Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Obnovitelné zdroje energie – vtláčení biometanu – výzva I.

Cíl výzvy:

Cílem výzvy je efektivní a šetrné využívání OZE, konkrétně podpora úpravy bioplynu na biometan a jeho plnění nebo vtláčeni do distribuční sítě.

Podporované aktivity:

 • Technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do distribuční sítě.
 • Technologie na úpravu bioplynu na biometan a technologie plnění plynem (například Bio-CNG plnící zařízení včetně plničky a navazující technologie, Bio-CNG plnící stanice včetně výdejního stojanu a navazující technologie).

Kdo může žádat:

 • podnikatelské subjekty (malé, střední, velké podniky)

Územní zaměření:

 • území České republiky, mimo NUTS 2 Praha
 • Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele (příjemce), nýbrž skutečné místo realizace projektu, tj. území, na kterém probíhá fyzická realizace a jsou uskutečňovány výdaje projektu

Způsobilé výdaje:

 • Dlouhodobý hmotný majetek.
 • Dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku).
 • Inženýrská činnost.
 • Projektová dokumentace.
  • DUR/DSP – Dokumentace pro územní rozhodnutí/Dokumentace pro stavební povolení – na jejím základě bude vydáno povolení ke stavbě, vypracovává se v náležitostech stanovených přílohami č. 1, č. 4 nebo č. 5 vyhlášky 499/2006 Sb. v aktuálním znění.
  • DPS – Dokumentace pro provedení stavby (Realizační dokumentace stavby – RDS)
  • DSPS – Dokumentace skutečného provedení stavby

Alokace:

 • 1 mld. Kč
 • V případě výraznějšího převisu kvalitních projektů může Řídicí orgán OP TAK alokaci na tuto Výzvu adekvátně navýšit. Řídicí orgán může zastavit příjem žádostí o podporu při dosažení dvojnásobku požadované dotace v přijatých žádostech o podporu, nejdříve však po 14 dnech (tj 21. září 2023) od zahájení příjmu žádostí o podporu.

Míra podpory:

 • Dotace bude proplácena zpětně po ukončení projektu nebo jeho etapy.
 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč

Zdroje financování (% podíly z prokázaných způsobilých výdajů)

Způsobilé výdaje přímo související s výrobou energie z OZE – biometanu

Typ subjektu

EU podíl

Malý podnik

65 %

Střední podnik

55 %

Velký podnik

45 %

Ostatní způsobilé výdaje, které nesouvisí přímo s výrobou energie z OZE – biometanu

Malý podnik

50 %

Střední podnik

40 %

Velký podnik

30 %

Specifické podmínky výzvy:

 • Projekt nebyl zahájen před datem registrace žádosti o podporu.

Povinné přílohy doložené k podání žádosti o dotaci:

 • Rozvahu a Výkaz zisku a ztráty za poslední dvě uzavřená účetní období včetně přílohy k účetní závěrce, pokud ze zákona tyto dokumenty vytváří a zároveň pokud nebyly před podáním žádosti o podporu zveřejněny v příslušném rejstříku ve smyslu zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob; lze též akceptovat finanční výkazy za aktuální uzavřené účetní období, za které dosud nebylo podáno daňové přiznání na finanční úřad;
 • Vyplněný formulář finanční analýzy u projektů s celkovými způsobilými výdaji, které se rovnají nebo jsou vyšší než 5 mil. Kč.
 • Podnikatelský záměr zpracovaný dle osnovy včetně stanovení způsobilých výdajů podle čl. 41 GBER.
 • Vyplněná Příloha č. 5 Specifické podmínky Výzvy
 • Vyplněná Příloha č. 7 Posudek plnění DNSH a klimatického dopadu CP

Povinné přílohy doložené k podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace:

 • Daňové přiznání a finanční výkazy za období, pro které žadatel při podání žádosti o podporu využil možnost ve formuláři Finanční analýzy vyplnit údaje za období, za které nebylo podáno daňové přiznaní, pokud nebyly před vydáním Rozhodnutí zveřejněny v příslušném rejstříku ve smyslu zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Na základě hodnot z finančních výkazů předložených finančnímu úřadu nesmí dojít ke snížení bodového hodnocení v rámci zjednodušeného ekonomického hodnocení pod minimální hranici, která je stanovena Výzvou.
 • Prohlášení k velikosti podniku.
 • Dokumenty k jednoznačnému prokázání nabytí vlastnických nebo jiných práv k nemovitostem, kde bude projekt realizován a na vyzvání je povinen tato práva doložit:
  • Vlastnické či obdobné právo k nemovitostem, kde bude projekt realizován:
   • v případě, že projekt bude realizován v nemovitosti, která je před výstavbou, je nutné doložit vlastnické či obdobné právo k pozemkům, na kterých bude stavba realizována;
   • v případě, že nemovitost nebo pozemek již je ve vlastnictví žadatele, prověří ZS vlastnická práva náhledem do Katastru nemovitostí;
   • v případě nájmu pozemků nebo budov žadatel doloží zajištění místa realizace;
   • v případě technického zhodnocení pronajaté budovy žadatel předloží souhlas pronajímatele s provedením technického zhodnocení pronajaté budovy či její části včetně souhlasu s odepisováním v rámci účetnictví žadatele (formou dodatku k nájemní smlouvě či úpravou samotné nájemní smlouvy)
  • Prokázání jiných práv – relevantní smluvní dokumentace, která opravňuje žadatele k výkonu jiných práv na nemovitostech, kde bude projekt realizován
 • Vyplněný Formulář pro posouzení podmínky podniku v obtížích.
 • Má-li žadatel podíly či akcie vloženy do svěřenského fondu, předloží statut a případně další dokumenty, ze kterých bude zřejmé, kdo je zakladatel, správce, obmyšlený, osoba oprávněná k výkonu dohledu nad správou.
 • Prohlášení k de minimis, je-li do plánovaného rozpočtu zařazena rozpočtová položka z de minimis.
 • Územní rozhodnutí/stavební povolení/společné územní a stavební rozhodnutí s vyznačením právní moci nebo účinnou veřejnoprávní smlouvu nebo certifikát vydaný autorizovaným inspektorem stavební povolení nahrazující nebo kladné vyjádření stavebního úřadu k ohlášení stavby. Případně oficiální sdělení příslušného stavebního úřadu (dle správního řádu), že předmět realizace projektu nepodléhá územnímu/stavebnímu řízení. Toto vyjádření musí obsahovat veškerá navrhovaná opatření v rámci projektu. Čestné prohlášení nebude akceptováno.
 • V případě vtláčení biometanu do sítě (aktivita a)) – platnou smlouvu o připojení uzavřenou s příslušným provozovatelem distribuční nebo přepravní soustavy podle relevantních pravidel zákona č.458/2000 Sb. v platném znění (energetický zákon) a vyhlášky č. 488/2021 Sb.

K doložení příloh požadovaných k vydání Rozhodnutí je stanoven maximálně možný termín do 360 dnů od systémové depeše v rámci MS2021+ s informací, že žádost o podporu byla doporučena k financování (stav PP25a nebo stav PP25b nebo stav PU25 – žádost o podporu zařazena mezi náhradní projekty).

Termíny výzvy:

 • Datum vyhlášení výzvy:                                                                   16. 8. 2023
 • Datum zpřístupnění žádosti o podporu v MS2021+:                            16. 8. 2023 v 10:00
 • Datum zahájení příjmu žádostí o podporu:                                         6. 9. 2023 v 10:00     
 • Datum ukončení příjmu žádostí:                                                       13. 12. 2024 v 10:00
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu:                      30. 6. 2027

 

Mám zájem o bližší informace: