Operační program Zaměstnanost

Podpora zaměstnanců ohrožených propouštěním, OPZ+

 

Zaměření podpory

Přizpůsobení pracovníků, podniků a podnikatelů změnám, aktivní a zdravé stárnutí a zdravé a vhodně přizpůsobené pracovní prostředí s ohledem na zdravotní rizika
 

Uznatelné náklady

 • Tvorba a realizace vzdělávacích programů pro zaměstnance, kteří jsou ohroženi propouštěním, včetně zaměstnanců zaměstnavatelů ohrožených transformací ekonomiky či v důsledku globálních vlivů.
 • Poradenské a informační aktivity v podnicích v oblasti celoživotního kariérového poradenství uzpůsobeného různým životním fázím, orientace na trhu práce, možností služeb zaměstnanosti. Poradenství (nebo poradenské aktivity) tvoří: vstupní rozhovor, diagnostika vč. bilanční, poradenská činnost.
 • Aktivity pro zaměstnance podniků procházejících, mj. z důvodu přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku, restrukturalizací nebo končících svoji činnost, včetně propouštěných zaměstnanců a zaměstnanců ohrožených propouštěním.
 • Podpora zaměstnávání propouštěných zaměstnanců.
 • Vzdělávací a rekvalifikační programy vč. zkoušky z profesní kvalifikace pro zaměstnance podniků procházejících restrukturalizací nebo omezujících či končících svoji činnost, včetně propouštěných zaměstnanců a zaměstnanců ohrožených ztrátou zaměstnání.
 • Vzdělávací aktivity organizované zaměstnavatelem.
 • Zkoušky z profesní kvalifikace dle zákona č. 179/2006 Sb. bez nutnosti absolvování rekvalifikace.
 • Zprostředkování zaměstnání.
 • Rekvalifikace – zabezpečené, zvolené.
 • Refundace mezd za dobu účasti propouštěného zaměstnance (ZoZ) na vzdělávacím kurzu, rekvalifikaci.
 • Doprovodná opatření (např. proplácení lékařských prohlídek nebo jízdného).

Vhodní žadatelé

ÚP ČR pro cílovou skupinu:

• Zájemci o zaměstnání (ZoZ) z řad zaměstnanců s předpokládaným ukončením pracovního poměru z důvodu hromadného propouštění, o kterém zaměstnavatel písemně informoval podle podle § 62 až § 64 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů KrP ÚP ČR; včetně osob, které se z těchto důvodů stali uchazeči o zaměstnání.  ZoZ, kteří jsou ve výpovědní době nebo je u nich důvodný předpoklad ukončení pracovního poměru v následujících šesti měsících, a to z jiného důvodu než z důvodu hromadného propouštění (UPP – dohodou, uplynutí doby určité) dále zaměstnanci, kteří nemohou konat práci pro překážku v práci na straně zaměstnavatele uvedenou v § 207 až § 209 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů nebo ukončí pracovní poměr dle § 56 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. ZoZ firem, které z důvodů přechodu na nový podnikatelský program procházejí restrukturalizací. Zaměstnavatelé stávající, jejichž zaměstnanci jsou ve výpovědi, mají předpokládané ukončení pracovního poměru v řádu měsíců či jsou jinak ohroženi ztrátou zaměstnání a noví zaměstnavatelé, kteří přijímají propouštěné zaměstnance.

Výše dotace

 • Bude upřesněno

Termíny

Předpokládané datum vyhlášení výzvy:                  bude upřesněno

 

 

 

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: