Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Proof of Concept – II. výzva

 

Poskytovatel:              MPO, zprostředkující subjekt API

Cíl programu:

 • Cílem Výzvy Proof of Concept je posílit inovační potenciál podniků, které budou schopné vyvíjet a komercializovat nové produkty a řešení založené na výsledcích výzkumu a vývoje a využití pokročilých technologií.  Cílem výzvy je posílit zejména podniky s vysokým potenciálem dalšího růstu (včetně podniků v rané fázi rozvoje a startupů), které potřebují otestovat validitu nových technologií a přinést unikátní produkty na trh. Výsledky projektů budou posilovat předpoklad pro jejich další tržní uplatnění.

Kdo může žádat:

 • Malý a střední podnik (MSP), small mid-caps (podnik s nejvýše 499 zaměstnanci), výzkumná organizace (pouze v roli partnera v aktivitě B).

Podporované aktivity:

 1. Příprava studie proveditelnosti
 • Aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu plánovaného výzkumného a vývojového projektu s cílem zavedení nového produktu/technologie/služby na trh. V rámci studie proveditelnosti je zkoumána proveditelnost výzkumu a činnosti související s mapováním aplikovatelnosti a zájmem aplikační sféry pro zjištění možností a perspektivy komercializace a úspěchu inovativních technologií.
 • Výstupem projektu bude studie proveditelnosti, která bude sloužit jako podklad pro realizaci další možné fáze výzkumného projektu a přípravu výzkumných činností.
 • Příprava studie proveditelnosti musí zahrnovat aktivity, které poskytnou důkazy o tom, zda je uvedený projekt technicky proveditelný a má komerční potenciál, tj. zejména:
 • Předběžné technické projekty, přípravné studie a testy k posouzení šancí na úspěch plánovaného projektu výzkumu a vývoje.
 • Zjištění současného vědeckého, výzkumného a technologického stavu a zjištění situace v oblasti práv duševního vlastnictví.
 • Identifikace výzkumných a vývojových prací potřebných v rámci plánovaného projektu.
 • Identifikace potřebných vědeckých a technických zdrojů a v případě potřeby identifikace nutných partnerů pro spolupráci.
 • Analýza / průzkum tržního potenciálu.
 • Příprava studie proveditelnosti by dále měla zahrnovat aktivity související s analýzou rizik, analýzu cílových skupin a jejich potřeb či dopadu na jednotlivé skupiny osob5 a další aktivity, které poskytnou jasnou představu o realizaci výzkumného projektu s vysokým inovačním potenciálem.
 • Výstup projektu aktivita A:

Studie proveditelnosti: Studie bude sloužit jako podklad pro realizaci další možné fáze výzkumného projektu a přípravu výzkumných činností, včetně ověření technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje s cílem zavedení nového produktu/ technologie/ služby na trh.

 1. Aktivity směřující k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace
 • Podporovány jsou aktivity typu testování a ověřování nových nebo zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb v reálných provozních podmínkách, verifikace výkonnosti, demonstrační aktivity, pilotní projekty a další činnosti směřující ke zdokonalování a dopracování prototypu a nasazení nového produktu/technologie/služby na trh.
 • Podporovány jsou dále expertní služby související s validačními testy, certifikačními procesy, snížení nákladovosti a dalšími aktivitami zaměřenými na zvýšení tržní připravenosti před plnou výrobou a nasazením na trh (tzv. post-prototyping).
 • Kromě výsledku experimentálního vývoje bude výstupem projektu také detailní plán komercializace (včetně ošetření práv duševního vlastnictví a plánu na získání finančních zdrojů), který ověří konkrétní bariéry a možnosti vedoucí ke zvýšení profitability projektu.
 • V případě zavádění pokročilých technologií do nových produktů/služeb je možné podat projekt v účinné spolupráci max. dvou podniků, případně jednoho podniku a organizace pro výzkum a šíření znalostí, v rámci které má alespoň jeden z partnerů kompetence v oblasti pokročilých technologií a druhý kompetence v aplikační doméně, ve které mají být pokročilé technologie uplatněny.
 • Výstup projektu aktivita B:

Finální prototyp: Prototyp ověřený v provozních podmínkách a detailní plán komercializace, který ověří konkrétní bariéry a možnosti vedoucí ke zvýšení profitability projektu, včetně ošetření práv duševního vlastnictví a plánu na získání finančních zdrojů.

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • Podpora je poskytována formou nevratné dotace.
 • Míra podpory je stanovena dle velikosti žadatele a bonifikace: 25 - 85 % 
 • Maximální intenzita podpory u výzkumné organizace je 85 % z celkových způsobilých výdajů výzkumné organizace bez ohledu na velikost výzkumné organizace. Pouze aktivita B. Účast výzkumné organizace není v projektu povinná. 
 • Celkové způsobilé výdaje na projekt musí být minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 10 mil. Kč pro aktivitu A) a maximálně do výše 50 mil. Kč pro aktivitu B).

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

Způsobilé výdaje pro aktivitu A a B:

Náklady dle čl. 25 GBER

 • osobní náklady
 • náklady na smluvní výzkum, konzultační a externí odborné služby (max. 50 % způsobilých neinvestičních výdajů)
 • odpisy – náklady na nástroje a vybavení
 • režijní a provozní náklady vč. nákladů na materiály (20 % ze součtu způsobilých výdajů projektu)

Způsobilé výdaje pro aktivitu B:

Náklady dle čl. 28 GBER

 • náklady na vyslání vysoce kvalifikovaných pracovníků z organizace pro výzkum a šíření znalostí do podniku příjemce
 • náklady na získání a uznání patentů
 • náklady na poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací

Náklady dle de minimis

 • investice do nehmotného a hmotného majetku (max. 40 % CZV)

Specifika a omezení:

 • Žadatelem/příjemcem podpory nemůže být subjekt, pokud neplní povinnosti dle zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, zejména povinnost zveřejnit účetní závěrku v příslušném rejstříku.
 • Žadatelem/příjemcem podpory nemůže být subjekt, který nemá zapsány skutečné majitele právnické osoby podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů.
 • Žadatelem/příjemcem podpory nemůže být subjekt, pokud má formu společnosti s ručením omezeným, kde je k podílu (podílům) společníka (společníků) vydán kmenový list podle § 137 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.
 • Mohou žádat i společnosti, které mají uzavřeno pouze 1 účetní období.
 • Projekt musí být realizován na území České republiky (území hl. m. Prahy bude upřesněno).
 • Podstata návrhu projektu nebyla a není řešena v rámci jiného projektu.
 • Projekt musí být ve shodě s Národní RIS3 strategií.
 • Projekt nesmí být zahájen před datem podání žádosti o podporu.
 • V případě aktivity A) se hlavní část prací na projektu musí nacházet v TRL 3 (tj. experimentální ověření použitelnosti myšlenky) a až TRL 5 (tj. technologie ověřena v průmyslově relevantním prostředí).
 • V případě aktivity B) se projekt musí nacházet alespoň v TRL 5 (tj. technologie ověřena v průmyslově relevantním prostředí), aktivity musí vést k dalšímu dopracování VaV do finální fáze.
 • Žádost o podporu v aktivitě B) mohou předkládat individuální subjekty (podniky) i konsorcia složená z žadatele a maximálně jednoho partnera.
 • Jeden žadatel je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 1 projekt v rámci aktivity A) a 2 projekty v rámci aktivity B) (z toho maximálně 1 projekt jako individuální žadatel a 1 projekt v účinné spolupráci). Tato podmínka se nevztahuje na výzkumné organizace vystupující v roli partnera projektu.
 • Pro aktivitu A) je povinnost k závěrečné žádosti o platbu doložit Studii proveditelnosti.
 • Pro aktivitu B) je povinnost k závěrečné žádosti o platbu doložit závěrečnou zprávu, technickou dokumentaci, plán komercializace a oponentní posudek.

Termíny výzvy:

 • Datum vyhlášení výzvy:                                          10. 4. 2024
 • Datum zahájení příjmu žádostí:                                24. 4. 2024
 • Datum ukončení příjmu žádostí:                              10. 9. 2024
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 12. 2025 pro aktivitu A) a 31. 12. 2026 pro aktivitu B).

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: