Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Potenciál – II. výzva

 

Poskytovatel:              MPO, zprostředkující subjekt API
Specifický cíl:             Rozvoj a posilování výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií

Cíl programu:

 • Cílem Výzvy je podpora zvyšování počtu podniků s infrastrukturou pro výzkum a vývoj a rozvoj a posilování jejich výzkumných a inovačních kapacit. Výzva si dále klade za cíl prohloubení spolupráce podnikatelských subjektů s výzkumnými organizacemi, posílení podnikového výzkumu a vývoje v oblasti pokročilých technologií, tvorbu kvalifikovaných pracovních míst, a tím rozvoj znalostní ekonomiky a prohlubování inteligentní specializace, zlepšení podmínek pro zapojení podniků evropského výzkumného prostoru a zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky.

Kdo může žádat:

 • Malé a střední podniky, malé společnosti se střední tržní kapitalizací a společnosti se střední tržní kapitalizací (tj. podniky s max. 3 000 tis. zaměstnanců).
 • Žadatel musí být oprávněn k podnikání na území ČR odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt. 
 • Žadatel musí být registrován jako poplatník daně z příjmu dle příslušného zákona a to nepřetržitě po dobu 2 uzavřených daňových období předcházejících datu podání žádosti.
 • Žadatel plní informační povinnost zejména povinnost zveřejnit účetní závěrku v příslušném rejstříku.
 • Žadatel má zapsány skutečné majitele v registru skutečných majitelů.
 • Žadatel nesmí být podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 odst. GBER.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • Založení nebo rozšíření podnikových center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení technologií/zařízení a jiného vybavení nezbytného pro zajištění výzkumných a vývojových aktivit tohoto centra.

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • Míra podpory je stanovena na základě velikosti podniku a místa realizace projektu:

Region

Malý podnik

Střední podnik

(Malá) společnost se střední tržní kapitalizací

Severozápad

70 %

60 %

50 %

Severovýchod

50 %

40 %

30 %

Střední Morava

50 %

40 %

30 %

Moravskoslezsko

60 %

50 %

40 %

Střední Čechy-Mladá Boleslav, Beroun, Praha-západ, Praha-východ, Nymburk, Kolín, Příbram, Benešov, Kutná Hora

40 %

30 %

20 %

Střední Čechy-Kladno, Rakovník, Mělník

45 %

35 %

25 %

Jihozápad–Rokycany, Plzeň, Plzeň – jih, Domažlice, Klatovy, Písek, Tábor, Strakonice, České Budějovice, Jindřichův Hradec, Prachatice, Český Krumlov

40 %

30 %

20 %

Jihozápad–Plzeň-sever, Tachov

45 %

35 %

25 %

Jihovýchod

40 %

30 %

20 %

 

 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 2 mil. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč.

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • Výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného majetku nezbytného pro vybavení výzkumné infrastruktury za podmínky, že se jedná o odepisovatelná aktiva.
 • Náklady na investice do budov (novostavby, stavební úpravy) jsou v souhrnu způsobilé maximálně do výše 40% celkových způsobilých výdajů projektu.
 • Dlouhodobý nehmotný majetek (max. 50 % z celkových způsobilých investičních výdajů).

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území České republiky mimo území hl. m. Prahy.
 • Projekt nesmí být zahájen před datem podání žádosti o podporu.
 • Podpora podle článků 14 GBER musí být poskytnuta na počáteční investici (tj. investice do hmotného a nehmotného majetku za účelem založení nové provozovny, nebo rozšíření kapacity stávající provozovny).  Podporu malým společnostem se střední tržní kapitalizací a společnostem se střední tržní kapitalizací v regionech CZ02 Střední Čechy, CZ03 Jihozápad a CZ06 Jihovýchod lze poskytovat pouze na počáteční investici ve prospěch nové hospodářské činnosti v dané oblasti.
 • Investice musí být v přijímací oblasti zachována do dokončení investice po dobu alespoň 5 let, nebo v případě MSP po dobu alespoň 3 let.
 • Podpora nesmí směřovat do nepodporovaných CZ-NACE.

Termíny výzvy:

 • Datum vyhlášení výzvy:                                           4. Q 2024

 

 

Mám zájem o bližší informace: