Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

DIGITÁLNÍ PODNIK

Oblast zaměření:       podpora zvyšování digitální úrovně malých a středních podniků

 

Cíl programu:

 • Cílem programu je podpora zvyšování digitální úrovně malých a středních podniků působících na českých trzích prostřednictvím podpory nákupu a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií, které pomohou zajistit zásadní změnu celkového výrobního postupu, založení nové provozovny, rozšíření kapacity stávající provozovny, rozšíření výrobního sortimentu stávající provozovny nebo kombinací výše uvedených aktivit prostřednictvím podpory automatizace, digitalizace dat a efektivnějšího propojení a řízení firemních procesů.

Kdo může žádat:

 • Malé a střední podniky (MSP) s místem realizace na území ČR mimo hl. m. Prahy.
 • Žadatel musí být oprávněn k podnikání na území ČR odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt. 
 • Žadatel musí být registrován jako poplatník daně z příjmu dle příslušného zákona a to nepřetržitě po dobu 2 uzavřených daňových období předcházejících datu podání žádosti.
 • Žadatel nemá podle svého čestného prohlášení žádné nedoplatky vůči vybraným institucím a vůči poskytovatelům podpory z rozpočtu EU. Žadatel dále nemá nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho zaměstnanců.
 • Žadatel plní informační povinnost zejména povinnost zveřejnit účetní závěrku v příslušném rejstříku.
 • Žadatel má zapsány skutečné majitele v registru skutečných majitelů.

Jaké aktivity lze podpořit:

 • Podpora digitální transformace firmy - jedná se o podporu nákupu nevýrobních technologií, které vytvoří funkční propojený celek umožňující efektivnější řízení a chod firmy. Součástí jsou chytré senzory umožňující monitoring provozních parametrů, jako je spotřeba, teplota, aktuální stav. Dále například systémy pracující na bázi umělé inteligence (AI), systémy pracující s rozšířenou realitou a VR, pokročilé softwarové nástroje pro programátory, softwarové návrháře, softwarové licence, virtualizační platformy, dohledové systémy včetně jejich nezbytných částí, manažérské informační systémy MIS, pokročilé části podnikového informačního systému, software pro archivaci atd.
 • Logistické a skladové technologie - pořízení robotických autonomních strojů pro přepravu zboží, nebo robotické uklízení v areálu firmy, technologie RFID, NFC, čtečky QR kódů, rozpoznávání obrazu za pomocí neuronových sítí, sledování stavu zakázek atd.
 • Vnitropodniková konektivita - zajištění konektivity uvnitř podniku (aktivní i pasivní prvky sítě, nezbytná měřící technika a instalační materiál) i zajištění bezpečného mobilního distančního přístupu zaměstnanců (LTE a 5G modemy, switche a routery, headsety, šifrovací klíče, placené VPN atd).
 • Kybernetická bezpečnost - nezbytnou součástí IT řešení musí být opatření ke zvýšení kybernetické bezpečnosti a datové stability. Podporována je také systémová integrace pořizovaných či rozšiřovaných IT řešení, systémů a zabezpečení, služby poradců a expertů v oboru počítačové bezpečnosti, včetně např. pořízení distribuované decentralizované databáze typu blockchain.
 • Kancelářské aplikace a jednoduché (základní) účetní programy, nebo aplikace pro daňovou evidenci, tedy podnikový informační systém s omezenou funkcionalitou je možno pořídit za cenu, která bude v souhrnu tvořit max. 10 % z celkových způsobilých výdajů.

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • Dotace.
 • Procentuální míra podpory bude upřesněna dle místa realizace a velikosti žadatele.

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • Dlouhodobý hmotný majetek - pořízení a implementace HW, informačních a komunikačních sítí a ostatních strojů a zařízení, služby poradců, expertů, studie a jiné související náklady.
 • Dlouhodobý nehmotný majetek - pořízení a implementace SW, práv duševního vlastnictví a jiné související náklady.
 • Ostatní výdaje neinvestiční - ostatní software, který je poskytován v rámci cloudových služeb, SaaS, poplatky za připojení do online uložišť a obdobných systémů.

Předběžný termín:

Vyhlášení výzvy:                 4.Q / 2023

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: