Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

TECHNOLOGIE v režimu CLLD se zapojením MAS

 

Kdo může žádat:

  • Malé a střední podniky

Kolik lze získat na jeden projekt (forma, výše a režim podpory):

  • Forma: nevratná dotace.            
  • 50 % ze způsobilých výdajů (200 tis. Kč až 1 mil. Kč)
  • Režim podpory de minimis

Na co lze získat podporu:

  • Pořízení nových technologických zařízení a vybavení, včetně potřebné infrastruktury
  • Pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také umožní navazující digitalizaci a automatizaci výroby

 

Specifika a omezení:

  • Projekt musí být realizován na území České republiky - v MAS, která je do programu zapojena
  • Způsobilé výdaje od 400 tis. Kč do 2 mil. Kč

Alokace: 1 mld. Kč (v první fázi se přidělí 50 % alokace v závislosti na počtu MSP v MAS)

Předběžný termín:

Vyhlášení výzvy:                  2. pol. 2023

 

 

Použité zkratky:

CLLD – komunitně vedený místní rozvoj

MAS – místní akční skupina

 

Mám zájem o bližší informace: