Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Digitální podnik - Technologie 4.0

 

Poskytovatel:             MPO, zprostředkující subjekt API

Oblast zaměření:       Podpora MSP prostřednictvím pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení, SW řešení, IT infrastruktury a služeb.

Podporované aktivity:

Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury za účelem digitální transformace společnosti. Digitalizace a automatizace výroby, zefektivnění poskytování služeb nebo vytvoření podmínek pro jejich zavedení.

Konkrétně se jedná o následující aktivity:

A. Práce s daty – datová integrace ve smyslu nákupu systémů plánování a vyhodnocování výroby (vyhodnocování naplnění výrobního plánu), digitalizace technické přípravy výroby, řízení kvality, sledování efektivity a využití strojů, sledování procesů, toku zakázek, materiálu a výrobků (traceability), řízení skladového hospodářství, autonomní optimalizace výrobního procesu a nástrojů pro konstrukci a vývoj produktů (digitální modely – virtuální obraz, digitální dvojče), které vytvoří funkční propojený celek umožňující efektivnější řízení vnitropodnikových procesů spolu s celkovým chodem podniku;

B. Komunikační a identifikační infrastruktura ve smyslu pořízení technologií sloužících k identifikaci prvků systému, a to buď autonomně – strojově, nebo manuálně (senzory, čidla, NFC, RFID, QR/čárové kódy a čtečky atp.), k zajištění konektivity mezi prvky systému uvnitř podniku (aktivní a pasivní prvky sítě vč. instalačního materiálu) s využitím komunikačních protokolů a převodníků;

C. Robotizace, automatizace, aditivní technologie, měření ve smyslu nákupu a integrace výrobních a nevýrobních technologií, které přispějí k robotizaci výrobních a montážních procesů, manipulačních operací, skladování a logistiky (robotické autonomní stroje pro přepravu a skladování zboží), případně komplexních robotických celků a dále technologií určených k aditivní výrobě (např. 3D tisk) či speciálnímu měření a scanování;

D. Predikce poruch, optimalizace údržby ve smyslu pořízení a implementace systémů pro řízení údržby, predikci poruch, monitoring technického stavu strojů a analýzu dat získaných z technologií;

E. Kybernetická bezpečnost ve smyslu zavedení fyzických prvků ochrany před vnějšími hrozbami (např. firewall, IPS, IDS) a zabezpečení vnitropodnikové sítě prostřednictvím správy přístupů a uživatelských práv (např. RFID/CCID) v souladu s Misí RIS3.

Výběrem tří nebo více z předcházejících aktivit musí dojít k naplnění podmínek výrazného posunu v dané oblasti, a to zejména tím, že bude pro žadatele znamenat nové či rozšířené řešení.

Projekt musí získat body za alespoň 3 realizované výše uvedené aktivity (A – E), přičemž jedna technologie může sloužit k naplnění maximálně dvou realizovaných aktivit.

Další podporovanou aktivitou je Školení a certifikačního procesu „Digital skills“ ve smyslu získání mezinárodního certifikátu za účelem zvýšení kvalifikace zaměstnance/ů.

Podmínkou pro pořízení technologií a vybavení v rámci projektu je jejich propojení se stávajícím nebo nově pořizovaným informačním systémem (IS či ERP, MES, MIS atd.) a jeho dalšími implementovanými moduly, které integrují všechny nebo většinu oblastí podnikové činnosti, především plánování a řízení výroby, zásoby, sklady, nákup, prodej, finance, personalistiku atd.

Kdo může žádat:

 • Malé a střední podniky, které mají uzavřena min. 2 po sobě jdoucí zdaňovací období.

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • Forma: dotace
 • Minimální způsobilé výdaje: 5 mil. Kč a maximální výše způsobilých výdajů: 50 mil. Kč.
 • Výdaje podpořené v rámci projektu musí být v rámci realizace projektu datově integrovány s dalšími nově pořizovanými nebo stávajícími technologiemi, a to prostřednictvím vnitropodnikového systému (IS) a komunikační infrastruktury.  

Procentuální míra podpory:

Region 

Malý podnik

Střední podnik

Severozápad

60 %

50 %

Severovýchod 

50 %

40 %

Střední Morava 

50 %

40 %

Moravskoslezsko

50 %

40 %

Střední Čechy – Rakovník, Kladno, Mělník 

45 %

35 %

Střední Čechy – Mladá Boleslav, Beroun, Praha-západ, Praha-východ, Nymburk, Kolín, Příbram, Benešov, Kutná Hora 

40 %

30 %

Jihozápad – Plzeň-sever, Tachov 

45 %

35 %

Jihozápad – Rokycany, Plzeň, Plzeň-Jih, Domažlice, Klatovy, Písek, Tábor, Strakonice, České Budějovice, Jindřichův Hradec, Prachatice, Český Krumlov 

40 %

30 %

Jihovýchod 

40 %

30 %

 

Způsobilé výdaje:

Dlouhodobý hmotný majetek:

 • Robotizace výroby – výrobní stroje a jejich součásti
 • Robotizace manipulace – manipulační systémy (robotické ruce, robotické manipulátory, dopravníky, automatické balicí stroje atd.)
 • Robotizace skladování – fyzický inteligentní skladový systém
 • Měřicí, scanovací a testovací technologie – především zařízení jako 3D skener, přístroje pro analýzu obrazu a stanice pro kontrolu kvality atd. s integrací do nadřazeného podnikového informačního systému.
 • Komunikační infrastruktura mezi prvky systému – komunikační protokoly, ICT/IT systémy, vnitropodnikové sítě – stacionární a přenosné osobní počítače, monitory, servery (např. pro napojení komunikačních protokolů a převodníků, zálohování a databáze atp.), aktivní a pasivní prvky sítě LAN, repeatery, switche, huby, bridge a routery umožňující komunikovat pomocí ethernetového portu, přístupové body, analyzátory síťového provozu, optické i metalické kabely, prvky FTTH, měřicí technika pro sítě LAN, firemní datová uložiště NAS a jejich příslušenství – HDD a SSD a ostatní nezbytný instalační hardware pro vybudování a provoz podnikové sítě, systémů pro zálohu napájení IT infrastruktury a nezbytný hardware používaný pro zajištění vnitřní konektivity v provozovně žadatele.

V místě realizace projektu musí být zajištěna komunikační infrastruktura: Žadatel musí doložit, že v místě realizace je zavedena komunikační infrastruktura, nebo že je součástí realizovaného projektu v rámci výzvy Digitální podnik/Virtuální podnik v NPO nebo OP TAK, nebo ji žadatel plánuje pořídit v rámci projektu v dostatečném rozsahu.

 • Identifikační infrastruktura – technologie sloužící k identifikaci prvků systému – strojů, zařízení, nástrojů, výrobků, materiálu a zaměstnanců – jako např. RFID, NFC, QR a čárové kódy, příslušné čtečky, terminály, tablety, chytré telefony a další nezbytné příslušenství, přístupové čipy, CCID, biometrické snímače, senzory atd.
 • Kybernetická bezpečnost – hardwarové prvky zabezpečení ve smyslu firewallu, IPS, IDS a zařízení sloužící ke správě přístupů ve společnosti (správa přístupových práv, uživatelských rolí apod.)

Dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení a implementaci software, práv duševního vlastnictví včetně nákladů, které bezprostředně souvisí s instalací a uvedením do provozu a vstupují do pořizovací ceny majetku. Pořizovaný SW musí pro podnik přinášet nové funkcionality oproti stávajícímu.

Náklady na ostatní software, který je poskytován v rámci cloudových služeb, které poskytuje dodavatel na bázi časově omezeného předplatného.

Služby - náklady na externě nakupované služby expertů, vykazují se v hodinových sazbách (max. 3000 tis. Kč/hod.)

Školení a certifikační proces za účelem získání mezinárodního certifikátu v oboru IT a průmyslové IT. Jedná se o tyto IT certifikáty: MCSA, MCSD, MCSE, CCNA, CCNP, CCIE, CCAR, ECSA, LPT, CRISC, TIER, CompTIA, AWS, Oracle (Oracle database and MySQL administration certifications), CISA, CEH, CISSP, CISM, CND, tedy certifikáty, které je možné získat po složení závěrečného testu u zahraniční certifikační autority.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území České republiky (mimo území NUTS 2 Prahy).
 • Technologické vybavení pořizované v rámci realizace projektu musí být nové a účetně odepisovatelné.
 • Výdaje jsou způsobilé nejdříve v den přijatelnosti projektu (dnem podání žádosti o podporu).
 • 1 žadatel (1 IČ) může mít v rámci Výzvy pouze 1 aktivní žádost.
 • Podpořeny mohou být projekty, které ve věcném hodnocení získají min. 35 bodů z 80 možných.

Termín a alokace:

Vyhlášení výzvy:                                                                  2025

Mám zájem o bližší informace: