Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

TECHNOLOGIE 4.0

 

Oblast zaměření:                podpora investic do moderních technologií

 

Cíl programu:

  • Podpora růstu a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků (MSP) prostřednictvím digitální transformace.

Kdo může žádat:

  • Malé a střední podniky, které mají uzavřena min. 2 po sobě jdoucí zdaňovací období, a jsou oprávněny k podnikání odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt dle podporovaného CZ-NACE (10-11, 13-18, 20-33, 38, 41-43, 52.1, 71).

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

  • Forma: nevratná dotace.            
  • Procentuální míra podpory bude upřesněna dle místa realizace a velikosti žadatele.

Na co lze získat podporu:

  • Dlouhodobý hmotný majetek – výrobní a nevýrobní technologie, zařízení a provozní soubory, HW vybavení a lokální sítě včetně souvisejícího SW.
  • Dlouhodobý nehmotný majetek – patentové licence, SW s vazbou na technologie a zařízení (CAD/CAM systémy, SW pro optimální fungování projektu, ERP systémy včetně CRM, licence k využívání patentu, užitného vzoru, know-how).

Podmínkou pro pořízení technologií a vybavení v rámci projektu je jejich propojení se stávajícím nebo nově pořizovaným informačním systémem a jeho dalšími implementovanými moduly integrující všechny nebo většinu oblastí podnikové činnosti, především plánování a řízení výroby, zásoby, nákup, prodej, finance, personalistika atd.

Specifika a omezení:

  • Projekt musí být realizován na území České republiky (území hl. m. Prahy bude upřesněno).
  • Technologické vybavení pořizované v rámci realizace projektu musí být nové.
  • Výdaje jsou způsobilé nejdříve v den přijatelnosti projektu (dnem podání žádosti o podporu).
  • Pořizovaná nebo stávající technologie musí být propojena autonomní obousměrnou komunikací.

Vyhlášení výzvy:                  cca ½ r. 2023

 

 

 

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: