Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

ÚSPORY ENERGIE

 

Oblast zaměření:      úspory energií

Cíl programu:

Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

 

Kdo může žádat:

 • Podnikatelské subjekty bez ohledu na velikost.
 • Žadatel má zapsány skutečné majitele podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů.
 • Žadatel plní povinnosti dle zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, zejména povinnost zveřejnit účetní závěrku v příslušném rejstříku.  
 • Podporovány budou projekty, jejichž výstupy se projeví v podporovaných CZ-NACE.

 

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • Podpora je poskytována formou nevratné dotace.
 • Procentuální míra podpory bude upřesněna dle místa realizace a velikosti žadatele (35 – 65%).

 

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • snížení energetické náročnosti budov podnikatelských subjektů (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, zvýšení energetické účinnosti technických zařízení budov (chlazení, nucené větrání včetně rekuperace, úprava vlhkosti vzduchu, příprava teplé vody a osvětlení vnitřního prostoru budovy),
 • zavádění prvků řízení efektivního nakládání s energií v budovách,
 • prvky adaptace budov na změny klimatu respektující požadavky na kvalitu vnitřního prostředí (vegetační střechy a fasády),
 • využívání obnovitelných zdrojů energie a vysoce účinné KVET  na pevnou biomasu, bioplyn a biometan a elektrických tepelných čerpadel pro pokrytí vlastní potřeby energie budov a energetických hospodářství podnikatelských provozů,
 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu v energetických hospodářstvích podniků za účelem zvýšení účinnosti,
 • akumulace všech forem energie v rámci komplexních projektů pro zvyšování energetické účinnosti,
 • využití odpadní energie,
 • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů (pouze pro nové zařízení, které musí mít nulové přímé (výfukové) emise CO2),
 • modernizace trakčních napájecích stanic a trakční napájecí sítě,
 • zavádění prvků efektivního nakládání s energií a optimalizaci provozu k regulaci její spotřeby včetně podpory implementace nástrojů energetického managementu.

 

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek,
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku),
 • inženýrská činnost,
 • energetický posudek,
 • projektová dokumentace,
 • náklady na výběrové řízení.

 

Specifika a omezení:

 • Povinnou přílohou žádosti je energetický posudek, podle § 9a odst. 1 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění, zpracovaný podle vyhlášky č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, zpracovaný podle vyhlášky č. 141/2021 Sb. o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie, v platném znění, včetně řídícím orgánem požadovaných příloh (Report dat z energetického posudku, výpočet alternativní investice a PENB podle č.264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov v případě stanovení výchozího stavu podle 1,2 x ER).
 • Musí být splněna podmínka minimální úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů[1]  ve výši 30 % v případě opatření renovace stávajících budov.
 • Musí být splněna podmínka minimální úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů minimálně ve výši 30 % nebo v průměru alespoň 30% snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů v porovnání s předchozími emisemi v případě opatření mimo renovace stávající budovy.
 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy.

Termíny:

Vyhlášení výzvy:                   15. 7. 2022
Příjem žádostí:                     15. 7. 2022
Ukončení příjmu žádostí:     23. 11. 2023
Alokace na výzvu:                10 mld. Kč

 

[1]Faktory primární energie z neobnovitelných zdrojů energie budou uvažovány podle přílohy č.3 k vyhlášce 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov.

Mám zájem o bližší informace: