Operační program Spravedlivá transformace

26. VÝZVA – PŘÍRODA A KRAJINA V ÚSTECKÉM KRAJI

 

Alokace:                                          90 000 000 Kč

Podání žádosti:                               16. 6. 2023 - 30. 6. 2024

Ukončená fyzické realizace:           31. 12. 2025

Příjemci podpory:                            DSO, ÚSC, OSS  jejich PO, FO, VVI, atd.

Podporované aktivity

Aktivita 1: Tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků (Vytváření a obnova tůní a mokřadů, Malé vodní nádrže, Revitalizace a renaturace vodních toků a niv, Nákup nemovitostí pro podporu renaturačních procesů)

Aktivita 2: Tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur, včetně opatření proti vodní a větrné erozi (Vegetační krajinné prvky (včetně skladebných prvků ÚSES)

Aktivita 3: Péče o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených druhů

Aktivita 4: Omezení šíření invazních nepůvodních a expanzivních druhů

Aktivita 5: Zprůchodnění migračních překážek pro vodní živočichy a opatření k omezování jejich úmrtnosti a Zprůchodnění migračních překážek pro suchozemské živočichy

a opatření k omezování jejich úmrtnosti

Míra podpory:

Aktivita 1 U podpory malých vodních nádrží je míra podpory maximálně 60 % CZV.

U ostatních aktivit je míra podpory maximálně 100 % celkových způsobilých výdajů.

Aktivita 2 U podpory pro aktivitu založení skladebných prvků ÚSES (biocenter a biokoridorů) je míra podpory maximálně 100 % celkových způsobilých výdajů

U podpory pro aktivitu založení a/nebo obnova vegetačních krajinných prvků a interakčních prvků, obnova ÚSES – remízy, stromořadí, sady, solitérní stromy, travobylinné porosty a založení a/nebo obnova zatravněných pásů s doprovodnými dřevinami, je míra podpory maximálně 80 % celkových způsobilých výdajů

Aktivita 3 Míra podpory je maximálně 90 % celkových způsobilých výdajů Bonifikace míry podpory pro projekty péče o vodní a mokřadní biotopy vázané na tůně, rašeliniště, prameniště, vodní toky a jejich nivy (revitalizace a renaturace) a další mokřady s výjimkou MVN a pro předcházení, minimalizaci a nápravu škod způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů a pro orgány ochrany přírody v rezortu MŽP (AOPK ČR, správy NP) je 100 %.

Míra podpory pro projekty výstavba a komplexní (zásadní) rekonstrukce malých vodních nádrží, odbahnění vodních nádrží v biocentru ÚSES je 70 %.

Aktivita 4 Míra podpory je maximálně 85 % celkových způsobilých výdajů Bonifikace míry podpory pro orgány ochrany přírody v rezortu MŽP (AOPK ČR, správy NP) je 100 % celkových způsobilých nákladů.

Míra podpory pro expanzivní druh jmelí bílé je 80 % celkových způsobilých nákladů.

Aktivita 5 U podpory pro projekty na zajištění migrace pro vodní živočichy vyplývající z Koncepce v kategorii mezinárodní a národní prioritní koridory je míra podpory maximálně

100 % celkových způsobilých nákladů.

U podpory pro projekty na zajištění migrace pro vodní živočichy vyplývající z Koncepce v kategorii regionální prioritní koridory či vyplývající z příslušných plánů dílčích povodí (vodní toky mimo Koncepci) je míra podpory maximálně 80 % celkových způsobilých výdajů.

U podpory pro odstranění či eliminace migrační překážky na ostatních vodních tocích v ČR a pro migrace pro suchozemské živočichy je míra podpory maximálně 70 % CZV.

Bonifikace míry podpory pro orgány ochrany přírody v rezortu MŽP (AOPK ČR, správy NP) je 100 % celkových uznatelných nákladů.

Maximální a minimálně výše podpory:

Minimální výše způsobilých nákladů: 200 tis. eur na projekt

Maximální výše podpory: bez stanoveného limitu

Omezení:        katastrální území dotčená těžbou

 

Mám zájem o bližší informace: