Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny – výzva I.

 

Cíl výzvy:

Cílem výzvy je plnění energeticko-klimatických cílů, efektivní a šetrné využívání OZE, zvyšování jejich podílu a tím pádem snížení spotřeby primárních energetických zdrojů.

Aktivity:

 • podpora výstavby větrných elektráren

Kdo může žádat:

 • podnikatelské subjekty (malé, střední, velké podniky) na území celé ČR mimo NUTS 2 Praha

Způsobilé výdaje:

 • dlouhodobý hmotný majetek,
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku),
 • projektová dokumentace,
 • inženýrská činnost ve výstavbě.

Alokace:

 • 500 mil. Kč,
 • příjem žádostí o podporu může být zastaven při dosažení požadované alokace v přijatých žádostech o podporu v dané aktivitě, ale ne dříve, než po uplynutí 30 dnů od vyhlášení výzvy.

Míra podpory:

 • 50 – 80 % celkových způsobilých výdajů
 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše 15 mil. EUR.

Zdroje financování (% podíly z prokázaných způsobilých výdajů)

Pro region NUTS CZ04 Severozápad, CZ05 Severovýchod, CZ07 Střední Morava, CZ8 Moravskoslezsko

Typ subjektu

EU podíl

Malý podnik

80 %

Střední podnik

70 %

Velký podnik

60 %

Pro region NUTS CZ02 Střední Čechy, CZ03 Jihozápad, CZ06 Jihovýchod

Malý podnik

70 %

Střední podnik

60 %

Velký podnik

50 %

 

Povinné přílohy:

 • Rozvaha a Výkaz zisku a ztrát za poslední dvě uzavřená účetní období včetně přílohy k účetní závěrce.
 • Vyplněný formulář finanční analýzy u projektů s celkovými způsobilými výdaji, které se rovnají nebo jsou vyšší než 5 mil. Kč.
 • Energetický posudek, podle § 9a odst. 1 písm. d) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, zpracovaný podle vyhlášky č. 141/2021 Sb. o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie, ve znění pozdějších předpisů včetně výpočtu alternativní investice.
 • Příloha č. 3a Specifické podmínky Výzvy (vyjadřuje se energetický specialista).
 • Příloha č. 3b Specifické podmínky Výzvy (vyjadřuje se žadatel).
 • Vyplněná příloha č. 4 Posudek plnění DNSH a klimatického dopadu.
 • Souhrnný, kumulativní rozpočet projektu. Žadatel doloží souhrnný rozpočet projektu, v rámci kterého budou jednoznačně identifikovány výdaje na jednotlivá úsporná opatření, která jsou stanovená v energetickém posudku.

Termíny výzvy:

 • Předpokládané datum vyhlášení další výzvy:                   2. Q 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: