Operační program Zaměstnanost +

Zvyšování kvalifikací a dovedností zaměstnanců, OPZ+

 

Zaměření podpory

Přizpůsobení pracovníků, podniků a podnikatelů změnám, aktivní a zdravé stárnutí a zdravé a vhodně přizpůsobené pracovní prostředí s ohledem na zdravotní rizika

Uznatelné náklady

Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli, zaměřené na odborné i klíčové kompetence, včetně podpory dalšího profesního vzdělávání OSVČ;

• Tvorba a realizace podnikových vzdělávacích programů, včetně přípravy podnikových lektorů a instruktorů;

Vhodní žadatelé

ÚP ČR pro cílovou skupinu:

zaměstnavatelé – podnikatelské subjekty; obchodní korporace vymezené zákonem
č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích; osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ); státní podniky; právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem;

• OSVČ - fyzické osoby bez zaměstnanců - cílovou skupinou mohou být také OSVČ, které nemají vlastní zaměstnance, školení zajišťují pro sebe a jsou možnými potencionálními zaměstnavateli. V případě této cílové skupiny je možné hradit pouze náklady na vzdělávání, není možné hradit mzdové náklady; 

• zaměstnanci - osoby, které jsou v pracovně právním nebo obdobném vztahu nebo služebním poměru k organizaci;

• potenciální noví zaměstnanci – fyzické osoby, o kterých zaměstnavatel předpokládá, že se po podpoře v rámci projektu stanou jeho zaměstnanci.

Výše dotace

  • Bude upřesněno

Termíny

Předpokládané datum vyhlášení výzvy:                   leden 2025

Mám zájem o bližší informace: