Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

ÚSPORY ENERGIE

 

Oblast zaměření:      úspory energií

Cíl programu:

Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

Kdo může žádat:

 • Podnikatelské subjekty bez ohledu na velikost.
 • Žadatel má zapsány skutečné majitele podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů.
 • Žadatel plní povinnosti dle zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, zejména povinnost zveřejnit účetní závěrku v příslušném rejstříku. 
 • Podporovány budou projekty, jejichž výstupy se projeví v podporovaných CZ-NACE.

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • Podpora je poskytována formou nevratné dotace.
 • Procentuální míra podpory: dle místa realizace a velikosti žadatele (35 – 65%).
 • Výše podpory: 0,5 mil. - 200 mil. Kč.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • Snížení energetické náročnosti budov podnikatelských subjektů:
  • zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy podle minimálních požadavků vyplývajících ze směrnice o energetické náročnosti budov včetně osazení vnějších stínících prvků;
  • zvýšení energetické účinnosti technických systémů budov (chlazení, nucené větrání včetně rekuperace, úprava vlhkosti vzduchu, příprava teplé vody a osvětlení vnitřního prostoru budovy);
  • zavádění prvků řízení efektivního nakládání s energií v budovách;
  • prvky adaptace budov na změny klimatu respektující požadavky na kvalitu vnitřního prostředí (vegetační střechy a fasády).
 • Využívání obnovitelných zdrojů energie a vysoce účinné KVET na pevnou biomasu, bioplyn a biometan, fotovoltaických elektráren, solárních termických systémů a elektrických tepelných čerpadel pro pokrytí vlastní potřeby energie budov a energetických hospodářství podnikatelských provozů.
 • Modernizace rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu v energetických hospodářstvích podniků za účelem zvýšení účinnosti.
 • Akumulace všech forem energie v rámci komplexních projektů pro zvyšování energetické účinnosti.
 • Využití odpadní energie.
 • Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů (pouze pro nové zařízení, které musí mít nulové přímé (výfukové) emise CO2).
 • Modernizace trakčních napájecích stanic a trakční napájecí sítě.
 • Zavádění prvků efektivního nakládání s energií a optimalizaci provozu k regulaci její spotřeby včetně podpory implementace nástrojů energetického managementu.

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek,
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku),
 • inženýrská činnost,
 • energetický posudek,
 • projektová dokumentace,
 • náklady na výběrové řízení.

Způsobilými výdaji jsou dodatečné investiční výdaje nezbytné k dosažení vyšší úrovně energetické účinnosti.

Specifika a omezení:

 • Povinnou přílohou žádosti je energetický posudek, podle § 9a odst. 1 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění, zpracovaný podle vyhlášky č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, zpracovaný podle vyhlášky č. 141/2021 Sb. o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie, v platném znění, včetně řídícím orgánem požadovaných příloh (Report dat z energetického posudku, výpočet alternativní investice a PENB podle č.264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov v případě stanovení výchozího stavu podle 1,2 x ER).
 • Musí být splněna podmínka minimální úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů[1]  ve výši 30 % v případě opatření renovace stávajících budov.
 • Musí být splněna podmínka minimální úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů minimálně ve výši 30 % v případě opatření renovace stávajících budov nebo v průměru alespoň 30% snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů v porovnání s předchozími emisemi v případě opatření mimo renovace stávající budovy.
 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy.
 • V rámci výzvy nejsou podporovány modernizace stávajících zařízení na výrobu energie pro distribuci vedoucí ke zvýšení její účinnosti, dále modernizace stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti mimo zdrojů na OZE.
 • Nejsou podporována zařízení v EU ETS apod.

Termíny:

Vyhlášení výzvy:                     1. Q 2024

 

[1]Faktory primární energie z neobnovitelných zdrojů energie budou uvažovány podle přílohy č.3 k vyhlášce 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov.

Mám zájem o bližší informace: