Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Priorita 5: Efektivnější nakládání se zdroji

Poskytovatel:               Ministerstvo průmyslu a obchodu, zprostředkující subjekt API

 

Kdo může žádat:

 • malé, střední a velké podniky,
 • podniky působící v ČR (mimo hlavního města Prahy).

 

Na co lze získat podporu (příklady):

 • optimalizace spotřeby vody ve výrobě,
 • znovuvyužití odpadní vody,
 • recyklace vody,
 • jímání vody,
 • využití páry,
 • podpora získávání, zpracování a využívání druhotných surovin z výrobků a materiálů s ukončenou životností.

 

Cíle a priority programu:

Specifický cíl 5.1 Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči přírodním katastrofám

 • proces optimalizace spotřeby vody v rámci samotného výrobního procesu,
 • přímá recyklace vody ve výrobních odvětvích s vysokou spotřebou vody,
 • opětovné využívání znečištěné/využité provozní vody v jiných procesech,
 • optimalizace využívání vody v obslužných provozech podniků,
 • snižování ztrát vody v uzavřených okruzích nebo rozvodech vody,
 • využívání potenciálu odpadní páry,
 • optimalizace technologie chlazení,
 • jímání, akumulace a využívání dešťové a užitkové vody,
 • zlepšení infrastruktury, zejména vybudování nebo modernizace systémů pro monitorování netěsností rozvodů vod,
 • instalace systémů suchého čištění dopravních prostředků,
 • zřízení vodních ploch sloužící pro zadržení vody v areálech podniků,
 • nákup poradenských služeb pro MSP zacílených na zpracování plánu recyklace vody ve výrobních odvětvích,
 • revitalizace podnikových areálů a okolí komerčních budov k adaptaci na změnu klimatu, např. výsadbou funkční vegetace.

 

Specifický cíl 5.2 Podpora přechodu k oběhovému hospodářství

 • pořízení inovativních technologií na získávání, zpracování a využívání druhotných surovin z výrobků a materiálů s ukončenou životností a na výrobu výrobků s obsahem druhotných surovin,
 • podpora inovativních technologií k získávání a zpracování druhotných surovin,
 • investice do inovativních technologií ke snížení materiálové náročnosti výroby a náhrady primárních vstupních surovin druhotnými,
 • optimalizace materiálového ekodesignu výrobků za účelem usnadnění recyklace a opětovného použití,
 • projekty a realizace průmyslové symbiózy,
 • zlepšení materiálové recyklace odpadů a jejich opětovného použití,
 • důraz na zpětné uzavírání materiálových cyklů, zejména podporou materiálové recyklace.

 

  Termíny výzvy:

  spuštění prvních výzev programu je plánováno na 2. pololetí 2021.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Mám zájem o bližší informace: