Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Aplikace

 

Poskytovatel:              MPO, zprostředkující subjekt API
Oblast zaměření:        podpora průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

Cíl programu:

 • Cílem Výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích.

Kdo může žádat:

 • Malý a střední podnik (MSP), small mid-caps (podnik s nejvýše 499 zaměstnanci), mid-caps (podnik s nejvýše 3000 zaměstnanci), výzkumná organizace, velký podnik, který není small mid-caps ani mid-caps, pouze za podmínky realizace projektu v tzv. účinné spolupráci s MSP.
 • Výzkumná organizace může vystupovat pouze v roli partnera s finančním příspěvkem.

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • Podpora je poskytována formou nevratné dotace.
 • Míra podpory je stanovena dle velikosti žadatele a kategorií činností:

Kategorie činnosti

Malý podnik

Střední podnik

Malá společnost se střední tržní kapitalizací; Společnost se střední tržní kapitalizací;

Průmyslový výzkum

70 %

60 %

50 %

Experimentální vývoj

45 %

35 %

25 %

V případě realizace projektu, který zahrnuje účinnou spolupráci mezi členy konsorcia, je maximální míra veřejné podpory podle kategorie podporovaných aktivit a velikosti podniku následující:

Kategorie činnosti

Malý podnik

Střední podnik

Velký podnik

Průmyslový výzkum

80 %

75 %

65 %

Experimentální vývoj

60 %

50 %

40 %

Maximální intenzita podpory u výzkumné organizace je 85 % z celkových způsobilých výdajů výzkumné organizace bez ohledu na velikost výzkumné organizace. Účast výzkumné organizace není v projektu povinná.

 • Maximální celkový podíl způsobilých výdajů na podporovanou aktivitu průmyslový výzkum nesmí překročit 30 % z celkových způsobilých výdajů projektu.
 • Dotace je poskytována ve výši 2 – 125 mil. Kč.

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • Osobní náklady (mzdy a pojistné) – výzkumní pracovníci, technici a ostatní podpůrný personál v rozsahu nezbytném pro účely projektu.
 • Náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů DHM, v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu.
 • Náklady na smluvní výzkum a poradenské služby VaV využité výlučně pro účely projektu.
 • Náklady na materiál a komponenty.
 • Paušální náklady (dodatečné režijní náklady a ostatní provozní náklady).

Specifika a omezení:

 • Žadatelem/příjemcem podpory nemůže být subjekt, pokud neplní povinnosti dle zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, zejména povinnost zveřejnit účetní závěrku v příslušném rejstříku.
 • Žadatelem/příjemcem podpory nemůže být subjekt, který nemá zapsány skutečné majitele právnické osoby podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů.
 • Žadatelem/příjemcem podpory nemůže být subjekt, pokud má formu společnosti s ručením omezeným, kde je k podílu (podílům) společníka (společníků) vydán kmenový list podle § 137 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.
 • Žadatel nesmí být podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 odst. GBER.
 • Projekt musí být realizován na území České republiky (území hl. m. Prahy bude upřesněno).
 • Podstata návrhu projektu nebyla a není řešena v rámci jiného projektu.
 • Projekt musí předpokládat dosažení alespoň jednoho z výsledků: poloprovoz, ověřená technologie, užitný vzor, průmyslový vzor, prototyp, funkční vzorek nebo software.
 • Projekt nesmí být zahájen před datem podání žádosti o podporu.

Termíny výzvy:

 • Datum vyhlášení výzvy:                                                       3. Q 2024

 

 

Mám zájem o bližší informace: