Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Priorita 4: Posun k nízkouhlíkovému hospodářství

 

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu, zprostředkující subjekt API

Kdo může žádat:

 • zejména malé a střední podniky, u vybraných priorit i velké podniky,
 • podniky působící v ČR (mimo hlavního města Prahy).


Na co lze získat podporu (příklady):

 • snižování energetické náročnosti budov (zateplení, výměna výplní, VZT, LED atd.),
 • výměna zdrojů energie,
 • výroba energie pro vlastní spotřebu,
 • optimalizace výrobních a technologických provozů,
 • podpora solárních, malých vodních a větrných elektráren, solárních termických systémů, tepelných čerpadel,
 • využití bioplynu, biometanu, biomasy,
 • výstavba, posílení, rekonstrukce a modernizace přenosové/přepravní a distribučních soustav a související infrastruktury,
 • pilotní projekty v oblasti vodíku,
 • podpora vozidel na alternativní pohon včetně dobíjecí a plnící infrastruktury.

 

Cíle a priority programu:

Specifický cíl 4.1 Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů

 • snížení energetické náročnosti budov podnikatelských subjektů (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, zvýšení energetické účinnosti technických zařízení budov (například větrání, klimatizace, šetrné chlazení, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla),
 • využívání obnovitelných zdrojů energie a KVET a tepelných čerpadel pro pokrytí vlastní potřeby energie budov a energetických hospodářství podnikatelských provozů,
 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu v energetických hospodářstvích podniků za účelem zvýšení účinnosti,
 • akumulace všech forem energie v rámci komplexních projektů pro zvyšování energetické účinnosti,
 • modernizace a rekonstrukce zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti,
 • modernizace soustav osvětlení podnikatelských areálů,
 • využití odpadní energie,
 • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů,
 • zavádění „smart prvků“ k optimalizaci provozu na základě monitoringu hodnocení spotřeby energie,
 • podpora výstavby budov v pasivním standardu využívající OZE v kombinaci s akumulací energie,
 • podpora aktivit firem energetických služeb (Energy Services Companies, ESCO) pro projekty realizované skrze Energy Performance Contracting (EPC) a pro projekty využívající metodu Performance Design and Build (PD&B).

 

Specifický cíl 4.2 Podpora energie z obnovitelných zdrojů

 • podpora solárních termických systémů,
 • podpora solárních elektráren,
 • podpora malých vodních elektráren,
 • podpora větrných elektráren,
 • podpora tepelných čerpadel,
 • podpora efektivního využití bioplynu při výrobě tepla a elektrické energie za podmínky kombinované výroby elektřiny a tepla, formou výstavby nových výroben a výstavbou a modernizací tepelných rozvodných zařízení a formou instalace vzdáleného zdroje kombinované výroby elektřiny a tepla mimo areál stávající bioplynové stanice včetně výstavby bioplynovodu,
 • podpora transformace stávajících výroben elektřiny z bioplynu na výrobny biometanu a výstavba nových výroben biometanu (čištění bioplynu na kvalitu zemního plynu, jeho karburace, měření kvality biometanu, komprese a přenos dat) a to včetně jejich připojení na plynárenské sítě anebo místní infrastrukturu,
 • podpora efektivního využití biomasy při výrobě tepla a elektrické energie za podmínky kombinované výroby elektřiny a tepla, případně monovýroby tepla z biomasy formou výstavby nových výroben a výstavbou a modernizací tepelných rozvodných zařízení,
 • podpora výstavby zařízení na výrobu pokročilých biopaliv pro jejich využití v dopravě,
 • podpora akumulace energie a transformace energie mezi energonositeli.

 

Specifický cíl 4.3 Rozvoj inteligentních energetických systémů, sítí a skladování mimo TEN-E

 • instalace inteligentních prvků v energetických sítích za účelem rozvoje/vzniku smart grids,
 • využití zařízení pro ukládání energie v elektrizační soustavě,
 • výstavba, posílení, rekonstrukce a modernizace přenosové/přepravní a distribučních soustav a související infrastruktury,
 • snížení technických ztrát a zvýšení účinnosti energetických soustav,
 • zavádění systémů řízení spotřeby energie,
 • výstavba konverzních zařízení Power-to-Gas ke konverzi elektřiny z OZE na nové     druhy plynů,
 • výstavba metanizačních jednotek, stanic na zachytávání CO2, zkapalňovacích stanic,
 • modernizace a úprava plynárenské soustavy,

 

Specifický cíl 4.4 Posílení ochrany přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení všech forem znečištění

 • nákup vozidel na alternativní pohon (elektřina, vodík, CNG, LNG a plug-in hybridy v podnicích),
 • budování dobíjecích a plnících stanic v podnicích.

Termíny výzvy: spuštění prvních výzev programu je plánováno na 2. pololetí 2022.

 

Mám zájem o bližší informace: