Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

OP TAK – Obnovitelné zdroje energie – vtláčení biometanu – výzva I.

Cíl výzvy:

Cílem výzvy je plnění energeticko-klimatických cílů, efektivní a šetrné využívání OZE, zvyšování jejich podílu a tím pádem snížení spotřeby primárních energetických zdrojů.


Aktivity:

 • podpora transformace stávajících výroben elektřiny z bioplynu na výrobny biometanu,
 • výstavba nových výroben biometanu (čištění bioplynu na kvalitu zemního plynu, jeho karburace, měření kvality biometanu, komprese a přenos dat), a to včetně jejich připojení na plynárenské sítě anebo místní infrastrukturu.

Kdo může žádat:

 • podnikatelské subjekty (malé, střední, velké podniky) na území celé ČR mimo NUTS 2 Praha

Způsobilé výdaje:

 • dlouhodobý hmotný majetek,
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku),
 • projektová dokumentace,
 • inženýrská činnost ve výstavbě.

Alokace:

 • 500 mil. Kč

Míra podpory:

 • Bude upřesněno dle finálních podmínek výzvy.

Termíny výzvy:

 • Plánované datum vyhlášení výzvy:                                                 24. 4. 2023
 • Plánované datum zahájení příjmu žádostí:                                      15. 5. 2023
 • Plánované ukončení příjmu žádostí:                                               28. 6. 2024     

 

 

Pozn. V tomto resumé jsou uvedeny předběžné údaje dostupné na stránkách API k OP TAK.

 

 

Mám zájem o bližší informace: