Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Program INOVACE

 

Cíl programu:

Cílem programu bude zavedení nových výrobků a služeb do výroby a jejich uvedení na trh a dále pak zvýšení efektivnosti výrobních procesů s využitím pokročilých technologií. Opatření budou zaměřená zejména na umožnění komplexního rozvoje inovačního potenciálu a inovačních procesů a tržní uplatnění inovativních řešení, tj. podpora celého procesu směřujícího k uvedení nové inovace na trh.

 

Kdo může žádat:

 • Zejména malé a střední podniky
 • Projekt může být realizován na území ČR mimo NUTS II Praha

 

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

Program podporuje pouze takové projekty, které realizují některou z následujících inovací:

 • Inovace produktu – zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb.
 • Inovace procesu – zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb.
 • Organizační inovace – zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení VaV aktivit, inovací a výroby (možné podpořit pouze při současné realizaci inovace produktu / procesu).
 • Marketingová inovace – zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení nebo zavedení nových prodejních kanálů (možné podpořit pouze při současné realizaci inovace produktu / procesu).

 

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • Procentuální míra podpory bude upřesněna dle místa realizace a velikosti žadatele

 

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • Dlouhodobý hmotný majetek a jeho technické zhodnocení (projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti, stavby, technologie).
 • Dlouhodobý nehmotný majetek pouze do výše 50 % z celkových způsobilých výdajů (SW a data, práva k užívání duševního vlastnictví).
 • Neinvestiční výdaje – služby (certifikace produktů, výdaje vynaložené na marketingovou inovaci).
 • Výdaje na stavby jsou v souhrnu způsobilé maximálně do výše 20 % z celkových způsobilých výdajů na technologie.

Specifika a omezení:

 • Budou podpořeny projekty, které mají přímou vazbu na VaV aktivity, tj. využívají výsledky vlastního VaV, výsledky VaV vzniklé ve spolupráci či v podobě transferu technologie a tyto aktivity musí být ukončeny a prokazatelně doloženy (prototyp apod.).

 

Předběžný termín:

Vyhlášení výzvy:                  červenec 2022

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: