Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Program INOVAČNÍ VOUCHERY, OP TAK – II. Výzva

 

Poskytovatel: MPO, zprostředkující subjekt API

 

Cíl programu:

  • Cílem Výzvy je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. Nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí bude mít přímý dopad na posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků.

Kdo může žádat:

  • Malé a střední podniky.
  • Projekt musí být realizován na území České republiky mimo území hl. m. Prahy.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

  • Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků.

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

  • Podpora je poskytována formou nevratné dotace v režimu de minimis.
  • Procentuální míra dotace je max. 50/75 % prokázaných způsobilých výdajů (dle výše způsobilých výdajů).
  • Dotace je poskytována ve výši 50 000 – 1 000 000 Kč

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

  • Poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací, tj. zejména měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, certifikace výrobku, výpočty, návrhy nových systémů, technologických postupů, unikátních konstrukčních řešení, modelování, vývoj softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, prvků systému, prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu (výrobku, služby nebo procesu), optimalizace procesů, vlastností výrobků, služeb, metod, parametrů apod.

Termíny výzvy:

Výzva:                                               průběžná

Vyhlášení výzvy:                                16. ledna 2023

Příjem plných žádostí:                        1. února 2023

Ukončení příjmu žádostí:                    31. května 2024

Alokace na výzvu:                             150 mil. Kč                    

 

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: