Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Úspory energie - II. výzva

 

Cíl programu:

Plnění energeticko-klimatických cílů, podpora opatření přispívající ke snížení konečné spotřeby energie.

Kdo může žádat:

 • Podnikatelské subjekty bez ohledu na velikost.
 • Žadatel má zapsány skutečné majitele podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů.
 • Žadatel plní povinnosti dle zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, zejména povinnost zveřejnit účetní závěrku v příslušném rejstříku. 
 • Podporovány budou projekty, jejichž výstupy se projeví v podporovaných CZ-NACE.
 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • Snížení energetické náročnosti budov podnikatelských subjektů (bod 6 článek 38a GBER):
  • zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy podle minimálních požadavků vyplývajících ze směrnice o energetické náročnosti budov včetně osazení vnějších stínících prvků;
  • zvýšení energetické účinnosti technických systémů budov (vytápění, chlazení, nucené větrání včetně rekuperace, úprava vlhkosti vzduchu, příprava teplé vody a osvětlení vnitřního prostoru budovy);
  • zavádění prvků řízení efektivního nakládání s energií v budovách;

Podporu poskytnutou na snížení energetické náročnosti budovy (bod 6 článku 38a GBER) lze kombinovat s podporou na některá nebo všechna tato opatření (bod 7 článku 38a GBER):

 • Instalace integrovaného zařízení na místě, které vyrábí elektřinu, vytápění nebo chlazení z obnovitelných zdrojů energie, (využívání obnovitelných zdrojů energie a vysoce účinné KVET na pevnou biomasu, bioplyn a biometan, fotovoltaických elektráren, solárních termických systémů včetně hybridních a elektrických tepelných čerpadel pro pokrytí vlastní potřeby energie budov a energetických hospodářství podnikatelských provozů).
 • Instalace zařízení pro ukládání energie vyrobené v zařízeních na výrobu energie z obnovitelných zdrojů na místě.
 • Připojení k soustavě energeticky účinného dálkového vytápění a/nebo chlazení a související vybavení; maximální délka rozvodu k rozvodnému tepelnému zařízení je 500 metrů.
 • Výstavba a instalace infrastruktury dobíjecích stanic pro uživatele budovy a související infrastruktury, jako je například potrubí, pokud je parkoviště umístěno buď uvnitř budovy, nebo s budovou fyzicky sousedí.
 • Instalace zařízení pro digitalizaci budovy, s cílem zvýšit její připravenost pro chytrá řešení; to zahrnuje pasivní instalace domovních rozvodů nebo strukturovanou kabeláž pro datové sítě a doplňkovou část širokopásmové infrastruktury na pozemku, na němž se budova nachází, nikoli však rozvody nebo kabeláž pro datové sítě mimo pozemek;
 • Investice do zelených střech a do zařízení pro zadržování a využívání dešťové vody.

Opatření mimo renovace budovy v rámci energetického hospodářství (článek 38 a 41 GBER):

 • Využívání obnovitelných zdrojů energie a vysoce účinné KVET na pevnou biomasu, bioplyn a biometan, fotovoltaických elektráren, solárních termických systémů a elektrických tepelných čerpadel pro pokrytí vlastní potřeby energetických hospodářství podnikatelských provozů.
 •  Instalace zařízení pro ukládání energie vyrobené v zařízeních na výrobu energie z obnovitelných zdrojů na místě.
 • Modernizace rozvodů elektřiny, tepla, chladu a stlačeného vzduchu v energetickém hospodářství, které je předmětem žádosti o podporu, za účelem zvýšení účinnosti užití energie.
 •  Využití odpadní energie pro pokrytí vlastní potřeby energetického hospodářství.
 •  Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů (pouze pro nové zařízení, které musí mít nulové přímé (výfukové) emise CO2).
 •  Modernizace trakčních napájecích stanic a trakční napájecí sítě.
 • Zavádění prvků efektivního nakládání s energií a optimalizaci provozu k regulaci její spotřeby včetně podpory implementace nástrojů energetického managementu v rámci energetických hospodářství podnikatelských provozů.

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • Dlouhodobý hmotný majetek.
 • Dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku).
 • Inženýrská činnost.
 • Energetický posudek.
 • Projektová dokumentace.
 • Náklady na výběrové řízení (max. způsobilé výdaje ve výši 80 000 Kč).

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • Podpora je poskytována formou nevratné dotace.
 • Způsobilé výdaje:  min. 0,625 mil. Kč, max. 2 000 mil. Kč.
 • Výše podpory: max. 30 mil EUR.
 • Procentuální míra podpory: dle místa realizace, typu výdajů a velikosti žadatele (30% – 80% - viz tab.):

Tabulka č. 1 – podpora v režimu článku 38 GBER

Způsobilými výdaji jsou dodatečné investiční výdaje nezbytné k dosažení vyšší úrovně energetické účinnosti. Stanoví se porovnáním nákladů na investici s náklady na hypotetický srovnávací scénář, který by nastal bez poskytnutí podpory.

Tabulka č. 2  - podpora v režimu čl. 38a GBER

Pozn. Varianta A1 - Byla splněna podmínka minimální úspory primární energie ve výši 20 % podle bodu 6 článku 38a GBER, bez možnosti započítání přínosů z opatření podle bodu 7 článku 38a GBER a zároveň byla splněna podmínka minimální úspory primární energie ve výši 30 % s možností započítání přínosů z opatření podle bodu 7 článku 38a GBER a zároveň byly splněny požadavky na renovaci budovy podle varianty A1 viz tabulka č.1. uvedené v příloze č.1 Model hodnocení.

Varianta A2 - Byla splněna podmínka minimální úspory primární energie ve výši 40 % podle bodu 6 článku 38a GBER, bez možnosti započítání přínosů z opatření podle bodu 7 článku 38a GBER a zároveň byly splněny požadavky na renovaci budovy podle varianty A2 viz tabulka č.1. uvedené v příloze č.1 Model hodnocení. 

Způsobilými náklady jsou celkové investiční náklady, které jsou přímo spojeny s dosažením vyšší úrovně energetické účinnosti v budově. Podporu lze poskytnout buď vlastníkovi budovy, nebo nájemci v závislosti na tom, kdo opatření ke zvýšení energetické účinnosti zadává.

Tabulka č.3 - podpora v režimu čl. 41 GBER

Způsobilými náklady jsou celkové investiční náklady. Článek 41 lze použít pouze v kombinaci s článkem 38, tj. Investiční podpora na opatření ke zvýšení energetické účinnosti jiná než v budovách.

 

Tabulka č. 4 - podpora v režimu de minimis

Podpora výdajů na energetický posudek a projektovou dokumentaci vzniklých před podáním žádosti a na organizaci výběrového řízení bude poskytována v režimu de minimis.

Specifika a omezení:

 • Povinnou přílohou žádosti je energetický posudek, podle § 9a odst. 1 písm. d) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, zpracovaný podle vyhlášky č. 141/2021 Sb. o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie, ve znění pozdějších předpisů, včetně příloh (Report dat z energetického posudku, výpočet hypotetického srovnávacího scénáře podle přílohy č.3 vymezení způsobilých výdajů a PENB podle č.264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov v případě stanovení výchozího stavu podle 1,2 ER).

 

 • Musí být splněna podmínka minimální úspory primární energie ve výši 20 % podle bodu 6 článku 38a GBER bez možnosti započítání přínosů z opatření podle bodu 7 článku 38a GBER a zároveň podmínka minimální úspory primární energie ve výši 30 % s možností započítání přínosů z opatření podle bodu 7 článku 38a GBER a zároveň byly splněny požadavky na renovaci budovy podle varianty A1 viz tabulka č.1příloha č. 1 Výzvy Model hodnocení. Výše uvedené požadavky na energetickou náročnost musí splňovat každá budova zahrnutá do žádosti o podporu.

nebo

 • Musí být splněna podmínka minimální úspory primární energie ve výši 40 % podle bodu 6 článku 38a GBER, bez možnosti započítání přínosů z opatření podle bodu 7 článku 38a GBER a zároveň byly splněny požadavky na renovaci budovy podle varianty A2 viz tabulka č.1 příloha č. 1 Výzvy Model hodnocení. Výše uvedené požadavky na energetickou náročnost musí splňovat každá budova zahrnutá do žádosti o podporu.

nebo

 • Musí být splněna podmínka minimální úspory primární energie minimálně ve výši 30 % nebo v průměru alespoň 30% snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů v porovnání s předchozími emisemi v případě opatření mimo renovace stávající budovy. Výše uvedené požadavky na energetickou náročnost nebo snížení emisí skleníkových plynů musí splňovat každé opatření zahrnuté do žádosti o podporu.

 

 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů pro výpočet dotace je 25 000 Kč/GJ za rok, tj. ekvivalent 90 000 Kč/MWh (rozdíl konečné spotřeby energie před a po realizaci projektu).
 • V případě akumulace elektřiny nesmí kapacita baterie překročit 2 kWh/ 1 kWp nově instalovaného výkonu FVE.
 • Zařízení pro ukládání energie musí ročně přijmout alespoň 75 % své energie z přímo připojeného zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů.
 • Podpora na akumulaci elektrické energie může být poskytnuta pouze v případě, že akumulace je součástí investice do nové FVE.
 • V případě, že výrobna elektřiny z KVET a FVE je připojena do přenosové nebo distribuční soustavy nesmí dodat do přenosové nebo distribuční soustavy více než 20 % ročního množství elektřiny vyrobené v jím provozované výrobně elektřiny, sníženého o technologickou vlastní spotřebu elektřiny. Do výpočtu úspory primární energie nebude započítána energie dodaná mimo energetické hospodářství žadatele.
 • U projektu zahrnující instalaci fotovoltaických systémů nesmí výše úspory energie z těchto opatření překročit hranici 30 %.
 • Podporované není opatření spočívající v instalaci nebo výměně pouze jednoho typu stavebního prvku ve smyslu čl. 2 bodu 9 směrnice 2010/31/EU. „Prvkem budovy“ se rozumí technický systém budovy nebo prvek obvodového pláště budovy.

Termíny:

 • Vyhlášení výzvy:                 10. 5. 2024
 • Příjem žádostí:                    24. 5. 2024 – 31. 10. 2025
 • Ukončení realizace:              max. do 31. 10. 2026

Alokace výzvy:                    5 mld. Kč

 

Mám zájem o bližší informace: