Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

NEZVEŘEJNĚNO

TECHNOLOGIE 4.0


Oblast zaměření:               podpora investic do moderních technologií

Cíl programu:

  • Podpora digitalizace, automatizace a robotizace výrobních procesů.

Kdo bude moci žádat:

  • Podnikatelské subjekty.

Kolik bude možné získat na jeden projekt:

  • Forma: nevratná dotace (pravděpodobná min. dotace 1 mil. Kč)       
  • Procentuální míra podpory bude upřesněna dle místa realizace a velikosti žadatele.

Na co bude možné podporu získat:

  • Dlouhodobý hmotný majetek – výrobní a nevýrobní technologie, zařízení a provozní soubory, HW vybavení a lokální sítě včetně souvisejícího SW.
  • Dlouhodobý nehmotný majetek – patentové licence, SW s vazbou na technologie a zařízení (CAD/CAM systémy, SW pro optimální fungování projektu, ERP systémy včetně CRM, licence k využívání patentu, užitného vzoru, know-how).

Očekávaná specifika a omezení:

  • Technologické vybavení pořizované v rámci realizace projektu musí být nové.
  • Výdaje jsou způsobilé nejdříve v den přijatelnosti projektu (dnem podání žádosti o podporu).
  • Pořizovaná nebo stávající technologie musí být propojena autonomní obousměrnou komunikací.
  • Podmínkou pro pořízení technologií a vybavení v rámci projektu je jejich propojení se stávajícím nebo nově pořizovaným informačním systémem a jeho dalšími implementovanými moduly integrující všechny nebo většinu oblastí podnikové činnosti, především plánování a řízení výroby, zásoby, nákup, prodej, finance, personalistika atd.

Předběžný termín:

Vyhlášení výzvy:                 3. Q 2023

Mám zájem o bližší informace: