Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Digitální podnik - Technologie 4.0 - výzva I.

 

Poskytovatel:              MPO, zprostředkující subjekt API

Oblast zaměření:        podpora investic do pokročilých technologií, robotizace a automatizace

Cíl programu:

 • Podpora růstu a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků (MSP) prostřednictvím digitální transformace.

Kdo může žádat:

 • Malé a střední podniky, které mají uzavřena min. 2 po sobě jdoucí zdaňovací období.
 • Žadatel musí být oprávněn k podnikání v ekonomické činnosti, ve které je projekt realizován atd.

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • Forma: dotace
 • Minimální dotace: 3 mil. Kč a maximální dotace: 30 mil. Kč            
 • Procentuální míra podpory:

Region 

Malý podnik

Střední podnik

Severozápad

60 %

50 %

Severovýchod 

50 %

40 %

Střední Morava 

50 %

40 %

Moravskoslezsko

50 %

40 %

Střední Čechy – Rakovník, Kladno, Mělník 

45 %

35 %

Střední Čechy – Mladá Boleslav, Beroun, Praha-západ, Praha-východ, Nymburk, Kolín, Příbram, Benešov, Kutná Hora 

40 %

30 %

Jihozápad – Plzeň-sever, Tachov 

45 %

35 %

Jihozápad – Rokycany, Plzeň, Plzeň-Jih, Domažlice, Klatovy, Písek, Tábor, Strakonice, České Budějovice, Jindřichův Hradec, Prachatice, Český Krumlov 

40 %

30 %

Jihovýchod 

40 %

30 %

 

Podporované aktivity:

Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury za účelem digitální transformace společnosti, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich efektivní poskytování.

Na co lze získat podporu:

 • Dlouhodobý hmotný majetek – výrobní a nevýrobní technologie, zařízení a provozní soubory, HW vybavení a lokální sítě včetně souvisejícího SW.
 • Dlouhodobý nehmotný majetek – patentové licence, SW s vazbou na technologie a zařízení (CAD/CAM systémy, SW pro optimální fungování projektu, ERP systémy včetně CRM, licence k využívání patentu, užitného vzoru, know-how).
 • Služby.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území České republiky (mimo území NUTS 2 Prahy).
 • Technologické vybavení pořizované v rámci realizace projektu musí být nové.
 • Výdaje jsou způsobilé nejdříve v den přijatelnosti projektu (dnem podání žádosti o podporu) atd.

Termín a alokace:

Vyhlášení výzvy:                                                                  18. 10. 2023

Datum zahájení příjmu žádosti o podporu:                              15. 11. 2023

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:                             15. 2. 2024

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu:           30. 6. 2026

Alokace na program:                                                            1,5 mld. Kč

Mám zájem o bližší informace: