Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

NEZVEŘEJNĚNO  NEMOVITOSTI

Oblast zaměření:       Podpora podniků při modernizaci podnikatelské infrastruktury

 

Cíl programu:

 • Podnikatelská infrastruktura pro potřeby MSP (podpora podniků při modernizaci podnikatelské infrastruktury, podpora podniků při revitalizaci brownfieldů, podpora podniků při přeměně a dalším rozvoji technicky významně nevyhovujících objektů na podnikatelské funkční nemovitosti vhodné pro využití a podnikání MSP).

 

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • Modernizace zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících objektů, budov a areálů, které bude možné znovu využít pro rozvoj podnikatelských činností a služeb MSP v podporovaných CZ NACE.

 

Kdo může žádat:

 • Malý a střední podnik, který prokáže vlastnická práva k nemovitosti a zároveň je jejím uživatelem.
 • nemá nedoplatky vůči orgánům státní správy ani vůči svým zaměstnancům, nebyl mu soudem nebo správním orgánem uložen zákaz činnosti, týkající se provozování živnosti (u fyzických osob), není v likvidaci, konkurzu, insolvenčním řízení apod.
 • výstupy projektu nesměřují do nepodporovaných oblastí atd.

 

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • Podpora je poskytována formou nevratné dotace.
 • Procentuální míra podpory bude upřesněna dle místa realizace a velikosti žadatele.

 

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

Dlouhodobý hmotný majetek:

 • nákup či úprava pozemků, nákup, rekonstrukce, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, hardware a sítě, pokud jsou bezprostředně nutné pro bezpečný provoz budovy, technická zařízení budov
 • další náklady související se stavbou, které budou zahrnuty do dlouhodobého hmotného majetku (zejména služby expertů, studie, projektová a inženýrská činnost, která bezprostředně souvisí s realizací projektu)

 

Specifika a omezení (předběžné):

 • V rámci Projektu rekonstrukce objektu je možné zařadit mezi ZV projektu náklady na navýšení původní podlahové plochy a kubatury o maximálně 100 % původního stavu objektu, který je předmětem Projektu.
 • Způsobilé výdaje vynaložené na rekonstrukci staveb musí být vyšší než výdaje na jejich pořízení, musí se jednat o technické zhodnocení stavby, nikoli pouhou opravu objektu.
 • Stavební práce nesmí být zahájeny a smlouvy s dodavateli (vč. smlouvy o smlouvě budoucí kupní, či závazné objednávky) nesmí být uzavřeny před datem schválení žádosti o podporu.
 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo hl. m. Prahy.

 

Předběžný termín:

Vyhlášení výzvy:                  r. 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: