Operační program Spravedlivá transformace

OP ST – Voucher pro rozvoj podnikání
 

Poskytovatel podpory: Ústecký kraj

Cíl výzvy:

Cílem voucherů je podpořit vznik nových nebo rozvoj stávající podnikatelských záměrů a podnikatelských aktivit. Předmětem podpory jsou především výdaje na zahájení nebo rozšíření výroby nebo poskytovaných služeb a zlepšení fungování malých a středních podniků.

Aktivity:

Projekt:

 • umožní zahájit podnikání;
 • povede k zahájení výroby nového produktu nebo poskytování nových služeb;
 • povede k rozšíření stávající výroby nebo stávajících poskytovaných služeb, nebo
 • povede ke zvýšení efektivnosti podnikatelské činnosti (např. snížení provozních nákladů).

Kdo může žádat:

 • Malé a střední podniky působící na území Ústeckého kraje.

Způsobilé výdaje:

 • pořízení hmotného majetku (např. stroje a zařízení, hardware apod.);
 • pořízení nehmotného majetku (např. software);
 • pořízení staveb formou výstavby a stavební úpravy;
 • nájemné prostoru (zahrnuje i nájem za coworking), který slouží cíli projektu konečného žadatele (pouze u MSP s podnikatelskou historií do 3 let);
 • nákup služeb – poradenství a vzdělávání související s cíli projektu konečného žadatele;
 • pojištění majetku, na který se vztahuje podmínka udržitelnosti.

Součástí nákladů na pořízení hmotného nebo nehmotného majetku mohou být i náklady na služby související s pořízením.

Pro fyzické osoby nepodnikající platí, že mohou čerpat podporu jen v rámci voucheru pro rozvoj podnikání, a to na náklady na poradenství a vzdělávání ve výši 50 tis. Kč.

Míra podpory a výše dotace:

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 50 000 Kč a maximálně do výše 500 000 Kč v režimu de minimis, maximálně 80 % způsobilých výdajů projektu.

Ostatní podmínky výzvy:

 • Žadatel o dotaci nesmí mít vydán kmenový list, nesmí být podnikem v obtížích, není v insolvenci, není ve střetu zájmů, má zapsány skutečné majitele, je registrován jako poplatník daně z příjmů v ČR, má vlastnické či obdobné právo k nemovitosti, kde bude projekt realizován,…
 • Přínosy projektu se musí projevit alespoň ve dvou z následujících oblastí:

A. Nárůst kvality produkce/služby

B. Nárůst kvantity produkce/služby

C. Nárůst přidané hodnoty

D. Rozšíření portfolia odběratelů nebo kvantity odběru

E. Optimalizace stávajících interních procesů a metod s cílem výrazného zvýšení efektivity nebo snížení nákladů firmy

F. Uvedení nového výrobku nebo nové služby na trh

 • Počet projektů od jednoho žadatele (1 IČ) je omezen na jednu žádost.
 • Dotace je poskytována ex-post.
 • Maximální délka realizace projektu je 1 rok. Realizace projektu nesmí být zahájena před podáním žádosti o podporu. Zahájení realizace projektu musí být v rozmezí 15. 1. 2024 a nejpozději 30. 9. 2024.
 • Udržitelnost projektu je 3 roky od finančního ukončení projektu.

Termíny výzvy:

 • Datum vyhlášení výzvy:                                                     13. listopadu 2023
 • Datum zahájení příjmu žádostí:                                          15. ledna 2024
 • Datum ukončení příjmu žádostí:                                         30. září 2024
 • Nejzazší termín ukončení projektu:                                     31. března 2025

Mám zájem o bližší informace: