Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Marketing

 

Cílem programu je posílení růstových motivací malých a středních podniků, jejich schopnosti a marketingové připravenosti nacházet nové trhy mimo ČR, vstupovat na ně a udržet se na nich. S tím souvisí zvýšená schopnost mezinárodní expanze, rozšiřování exportní působnosti, výrobních a prodejních aktivit.

Podporované aktivity:

 • Usnadnění vstupu MSP na zahraniční trhy prostřednictvím jejich individuálních účastí na zahraničních výstavách a veletrzích - pronájem výstavní plochy včetně stánku a dalších souvisejících služeb a poplatků. Zaměření výstav a veletrhů musí být v souladu s podnikatelskou činností žadatele.
 • Služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy, tj. doprava exponátů, stánku a jeho vybavení na veletrh a výstavu v zahraničí a zpět, marketingové propagační materiály - např. letáky, plakáty, brožury, prospekty či obdobné propagační materiály, nejedná se o reklamní předměty typu propiska, hrneček apod.

Jaké výdaje lze podpořit (způsobilé výdaje):

 • Účast podnikatelů na veletrzích a výstavách v zahraničí.
 • Doprava vystavovaných exponátů či stánku a jeho vybavení na zahraniční veletrh a zpět.
 • Marketingové propagační materiály pro účely veletrhů a výstav – tvorba propagačních materiálů v cizích jazycích.

Kdo může žádat:

 • Malý a střední podnik, který má uzavřena min. 2 po sobě jdoucí zdaňovací období a má zveřejněné účetní závěrky v příslušném rejstříku za min. poslední dvě uzavřená účetní období.
 • Žadatel musí být oprávněn k podnikání na území ČR.
 • Žadatel nemá formu společnosti s ručením omezeným, kde je k podílu (podílům) společníka (společníků) vydán kmenový list podle § 137 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.
 • Žadatel nesmí být podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 odst. GBER, dále nesmí být ve střetu zájmů dle ust. § 4c zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, atd.
 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo hl. města Prahy.
 • Aktivity žadatele musí směřovat do podporovaných oblastí CZ-NACE.

Kolik lze získat na jeden projekt:

 • Dotace ve výši 50 % celkových způsobilých výdajů.
 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 200 000 Kč a maximálně do výše 2 450 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • V rámci jednoho projektu je podpořeno max. 5 účastí na výstavě nebo veletrhu.
 • Způsobilé výdaje jsou stanoveny podle předem definovaného výpočtu na základě počtu účastí na výstavách a veletrzích v zahraničí.
 • Příjemce není povinen vykazovat ZV účetním dokladem a vést oddělené účetnictví.

Předběžné termíny:

 • Datum vyhlášení další výzvy:                                                 27. 6. 2024
 • Datum zahájení příjmu žádostí:                                             29. 7. 2024
 • Datum ukončení příjmu žádostí:                                            28. 3. 2025

Mám zájem o bližší informace: