních míst na trhu práce, zvýšení účasti na dalším vzdělávání, dále příprava k zařazení do rekvalifikace, resp. jiného nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, včetně obnovení pracovních návyků;
 • Aktivizační činnosti vedoucí k posílení účasti na dalším profesním vzdělávání;
 • Podpora specificky znevýhodněných zaměstnanců na trhu práce jako prevence nezaměstnanosti nejzranitelnějších skupin, včetně podpory motivace zaměstnavatele zachovat pracovní poměr ohroženého zaměstnance a zapojit ho do řešení jeho osobní situace ovlivňující pracovní výkonnost, resp. další setrvání v zaměstnání.


Podpora aktivit vedoucích k získání udržitelného a vhodného zaměstnání

 • Podpora flexibilních forem zaměstnání jako způsobu vytváření podmínek zejména pro uplatnění žen, mladých lidí, starších osob a dalších osob znevýhodněných na trhu práce (zkrácený úvazek, rotace na pracovním místě, sdílení pracovního místa, práce na dálku apod.);
 • Pracovní místa pro osobu mimořádně znevýhodněnou - pro znevýhodněné osoby se jeví jako efektivní využití systému prostupného zaměstnávání, kdy dojde k posunu od nezaměstnanosti, přes krátkodobé pracovní příležitosti až k umístění na volném trhu práce, tzn. vícestupňovou intervencí s prvky asistovaného zaměstnání (např. mentoringu, dotace, příspěvku na chráněné pracovní místo) či práce na zkoušku, někdy kombinovaných s poradenstvím či rekvalifikací ještě před fází zaměstnání, a u osob se zdravotním postižením s pracovní rehabilitací;
 • Podpora vytváření nových pracovních míst nebo míst vyhrazených pro určitou skupinu osob náležejících k ohroženým skupinám na trhu práce, včetně podpory začínajících OSVČ z řad uchazečů o zaměstnání či jiných skupin osob znevýhodněných na trhu práce, podpora umístění na uvolněná pracovní místa (např. po odchodu do důchodu);
 • Zprostředkování zaměstnání - realizace činností souvisejících s vyhledáváním zaměstnání pro osobu, která se o práci uchází včetně podpory mezinárodní pracovní mobility; dále s vyhledáváním zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly; poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí; sdílené zprostředkování zaměstnání prostřednictvím agentur práce;
 • Podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností jako jsou zejména krátkodobé pracovní příležitosti, pracovní trénink, odborné praxe a dále jako součást komplexní a individualizované podpory cílových skupin;
 • Realizace nových či inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v souladu s aktuálními potřebami trhu práce (např. vznikem a zánikem některých povolání a profesí), včetně podpory principů sociální ekonomiky.


Doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce

s cílem usnadnění přístupu cílových skupin k hlavní formě podpory v tomto specifickém cíli - zejména podpora zapracování, dopravy, ubytování a stravování účastníků, péče o závislé osoby, dále podpora regionální pracovní mobility formou opatření nebo příspěvkem na dojíždění (příspěvek na podporu regionální mobility pro osoby evidované na UP ČR, kteří splňují podmínky stanovené ÚP ČR) pro vznik a udržení pracovních míst v nejmenších sídlech, zejména tam, kde je velká vyjížďka za prací. Tyto aktivity jsou dostupné podpořeným osobám pouze po dobu jejich účasti na projektu, resp. po dobu trvání hlavní formy podpory v rámci projektu.


Hlavní cílové skupiny:

 • osoby s kumulací hendikepů na trhu práce;
 • osoby ve věku 50+;
 • osoby se zdravotním postižením;
 • osoby s nízkou úrovní kvalifikace;
 • osoby pečující o děti a vracející se na trh z mateřské/rodičovské dovolené, osoby pečující o závislé osoby;
 • absolventi, u kterých jsou identifikovány problémy s přechodem do zaměstnání,
 • osoby opouštějící předčasně studium a mladé lidi bez praxe mladší 30 let (tj. do 29 let včetně),
 • uchazeči a zájemce o zaměstnání evidované na Úřadu práce ČR a osoby neaktivní - osoby dlouhodobě a opakovaně nezaměstnané;
 • menšiny a osoby s jinými znevýhodněními na trhu práce (osoby v hmotné nouzi, s dluhy a exekucemi, ze sociálně vyloučených či odlehlých lokalit, osoby s duševním onemocněním, se záznamem v rejstříku trestů, osoby opouštějící zařízení výkonu trestu odnětí svobody a ústavní zařízení apod.), migranty.

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: