Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Obnovitelné zdroje energie – malé vodní elektrárny – výzva I.

Cíl výzvy:

Cílem výzvy je efektivní a šetrné využívání OZE, konkrétně podpora výstavby a modernizace malých vodních elektráren.

Podporované aktivity:

 • výstavba malých vodních elektráren,
 • modernizace malých vodních elektráren definovaná vyhláškou č. 68/2022 Sb. o modernizaci podporované výrobny elektřiny a postupech při úpravách zařízení výrobny elektřiny.

Kdo může žádat:

 • podnikatelské subjekty (malé, střední, velké podniky)

Územní zaměření:

 • území České republiky, mimo NUTS 2 Praha
 • Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele (příjemce), nýbrž skutečné místo realizace projektu, tj. území, na kterém probíhá fyzická realizace a jsou uskutečňovány výdaje projektu

Způsobilé výdaje:

 • Dlouhodobý hmotný majetek.
 • Dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku).
 • Inženýrská činnost.
 • Projektová dokumentace.
  • DUR/DSP – Dkumentace pro územní rozhodnutí/Dokumentace pro stavební povolení – na jejím základě bude vydáno povolení ke stavbě, vypracovává se v náležitostech stanovených přílohami č. 1, č. 4 nebo č. 5 vyhlášky 499/2006 Sb. v aktuálním znění.
  • DPS – Dokumentace pro provedení stavby (Realizační dokumentace stavby – RDS)
  • DSPS – Dokumentace skutečného provedení stavby

Podpora výdajů na projektovou dokumentaci vzniklých před podáním žádosti bude poskytována v režimu de minimis podle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013. Tuto podporu nelze udělit žadatelům v oblasti zemědělské prvovýroby. Podmínkou je jejich vznik po 1. 1. 2021 a dodržení podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Alokace:

 • 500 mil. Kč
 • V případě výraznějšího převisu kvalitních projektů může Řídicí orgán OP TAK alokaci na tuto Výzvu adekvátně navýšit. Řídicí orgán může zastavit příjem žádostí o podporu při dosažení dvojnásobku požadované dotace v přijatých žádostech o podporu, nejdříve však po 14 dnech (tj 21. září 2023) od zahájení příjmu žádostí o podporu.

Míra podpory:

 • Dotace bude proplácena zpětně po ukončení projektu nebo jeho etapy.
 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč

Zdroje financování (% podíly z prokázaných způsobilých výdajů)

Způsobilé výdaje přímo související s výrobou energie z OZE

Typ subjektu

EU podíl

Malý podnik

65 %

Střední podnik

55 %

Velký podnik

45 %

Specifické podmínky výzvy:

 • Projekt nebyl zahájen před datem registrace žádosti o podporu.

Povinné přílohy doložené k podání žádosti o dotaci:

 • Rozvahu a Výkaz zisku a ztráty za poslední dvě uzavřená účetní období včetně přílohy k účetní závěrce, pokud ze zákona tyto dokumenty vytváří a zároveň pokud nebyly před podáním žádosti o podporu zveřejněny v příslušném rejstříku ve smyslu zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob; lze též akceptovat finanční výkazy za aktuální uzavřené účetní období, za které dosud nebylo podáno daňové přiznání na finanční úřadě;
 • Vyplněný formulář finanční analýzy u projektů s celkovými způsobilými výdaji, které se rovnají nebo jsou vyšší než 5 mil. Kč.
 • Energetický posudek, podle § 9a odst. 1 písm. d) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, zpracovaný podle vyhlášky č. 141/2021 Sb. o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie, ve znění pozdějších předpisů včetně výpočtu alternativní investice.
 • Příloha č. 5a Specifické podmínky Výzvy (vyjadřuje se energetický specialista).
 • Příloha č. 5b Specifické podmínky Výzvy (vyjadřuje se žadatel).
 • Vyplněná příloha č. 6 Posudek plnění DNSH a klimatického dopadu.
 • Žadatel doloží souhrnný rozpočet projektu, a to ve struktuře podle přílohy č. 8 Souhrnný rozpočet projektu.
 • Stanovisko, že záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení nebo závěr zjišťovacího řízení, či stanovisko dotčeného úřadu (Ministerstva životního prostředí ČR, resp. orgánu kraje v přenesené působnosti) k posouzení vlivů záměru na životní prostředí (EIA).

Povinné přílohy doložené k podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace:

 • Daňové přiznání a finanční výkazy za období, pro které žadatel při podání žádosti o podporu využil možnost ve formuláři Finanční analýzy vyplnit údaje za období, za které nebylo podáno daňové přiznaní, pokud nebyly před vydáním Rozhodnutí zveřejněny v příslušném rejstříku ve smyslu zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Na základě hodnot z finančních výkazů předložených finančnímu úřadu nesmí dojít ke snížení bodového hodnocení v rámci zjednodušeného ekonomického hodnocení pod minimální hranici, která je stanovena Výzvou.
 • Prohlášení k velikosti podniku.
 • Dokumenty k jednoznačnému prokázání nabytí vlastnických nebo jiných práv k nemovitostem, kde bude projekt realizován a na vyzvání je povinen tato práva doložit:
  • Vlastnické či obdobné právo k nemovitostem, kde bude projekt realizován:
   • v případě, že projekt bude realizován v nemovitosti, která je před výstavbou, je nutné doložit vlastnické či obdobné právo k pozemkům, na kterých bude stavba realizována;
   • v případě, že nemovitost nebo pozemek již je ve vlastnictví žadatele, prověří ZS vlastnická práva náhledem do Katastru nemovitostí;
   • v případě nájmu pozemků nebo budov žadatel doloží zajištění místa realizace;
   • v případě technického zhodnocení pronajaté budovy žadatel předloží souhlas pronajímatele s provedením technického zhodnocení pronajaté budovy či její části včetně souhlasu s odepisováním v rámci účetnictví žadatele (formou dodatku k nájemní smlouvě či úpravou samotné nájemní smlouvy)
  • Prokázání jiných práv – relevantní smluvní dokumentace, která opravňuje žadatele k výkonu jiných práv na nemovitostech, kde bude projekt realizován
 • Vyplněný Formulář pro posouzení podmínky podniku v obtížích.
 • Má-li žadatel podíly či akcie vloženy do svěřenského fondu, předloží statut a případně další dokumenty, ze kterých bude zřejmé, kdo je zakladatel, správce, obmyšlený, osoba oprávněná k výkonu dohledu nad správou.
 • Prohlášení k de minimis, je-li do plánovaného rozpočtu zařazena rozpočtová položka z de minimis.
 • Smlouvu o připojení nebo Smlouvu o smlouvě budoucí o připojení k distribuční elektrizační soustavě.
 • Stavební povolení s vyznačením právní moci nebo účinnou veřejnoprávní smlouvu nebo certifikát vydaný autorizovaným inspektorem stavební povolení nahrazující nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo územní rozhodnutí v relevantních případech. Případně potvrzení stavebního úřadu, že realizace projektu nevyžaduje výše uvedená povolení. Toto vyjádření musí obsahovat veškerá navrhovaná úsporná opatření v rámci projektu. Čestné prohlášení nebude akceptováno.

K doložení příloh požadovaných k vydání Rozhodnutí je stanoven maximálně možný termín do 420 dnů od systémové depeše v rámci MS2021+ s informací, že žádost o podporu byla doporučena k financování (stav PP25a nebo stav PP25b nebo stav PU25 – žádost o podporu zařazena mezi náhradní projekty).

Termíny výzvy:

 • Datum vyhlášení výzvy:                                                                   16. 8. 2023
 • Datum zpřístupnění žádosti o podporu v MS2021+:                            16. 8. 2023 v 10:00
 • Datum zahájení příjmu žádostí o podporu:                                         6. 9. 2023 v 10:00
 • Datum ukončení příjmu žádostí:                                                       13. 12. 2024 v 10:00
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu:                      30. 6. 2027

 

Mám zájem o bližší informace: