Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Inovace

 

Poskytovatel:              MPO, zprostředkující subjekt API
Oblast zaměření:        zavádění výsledků výzkumu a vývoje ve formě inovací do podnikové praxe

Cíl programu:

Hlavním cílem Výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací tak, aby došlo k nárůstu počtu firem především místního původu v pozici technologických lídrů, k tvorbě a zavádění nových konkurenceschopných produktů na globální trh a posílení schopností firem v oblasti high-tech výroby.

Kdo může žádat:

 • Malé a střední podniky, small mid-caps (podniky s nejvýše 499 zaměstnanci).

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

Program podporuje pouze takové projekty, které realizují některou z následujících inovací:

 • Produktová inovace – zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb.
 • Procesní inovace – zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb.

Projekt má přímou vazbu na ukončené výsledky VaV, které dosahují minimální úrovně TRL 5, tj. technologie ověřena v relevantním prostředí (v případě klíčových technologií ověřena v průmyslově relevantním prostředí).

Podporovanými aktivitami nejsou:

 • Projekty z oblasti výzkumu a vývoje.
 • Projekty spojené pouze se zvyšováním efektivnosti využívání energie či snižováním energetické spotřeby žadatele o poskytnutí dotace.
 • Projekty řešící prostou obměnu výrobku, obměnu technologií, strojů a zařízení.

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • Podpora je poskytována expost formou nevratné dotace.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt musí být 3 mil. Kč a maximálně 100 mil. Kč.
 • Procentuální míra podpory je uvedena v následující tabulce:

Region

Malý podnik

Střední podnik

Malá společnost se střední tržní kapitalizací

Severozápad

60 %

50 %

40 %

Severovýchod

50 %

40 %

30 %

Střední Morava

50 %

40 %

30 %

Moravskoslezsko

50 %

40 %

30 %

Střední Čechy-Mladá Boleslav, Beroun, Praha-západ, Praha-východ, Nymburk, Kolín, Příbram, Benešov, Kutná Hora

35 %

25 %

15 %

Střední Čechy-Kladno, Rakovník, Mělník

45 %

35 %

25 %

Jihozápad–Rokycany, Plzeň, Plzeň – jih, Domažlice, Klatovy, Písek, Tábor, Strakonice, České Budějovice, Jindřichův Hradec, Prachatice, Český Krumlov

35 %

25 %

15 %

Jihozápad–Plzeň-sever, Tachov

45 %

35 %

25 %

Jihovýchod

35 %

25 %

15 %

 

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • Technologie,
 • software a data,
 • práva k užívání duševního vlastnictví
 • certifikace produktů.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území České republiky mimo území hl. m. Prahy.
 • Projekt nesmí být zahájen před datem podání žádosti o podporu.
 • Budou podpořeny projekty, které mají přímou vazbu na VaV aktivity, tj. využívají výsledky vlastního VaV, výsledky VaV vzniklé ve spolupráci či v podobě transferu technologie a tyto aktivity musí být ukončeny a prokazatelně doloženy (prototyp, patent, užitný vzor apod.). Výsledky VaV musí dosahovat minimální úrovně TRL 5, tj. technologie ověřena v relevantním prostředí (v případě klíčových technologií ověřena v průmyslově relevantním prostředí).
 • Projekt musí být ve shodě s národní RIS3 strategií.
 • Podpora podle článků 14 GBER musí být poskytnuta na počáteční investici. Podporu malým společnostem se střední tržní kapitalizací v regionech CZ02 Střední Čechy, CZ03 Jihozápad a CZ06 Jihovýchod lze poskytovat pouze na počáteční investici ve prospěch nové hospodářské činnosti v dané oblasti.
 • Žadatelem/příjemcem podpory nemůže být subjekt, pokud k datu podání žádosti neplní povinnosti dle zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, zejména povinnost zveřejnit účetní závěrku v příslušném rejstříku.
 • Žadatelem/příjemcem podpory nemůže být subjekt, který nemá zapsány skutečné majitele právnické osoby podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů.
 • Žadatelem/příjemcem podpory nemůže být subjekt, pokud k datu podání žádosti má formu společnosti s ručením omezeným, kde je k podílu (podílům) společníka (společníků) vydán kmenový list podle § 137 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.
 • Na 1 IČO je možné podat pouze jeden projekt.

Termíny výzvy:

 • Datum vyhlášení výzvy:                                                      23. 4. 2024
 • Datum zahájení příjmu žádostí:                                           7. 5. 2024
 • Datum ukončení příjmu žádostí:                                          31. 7. 2024
 • Nejzazší datum pro ukončení realizace projektu:                   30. 6. 2027

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: