Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Technologie pro MAS (CLLD) – I. výzva
 

Poskytovatel podpory: Ministerstvo průmyslu a obchodu, zprostředkující subjekt API

Cíl výzvy:

Cílem výzvy je s pomocí MAS identifikovat a podpořit podnikatelské záměry digitalizace a robotizace malých a středních podniků především ve venkovských oblastech.
Výzva je určena pro žadatele, kteří uspějí ve schvalovacím procesu místem realizace příslušné MAS se schváleným programovým rámcem.

Druh výzvy:

Průběžná (žádosti o dotaci jsou hodnoceny průběžně v pořadí, v němž jsou podány, a to až do vyčerpání celkové alokace).

Aktivity:

Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb.

Realizací projektu dojde k naplnění minimálně jedné oblasti z níže uvedených a.-c.:

a) Robotizace – fyzický úkon člověka, který neslouží přímo k výrobě, bude nahrazen fyzickým úkonem stroje (např. pohyby výrobků, obrobků nebo materiálů, výměna nástrojů, regulace ventilů potrubí plynů či kapalin atp.)
Automatizace – úsudek člověka bude nahrazen úsudkem SW (např. spuštění, zastavení či přerušení operace, kalkulace ceny zakázky dle času a/nebo materiálu, výpočet mzdy na základě odpracovaného času, detekce chyby/zmetku, vyhodnocení fyzikálních veličin atp.)
Digitalizace – výrobek bude vyvíjen v CAD/CAM, skladové hospodářství a zásoby budou systémově evidovány, EDI, bude implementován podnikový IS (např. ERP, MES, APS, WMS apod.)

b) E-shop – webové stránky a obchod budou integrovány se skladovým hospodářstvím, systémem plánování výroby atp. (např. čas dodání a další)
Cloud computing – žadatel využije služby či programy poskytované na serverech dostupných vzdáleným přístupem z internetu – dočasné/jednorázové licence (např. 3D vizualizace produktů, pronájem výpočetního výkonu, vzdálené cloudové servery, dočasná licence CAD atp.)

c) Komunikační infrastruktura – budou instalována zařízení určená k přenosu dat (např. kabeláž, servery, komunikační převodníky mezi technologiemi a systémy, modemy, routery atp.)
Identifikační infrastruktura – budou implementovány prvky sloužící k identifikaci strojů, nástrojů, výrobků, materiálu či pracovníků (např. čárové/QR kódy, RFID, CCID, čtečky, tablety atp.)
Výpočetní technika – budou pořízena zařízení potřebná k bezvadnému provozu a implementaci SW, která jsou součástí projektu. Nejedná se o prostou obnovu majetku, pakliže je současné vybavení dostatečné pro provoz pořizovaných SW.

Kdo může žádat:

 • Malé a střední podniky působící na území MAS se schváleným programovým rámcem mimo obcí nad 25 tis. obyvatel a hl. města Prahy.
 • Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele (příjemce), nýbrž skutečné místo realizace projektu, tj. území, na kterém probíhá fyzická realizace, a jsou uskutečňovány výdaje projektu.

Způsobilé výdaje:

 • dlouhodobý hmotný majetek,
 • dlouhodobý nehmotný majetek,
 • služby,
 • nepřímé náklady do výše 7 % způsobilých výdajů.

Alokace:

 • 1 mld. Kč.

Míra podpory:

 • Dotace pro MSP ve výši 50 %.
 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 125 tis. Kč a maximálně do výše 1 mil. Kč. Maximální výše způsobilých výdajů je stanovena na 2 mil. Kč.

Povinné přílohy:

 • Podnikatelský záměr dle povinné osnovy,
 • Dvě indikativní cenové nabídky ke každé pořizované položce, vyjma nepřímých nákladů,
 • Vyjádření MAS o souladu se schválenou strategií do výzvy ŘO,
 • Přílohu k posouzení zásady „významně nepoškozovat“,
 • Další dokumenty dokládající skutečnosti uvedené v Podnikatelském záměru (např. certifikáty atd.).

Ostatní podmínky výzvy:

 • Počet projektů od jednoho žadatele (1 IČ) v rámci Výzvy je omezen na jednu aktivní žádost.
 • Projekt musí být jednoetapový.
 • Místní akční skupina (MAS) se schváleným programovým rámcem v OP TAK:

ŘO vyhlašuje výzvu v MS2021+. Místní akční skupina (dále jen „MAS“) se schváleným programovým rámcem vyhlašuje výzvu mimo MS2021+, tzv. Výzvu MAS. Výzva MAS je nástrojem MAS pro řízení realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Výzva MAS blíže upravuje podmínky pro žadatele v souladu se schválenou strategií CLLD, resp. příslušným programovým rámcem. Výzva MAS je povinně zveřejněna na webových stránkách MAS a dále místně obvyklým způsobem (podle možností místní a regionální tisk, případně webové stránky obcí v území působnosti MAS). Následně předkládá žadatel integrovaný projekt (žádost o podporu) včetně Vyjádření MAS o souladu se schválenou strategií do výzvy ŘO. MAS kontrasignuje žádost o podporu žadatele v ISKP21+.

Termíny výzvy:

 • Datum vyhlášení výzvy:                          5. 4. 2023
 • Datum zahájení příjmu žádostí:               1. 6. 2023 v 10 hod
 • Datum ukončení příjmu žádostí:              31. 12. 2024 v 10 hod (Řídicí orgán může zastavit příjem žádostí o podporu při dosažení dvojnásobku alokace výzvy v přijatých žádostech o podporu, nejdříve však po 21 dnech od zahájení příjmu žádostí o podporu, tj. 22. 6. 2023.)
 • Nejzazší datum ukončení projektu:          30. 6. 2026

 

 

Mám zájem o bližší informace: