Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Program APLIKACE

 

Cíl programu:

 • Cílem programu je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích.

Kdo může žádat:

 • Podnikatelský subjekt (MSP i velký podnik) nebo organizace pro výzkum a šíření znalostí.
 • Projekt může být realizován na území ČR mimo NUTS II Praha.

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • Forma: nevratná dotace
 • Míra podpory je stanovena dle velikosti žadatele a kategorií činností (bude upřesněno ještě dle regionů):

 

kategorie činnosti

malý podnik

střední podnik

velký podnik

organizace pro výzkum a šíření znalostí

průmyslový výzkum

70 %

60 %

50 %

 

průmyslový výzkum v případě účinné spolupráce

80 %

75 %

65 %

85 %

experimentální vývoj

45 %

35 %

25 %

 

experimentální vývoj v případě účinné spolupráce2

60 %

50 %

40 %

85 %

 

 • Na celý projekt je míra podpory max. 70 %.
 • Dotace je poskytována ve výši 2 – 50 mil. Kč (bez účinné spolupráce), max. 100 mil. Kč v rámci účinné spolupráce.

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • Osobní náklady (mzdy a pojistné) – výzkumní pracovníci, technici a ostatní podpůrný personál v rozsahu nezbytném pro účely projektu. Max. 1,0 pracovního úvazku na zaměstnance.
 • Náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů DHM, v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu.
 • Náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z vnějších zdrojů za obvyklých tržních podmínek využité výlučně pro účely projektu.
 • Náklady na poradenské služby VaV využité výlučně pro účely projektu.
 • Dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál, dodávky a podobné výrobky, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu (např. energie, internet, telefon, kancelářské potřeby, cestovné, osobní náklady administrativních a řídících pracovníků – finanční manažer, koordinátor, účetní apod.) mohou činit max. 15 % z osobních nákladů.

Specifika a omezení:

 • Podstata návrhu projektu nebyla a není řešena v rámci jiného projektu.
 • Projekt musí předpokládat dosažení alespoň jednoho z výsledků: poloprovoz, ověřená technologie, užitný vzor, průmyslový vzor, prototyp, funkční vzorek nebo software.
 • Projekt nesmí být zahájen před datem podání žádosti o podporu.

Předběžný termín:

Vyhlášení výzvy:                  červenec 2022

 

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: